• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zielona Góra - gmina wiejska

  Przeczytaj także...
  Gmina Otyń – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Województwo zielonogórskie – jedno z 17 województw istniejących w latach 1950-1975. Położone było w zachodniej Polsce.

  Zielona Góra – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1973-2014. Siedzibą gminy była Zielona Góra, nie wchodząca w jej skład. Według danych z 2010 gminę zamieszkiwało 17 739 osób.

  Gmina powstała 1 stycznia 1973. W latach gmina 1973-1975 przynależna do (dużego) województwa zielonogórskiego, w 1975-1998 do (małego) województwa zielonogórskiego, następnie w województwie lubuskim; w latach 1973-75 i 1999-2014 w powiecie zielonogórskim.

  Dnia 1 stycznia 2015 roku gmina została połączona z miastem na prawach powiatu Zielona Góra. W wyniku połączenia, na terenie dawnej gminy Zielona Góra utworzono dzielnicę Nowe Miasto, która od 2 stycznia 2015 r. funkcjonuje jako część administracyjna miasta Zielona Góra.

  Jany (niem. Janny) – dawna wieś, od 1 stycznia 2015 na terenie Zielonej Góry. Do końca 2014 roku położona była w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w zniesionej obecnie gminie Zielona Góra. Z Janami związany jest przysiółek Stożne.Przylep (niem. Schertendorf) – część miasta i osiedle administracyjne Zielonej Góry położona nad rzeką Łącza. Do końca 2014 była największą wsią leżącą na terenie gminy Zielona Góra.

  Ochrona przyrody[]

  Na obszarze gminy znajdował się rezerwat przyrody Zimna Woda chroniący kompleks łęgów olszowo-jesionowych i olsów wraz z naturalnymi procesami ich dynamiki.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2010 gmina Zielona Góra miała obszar 219,88 km², w tym:

  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.Drzonków (do 1945 niem. Drentkau) - wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Zielona Góra.
 • użytki rolne: 34%
 • użytki leśne: 55%
 • Demografia[]

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Zielona Góra w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Zielona Gora.png

  Sołectwa[]

  W 2014 roku istniały sołectwa: Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Ługowo, Marzęcin, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada.

  Miejscowościami bez statusu sołectwa były: Barcikowiczki, Krępa Mała, Przydroże, Stożne.

  Stożne – część miasta i osiedle administracyjne Zielonej Góry, będące jednostką pomocniczą miasta. Do 31 grudnia 2014 roku wieś, od 1 stycznia 2015 roku w granicach miasta. W latach 1975-1998 należące do województwa zielonogórskiego.Las łęgowy – zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Najbardziej typową glebą dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) i bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea). Lasy łęgowe zaliczane są do roślinności azonalnej, nie związanej z określoną strefą roślinną (klimatyczną), ale ze specyfiką siedliska. Lasy te narażone są na wyniszczenia spowodowane m.in. pracami związanymi z regulacją koryt rzecznych oraz melioracjami wodnymi.

  Sąsiednie gminy[]

  Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Świdnica, Zabór, Zielona Góra

  Przypisy

  Zimna Woda – leśny rezerwat przyrody położony w województwie lubuskim przy drodze wojewódzkiej nr 279, niedaleko wsi Kiełpin. Został on utworzony w 1959 roku na powierzchni 31,55 ha. W 1989 roku powiększono go do 88,69 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego typu olszowego, naturalnego pochodzenia. Przedmiotem ochrony jest typowy łęg jesionowo-olszowy. Wiosną większość terenu zalewa woda.Gmina Czerwieńsk (pocz. gmina Czerwińsk) – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Racula (do 1945 niem. Lawaldau) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Zielona Góra.
  Ols (inna nazwa - oles lub olszyna) – las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne.
  Gmina Kożuchów – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.
  Gmina Zabór – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Powiat zielonogórski – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zielona Góra. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Dolina Środkowej Odry, Kotlina Kargowska, Wysoczyzna Czerwieńska, Wał Zielonogórski i Obniżenie Nowosolskie. Na obszarze od Czerwieńska do Nowogrodu Bobrzańskiego rozciąga się wschodnia część Borów Zielonogórskich.
  Gmina Nowogród Bobrzański - gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.