• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zgrupowanie miejsc postojowych

  Przeczytaj także...
  Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.Akt prawa miejscowego – specyficzny rodzaj aktu powszechnie obowiązującego. Posiada wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał.
  Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

  Zgrupowanie miejsc postojowych – grupa stanowisk postojowych zlokalizowanych w określonym miejscu. Pojęcie to stosowane jest w celu określenia różnych wymogów techniczno–budowlanych dla lokalizacji miejsc postojowych o różnej liczbie stanowisk postojowych. Przedmiotowe wymogi określone są między innymi w rozporządzeniu określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wydanym jako akt wykonawczy z delegacji ustawowej zawartej w Prawie budowlanym. Pojęcie to również stosowane jest przy określaniu stosownych wymogów w innych przepisach, np. przy uchwalaniu różnych przepisów prawa miejscowego, w tym między innymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe).Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.

  Dla zgrupowania miejsc postojowych przy budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem hoteli) oraz budynkach opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw oraz boisk dla dzieci i młodzieży, wymaga się w zależności od ilości stanowisk w danym zgrupowaniu miejsc postojowych zachowania odpowiedniej odległości minimalnej od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi:

  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) – decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. Decyzja została wprowadzona na podstawie ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zastępując ówczesną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Inaczej niż swoja poprzedniczka, decyzja w obecnej formie jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
 • dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie, jest to 7 m,
 • dla zgrupowania od 5 do 60 stanowisk włącznie, jest to 10 m,
 • dla większych zgrupowań, jest to 20 m.
 • Powyższe regulacje nie dotyczą zgrupowań miejsc postojowych w ulicy. W tym przypadku brak jest wymogów ograniczających taką odległość.

  Stanowisko postojowe, to wydzielona powierzchnia na określonym terenie lub w pomieszczeniu budynku, przeznaczona do postoju lub niezawodowej obsługi jednego pojazdu określonego rodzaju. Jak poprzednio zaznaczono konkretne stanowisko postojowe przeznaczone jest i przystosowane dla określonego rodzaju pojazdu, co w szczególności limituje jego wymagane wymiary. Podczas budowy lub wykonywaniu innych niż budowa robót budowlanych, wymagane jest takie kształtowanie stanowisk postojowych, aby spełnione były określone w przepisach techniczno–budowlanych wymagania oraz zachowane parametry eksploatacyjne, zarówno samego stanowiska postojowego, jak i innych obiektów budowlanych, stanowiących z danym stanowiskiem postojowym całość techniczno–użytkową. Stanowiska postojowe mogą być budowane pojedynczo, bądź w grupach, określanych jako zgrupowanie, w ramach określonego miejsca postojowego.Droga kołowa jest to droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka zazwyczaj charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, szuter, bruk itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • miejsce postojowe
 • parking
 • garaż
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. § 19 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.
  2. Dla tej grupy określone są dodatkowe wymogi ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (paragraf 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia odsyła w tym przypadku do § 276 ust. 1).
  3. a dokładniej: w liniach rozgraniczających drogę, tzn. w granicach terenów przeznaczonych na pas drogowy (lub pasy drogowe) ustalone w miejscowym planie zagospodarowania terenu, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady (ta ostatnia decyzja oczywiście nie dotyczy przedmiotowego zagadnienia)

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa – prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)
  2. Rozporządzenie – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
  3. Ustawa – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)
  4. OTOCZENIE FUNKCJONALNE BUDYNKU WIELOMIESZKANIOWEGO. www.polskiesm.pl – Polskie Spółdzielnie Mieszkaniowe. s. 6. [dostęp 2010-07-08].
  5. Podstawy Projektowania Urbanistycznego. www2.geod.agh.edu.pl – Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. s. 23. [dostęp 2010-07-08].
  6. Rozporządzenie – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

  Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Okno – element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub w dachu, służący do oświetlenia i przewietrzania pomieszczeń.Dom – przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych. Są różne rodzaje domów, np. blok, dom jednorodzinny, wielorodzinny i kawalerka czyli wynajęte przez daną osobę małe mieszkanie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Plac zabaw – wydzielone miejsce (często ogrodzone), przeznaczone do zabawy dla dzieci. Urządzenia placów zabaw są według Prawa Budowlanego obiektami budowlanymi postrzeganymi jako elementy małej architektury.
  Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 13-19 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.
  Akt wykonawczy - powszechnie obowiązujący akt normatywny wydawany przez kompetentny organ państwa na podstawie udzielonego mu w innym akcie normatywnym upoważnienia.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).
  Parking – wyznaczone miejsce służące do odstawiania (parkowania) pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji.
  Miejsce postojowe – wydzielona powierzchnia terenu lub lokalu przeznaczona do postoju pojazdów mechanicznych. Miejsce postojowe może składać się z jednego lub większej liczby stanowisk postojowych. W odniesieniu do grupy stanowisk postojowych przylegających do siebie stosuje się określenie: zgrupowanie. Stosowne przepisy prawne określają warunki i wymagania dotyczące budowy miejsc postojowych podczas prowadzenia określonej inwestycji budowlanej. Kodeks drogowy natomiast określa zasady korzystania z takich miejsc w obrębie dróg. Stosowne regulacje (np. regulamin) w tym zakresie winny być przyjęte, w przypadku miejsc postojowych położonych na obszarze podlegającym zarządowi określonej osoby (fizycznej lub prawnej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.906 sek.