• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zgrupowanie

  Przeczytaj także...
  Zgrupowanie – w ekologii określenie zbiorowiska zwierząt, część biocenozy. Ze względu na fakt, że w zoocenologii nie wypracowano jeszcze jasnych jednostek syntaksonomicznych, termin zbiorowisko używane jest w fitosocjologii, natomiast zgrupowanie w zoocenologii. Termin "zgrupowanie" zamiast "zbiorowisko" ma podkreślić arbitralność wyróżnionego zgrupowania.Zgrupowanie miejsc postojowych – pojęcie techniczno–prawne stosowane w budownictwie, określające grupę stanowisk postojowych zlokalizowanych w określonym miejscu. Pojęcie to stosowane jest w celu określenia różnych wymogów techniczno–budowlanych dla lokalizacji miejsc postojowych o różnej liczbie stanowisk postojowych. Przedmiotowe wymogi określone są między innymi w rozporządzeniu określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wydanym jako akt wykonawczy z delegacji ustawowej zawartej w Prawie budowlanym. Pojęcie to również stosowane jest przy określaniu stosownych wymogów w innych przepisach, np. przy uchwalaniu różnych przepisów prawa miejscowego, w tym miedzy innymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
  Pięć skupisk (skupisko; sans. स्कन्ध skandha; pali khandha; tyb. ཕུང་པོ་ལྔ་, Wylie: phung po lnga; chiń. 蘊 yùn; - nagromadzenie; agregat) – skupiska (skandhy) w buddyzmie są zbiorami stosowanymi przez buddę w celu klasyfikowania wielu rozmaitych fizycznych i mentalnych zjawisk na poziomie pięciu psychofizycznych komponentów lub inaczej pięciu tzw. skupisk lgnięcia (pali pañcupadanakkandha), które tworzą każdą istotę w sansarze, tj. w świecie pożądania i formy (z wyjątkiem sfery bezkształtnej, która cechuje się występowaniem tylko czterech skupisk bez skupiska ciała).
 • zgrupowanie (sport)
 • zgrupowanie (buddyzm) – w buddyzmie składnik (skandha) żyjącej istoty
 • zgrupowanie (ekologia) – rodzaj biocenozy
 • zgrupowanie miejsc postojowych – pojęcie techniczno–prawne stosowane w budownictwie
 • Biocenoza (gr. bios życie i koinós wspólny) – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza oraz biotop, czyli środowisko fizyczne (nieożywione) tworzą ekosystem.Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.