• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •      Biorę udział       Informacje o badaniu         Nie obchodzi mnie to 

  Zginanie

  Przeczytaj także...
  Geometryczny moment bezwładności jest to moment bezwładności jednorodnego (o stałej gęstości) ciała podzielony przez jego gęstość. Charakteryzuje on jedynie kształt ciała i rozkład odległości jego poszczególnych punktów od osi obrotu.Belka – w budownictwie poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przyjmujący obciążenia z powierzchni poziomych i przenoszący je na podpory (ściany, słupy, filary, kolumny). Belka pracuje na zginanie i ścinanie (w belkach, zwłaszcza w elementach ukośnych występują także naprężenia rozciągające lub ściskające). Może być wykonana z drewna, stali, betonu, żelbetu, czasem z kamienia. Belką nazywamy także element prętowy zakrzywiony w planie. Nie jest belką element przenoszący obciążenia tylko wzdłuż jej osi.
  Wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie - iloraz geometrycznego momentu bezwładności względem osi obojętnej i odległości skrajnego włókna przekroju od tej osi.
  Zginanie pręta

  Zginanie – w wytrzymałości materiałów stan deformacji, przy którym prosty w stanie niezdeformowanym pręt, po deformacji jest zakrzywiony (wykazuje różną od zera krzywiznę).

  Zginanie jest dominującym sposobem pracy elementów konstrukcji, którymi są belki.

  Ze względów technicznych, dla materiałów liniowo-sprężystych, rozróżnia się kilka przypadków szczególnych zginania:

  Siły wewnętrzne – siły występujące pomiędzy elementami układu ciał. Nazwa wewnętrzne odróżnia je od oddziaływań zewnętrznych, pochodzących spoza tego układu.Moment gnący w dowolnym przekroju belki zginanej to algebraiczna suma momentów sił zewnętrznych działających po jednej stronie (lewej lub prawej) rozważanego przekroju względem środka masy tego przekroju.
 • czyste zginanie – naprężenia w przekroju redukują się jedynie do momentu zginającego, brak jest sił podłużnych i sił poprzecznych (ścinających),
 • proste zginanie – naprężenia redukują się do momentu i sił poprzecznych,
 • ściskanie/rozciąganie mimośrodowe – naprężenia redukują się do momentu i siły podłużnej, siły poprzeczne mogą ale nie muszą wystąpić.
 • Zginanie jest pokrewne rozciąganiu i ściskaniu, gdyż powoduje pojawienie się naprężeń normalnych w przekrojach poprzecznych elementu. W przeciwieństwie jednak do rozciągana i ściskania, rozkład naprężeń normalnych w przekroju elementu jest nierównomierny.

  Wytężenie materiału – w wytrzymałości materiałów stan materiału obciążonego siłami zewnętrznymi, w którym istnieje niebezpieczeństwo przejścia w stan plastyczny – przekroczenie granicy sprężystości, jeśli materiał taką posiada – lub utrata spójności (pękniecie, przełom, dekohezja).Moment siły (moment obrotowy) siły F względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły F:

  Teoria Bernoulliego-Eulera zginania pręta[ | edytuj kod]

  Założeniem tej teorii jest, że odcinek prosty i prostopadły do osi pręta przed deformacją pozostaje prosty i prostopadły po deformacji.

  Skutkiem tego założenia jest równanie odkształceń wzdłuż wysokości przekroju. Przy założeniu, że odkształcenie na osi pręta (z=0) jest zerowe odkształcenia wynoszą: \epsilon_x = \pm \frac{z}{\rho}

  gdzie arbitralność znaku wynika z przyjętej parametryzacji dla obliczenia promienia krzywizny.

  Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.Naprężenie – miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrznych występujących w ośrodku ciągłym. Jest podstawową wielkością mechaniki ośrodków ciągłych. Jednostką naprężenia jest paskal.

  Odkształcenia wywołują naprężenia normalne: \sigma_x = \pm E \frac{z}{\rho}

  Obliczając siłę podłużną w przekroju N=\int_A \sigma_x dA = \pm E \int_A \frac{z}{\rho} dA= \pm \frac{E}{\rho} \int_A z dA = \pm \frac{E}{\rho} S_x

  oraz moment zginający M=\int_A z\sigma_x dA = \pm E \int_A \frac{z^2}{\rho} dA =
\pm \frac{E}{\rho} \int_A z^2 dA = \pm \frac{E}{\rho} J_x

  gdzie J_x jest momentem bezwładności względem osi x pręta.

  Jeśli wielkości przekrojowe są obliczanie względem środka ciężkości przekroju, to S_x=0 oraz N=0 (zginanie bez siły podłużnej). Wtedy pozostaje jedno równanie \frac{EJ_x}{ \rho(x)} = \pm M(x)

  Stąd można wyliczyć promień krzywizny i uzyskać równanie naprężeń wzdłuż wysokości przekroju \sigma_x(z) = \pm \frac{z\cdot M}{J_x}

  Dla nieskończenie małych przemieszczeń i odkształceń krzywiznę przybliża się drugą pochodną równania linii ugięcia: \frac{1}{\rho}\approx \pm w''(x)

  otrzymując równanie różniczkowe: EJ_x w''(x) = \pm M(x)

  gdzie znak należy dobrać stosownie do konwencji znakowania momentów.

  Jeśli M(x) = const to jest to przypadek czystego zginania. Równaniem linii ugięcia jest parabola i jest to rozwiązanie ścisłe, pozbawione sprzeczności.

  Jeśli moment jest zmienny względem x to z tw. Schwedlera-Żurawskiego wynika istnienie sił poprzecznych. Wtedy równanie linii ugięcia staje się równaniem czwartego rzędu: EJ_x w^{IV} = - q(x)

  Jest to przypadek prostego zginania. Prowadzi on do wewnętrznie sprzecznego rozwiązania – nie są spełnione warunki nierozdzielności. Pomimo tego jest on używany do praktycznego projektowania, gdyż dla prętów długich w stosunku do rozmiarów przekroju błąd jest pomijalny. Dla prętów krępych (krótkich w stosunku do wymiarów przekroju) zginanie jest lepiej opisywane przez teorię Timoshenki.

  Maksymalne naprężenie normalne w przekroju poprzecznym jest osiągane dla z_{max} i wynosi:

  
\sigma_{max} = \frac {M_x} {W_x}

  Gdzie: σmax − maksymalne naprężenie normalne Mx − moment gnący (zginający) Wx − wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie, którego wartość wynosi W=\frac{J_x}{z_{max}} i zależy od rozmiaru i kształtu przekroju elementu.

  Zgodnie z hipoteza wytężeniową naprężenie musi spełniać warunek:

  
\sigma_{max} < k_g

  Gdzie: kg − dopuszczalna wytrzymałość na zginanie

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stefan Piechnik: Wytrzymałość materiałów : dla wydziałów budowlanych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. ISBN 8301008733.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Wskaźniki wytrzymałości dla różnych przekrojów
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama