• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zginanie

  Przeczytaj także...
  Siły wewnętrzne – siły występujące pomiędzy elementami układu ciał. Nazwa wewnętrzne odróżnia je od oddziaływań zewnętrznych, pochodzących spoza tego układu.Przekrój poprzeczny - pojęcie z dziedziny wytrzymałości materiałów, w której dokonuje się myślowego przecinania elementów konstrukcyjnych pewną płaszczyzną w celu obliczenia powstających w nich naprężeń i odkształceń. Jeżeli elementem jest pręt, to jego przekrojem poprzecznym, prostopadłym do jego osi, jest pewna płaska figura geometryczna o własnościach określonych przez tzw. charakterystyki geometryczne pręta. W przypadku dźwigarów powierzchniowych takich, jak płyty, tarcze i powłoki przekrój poprzeczny dokonywany jest płaszczyzną zawierającą oś x3 prostopadłą do powierzchni środkowej takiego dźwigara. W obliczeniach przyjmuje się, że przekrój poprzeczny ma wysokość równą grubości dźwigara, a szerokość równą przyjętej jednostce długości.
  Teoria sprężystości - matematyczna teoria opisująca zachowanie ośrodka ciągłego podlegającego deformacjom sprężystym.

  Zginanie to taki rodzaj deformacji elementu konstrukcyjnego, który charakteryzuje się zmianą krzywizny jego osi lub powierzchni środkowej. W przekrojach poprzecznych elementów zginanych występuje nierównomierność (liniowa zmienność) rozkładu naprężeń normalnych, spowodowana działaniem momentów zginających te przekroje.

  Pręt - podłużny element konstrukcji. Jeden wymiar pręta (długość) jest znacznie większy od dwóch pozostałych (szerokość i wysokość przekroju). Przykładem pręta może być belka stropowa. Prętem może być pręt właściwy, rura lub inny podłużny wyrób hutniczy.Dźwigary powierzchniowe – podstawowe, oprócz prętów, elementy konstrukcji budowlanych oraz maszyn, urządzeń i pojazdów. Istnieją trzy typy takich dźwigarów:

  Obliczaniem momentów zginających w płytach i powłokach zajmują się odpowiednie działy teorii sprężystości.

  Zginanie prętów jest przypadkiem szczególnym tej teorii. Jest ono dziedziną omawianą szczegółowo w wytrzymałości materiałów, w której wyróżnia się różne przypadki zginania prętów.

 • Zginanie czyste występuje wówczas, gdy we wszystkich przekrojach poprzecznych pręta siły wewnętrzne redukują się tylko do momentu zginającego, o wektorze leżącym w płaszczyźnie przekroju. Jeżeli ten wektor ma dwie, różne od zera, składowe M i M (liczone względem głównych centralnych osi bezwładności x, x), to zginanie takie jest ukośne (dwuosiowe). W przeciwnym razie ( gdy np. M zginanie jest płaskie (jednoosiowe, proste). Naprężenia normalne określone są wzorem
 • w którym przez oznaczono jego główne centralne momenty bezwładności.
 • Zginanie poprzeczne charakteryzuje się występowaniem sił poprzecznych, spowodowanych działaniem obciążeń prostopadłych do osi pręta. Siły te sprawiają, że wartości momentów zginających M i M są zmienne na długości pręta. Naprężenia normalne określa wzór jw.
 • Ściskanie/rozciąganie mimośrodowe jest superpozycją działania momentów zginających M i M z działaniem siły podłużnej N. Naprężenie normalne określone jest wzorem
 • Przypisy

  1. Timoshenko S.P., Vojnowskij-Krieger S., Teoria płyt i powłok, Arkady Warszawa 1962
  2. Gawęcki A., Podstawy mechaniki konstrukcji prętowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej 1985
  Element konstrukcyjny – w budownictwie to określenie dla tych części obiektu budowlanego, które spełniają zadania konstrukcyjne. Tak więc nie wszystkie elementy budowlane są elementami konstrukcyjnymi (np. ściana działowa takim elementem nie jest). Z grubsza podział elementów konstukcyjnych można ująć tak:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama