• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdolność sądowa

  Przeczytaj także...
  Zdolność prawna – zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Zdolność prawna jest atrybutem osób fizycznych, jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi (w szczególności Skarbu Państwa) oraz niebędących osobami prawnymi, którym zdolność prawną nadają przepisy szczególne.Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.

  Zdolność sądowa – zdolność do występowania w procesie sądowym w charakterze strony.

  Poza stronami procesu zdolność sądową posiadają:

 • interwenienci uboczni,
 • uczestnicy w postępowaniu nieprocesowym,
 • podmioty postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • Zdolność sądowa jest odpowiednikiem zdolności prawnej i tak jak zdolność prawna - nie podlega żadnym ograniczeniom. Podmioty, które mają zdolność prawną, mają równocześnie zdolność sądową. Zdolność sądową posiada:

  Nasciturus (łac. „mający się urodzić”) – termin pochodzący z prawa rzymskiego oznaczający dziecko poczęte, ale jeszcze nie urodzone.Zdolność procesowa – zdolność podmiotów procesu sądowego (postępowania sądowego) do podejmowania czynności procesowych, takich jak np. wytaczanie powództwa i zaskarżanie orzeczeń sądowych, składanie wszelkiego rodzaju oświadczeń i wniosków.
 • każda osoba fizyczna od chwili urodzenia do śmierci,
 • nasciturus ma zdolność prawną w zakresie dziedziczenia (art. 927 § 2 i art. 972 k.c. oraz art. 75 k.r.o.) uzależnioną od tego, że urodzi się żywy
 • osoby prawne z momentem uzyskania osobowości prawnej, a więc albo z momentem, w którym ustawa powołuje konkretny podmiot do życia albo z chwilą stwierdzenia w trybie przewidzianym dla określonej grupy podmiotów, iż konkretny podmiot do takiej grupy należy, np. w drodze wpisu dokonanego do odpowiedniego rejestru. Nie mają zdolności sądowej jednostki organizacyjne osoby prawnej.
 • Zdolność sądową mają także organizacje społeczne, które nie mają osobowości prawnej. Warunkiem posiadania przez te organizacje zdolności sądowej jest to, aby były dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, a więc - aby ich działalność była zgodna z obowiązującym prawem.

  Interwenient uboczny - w prawie polskim uczestnik postępowania cywilnego, jest to osoba trzecia, inna niż powód i pozwany przystępująca do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania, która ma interes prawny w tym, aby sprawa cywilna została rozstrzygnięta na korzyść tej strony. Inwerwenientem ubocznym może być np. poręczyciel, przystępujący po stronie pozwanego dłużnika.Postępowanie nieprocesowe (dawniej także postępowanie niesporne; łac. iurisdictio voluntaria, niem. freiwillige Gerichtsbarkeit, fr. jurisdiction gracieuse, wł. giurisdizione voluntaria) – jeden z dwóch zasadniczych trybów cywilnego sądowego postępowania rozpoznawczego, znany prawu postępowania cywilnego Polski i innych krajów kontynentalnego systemu prawa.

  Zobacz też[]

 • zdolność procesowa • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.