• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdolność procesowa

  Przeczytaj także...
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.
  Zdolność do czynności prawnych – w prawie cywilnym zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Innymi słowy, jest to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań).

  Zdolność procesowa – zdolność podmiotów procesu sądowego (postępowania sądowego) do podejmowania czynności procesowych, takich jak np. wytaczanie powództwa i zaskarżanie orzeczeń sądowych, składanie wszelkiego rodzaju oświadczeń i wniosków.

  Zdolność procesową mają:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w sprawach, w których osoby te mogą działać samodzielnie,
 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, którym przepis prawa przyznaje taką zdolność,
 • organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.
 • Zdolność procesowa podmiotów, które nie są osobami fizycznymi jest związana z ich zdolnością sądową - podmioty te, mając zdolność sądową, mają równocześnie także zdolność procesową.

  Czynność procesowa to szczególnego rodzaju czynność prawna podejmowana przed organami procesowymi lub przez te organy (np. przed sądem w toku postępowania sądowego, przed organem administracji w toku postępowania administracyjnego, której skutkiem jest ukształtowanie pozycji procesowej strony dokonującej czynności albo rozstrzygnięcie kwestii będącej przedmiotem sprawy (głównej lub incydentalnej).

  Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych, nie posiada również zdolności procesowej, a więc nie może podejmować żadnych czynności procesowych.

  Zdolność procesową pełną mają osoby fizyczne, jeżeli mają pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione, a także osoby niepełnoletnie, które zawarły związek małżeński.

  Zdolność procesowa ograniczona przysługuje osobom fizycznym, jeżeli mają jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych, są to osoby małoletnie między 13. a 18. rokiem życia oraz osobom częściowo ubezwłasnowolnionym a także osoby, dla których w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie został ustanowiony doradca tymczasowy. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność procesową może dokonywać wszelkich czynności procesowych w postępowaniach cywilnych wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. W pozostałych postępowaniach cywilnych nie może dokonywać żadnych czynności procesowych.

  Zobacz też[]

 • zdolność sądowa
 • Przypisy

  1. Art. 65 w zw. z art. 64 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)
  Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 12 września 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.