• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbyszko Chojnicki

  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Filadelfia (ang. Philadelphia wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.
  Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.

  Zbyszko Stanisław Chojnicki (ur. 8 maja 1928 w Tokarzewie, zm. 5 czerwca 2015 w Poznaniu) – polski geograf, profesor nauk przyrodniczych (1972), specjalista geografii społeczno-ekonomicznej i metodologii geografii.

  Życiorys[]

  Uczył się w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Studiował na Wydziale Prawa (ukończył w 1950) i Wydziale Filozoficzno-Historycznym (ukończył w 1952) Uniwersytetu Poznańskiego. W 1953 podjął pracę na uczelni poznańskiej (przemianowanej w 1955 na Uniwersytet Adama Mickiewicza), był kolejno asystentem, starszym asystentem, adiunktem, docentem, wreszcie profesorem. W 1960 obronił doktorat, w 1966 habilitował się. Od 1972 był profesorem nadzyczajnym nauk geograficznych, od 1978 profesorem zwyczajnym. Jest uważany za twórcę ilościowej poznańskiej szkoły geograficznej.

  Uniwersytet Pensylwanii (ang. University of Pennsylvania, potocznie Penn lub UPenn) – prywatny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, działający w Filadelfii, w stanie Pensylwania, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League).Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Pełnił szereg funkcji na UAM; był m.in. kierownikiem Zakładu Geografii Ekonomicznej, dyrektorem Instytutu Geografii, dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego. W latach 1981-1982 sprawował funkcję prorektora ds. nauki. Odbywał staże naukowe na uczelniach amerykańskich – na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii i Northwestern University w Evanston (Illinois); wykładał gościnnie także w Wielkiej Brytanii, ZSRR, Austrii, Francji, Kanadzie, USA, Danii i Szwecji.

  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – jeden z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w następujących specjalizacjach: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia turyzmu, dydaktyka geografii, planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej. Jeden z dwóch głównych działów geografii (obok geografii fizycznej)

  Redagował wydawnictwo naukowe UAM „Concepts and Methods in Geography”; członek rad naukowych m.in. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie (od 1970) i Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Regionalnej Uniwersytetu Warszawskiego (przewodniczący w latach 1982-1984). Wchodzi w skład Komitetów PAN – Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (od 1966) i Nauk Geograficznych (od 1969, przewodniczący od 1990). Organizował wiele konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Członek m.in. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, należy także do innych organizacji naukowych, w tym zagranicznych.

  Przegląd Geograficzny – kwartalnik naukowy o tematyce geograficznej, ukazujący się od 1919. Jest to najstarsze z wychodzących dotychczas polskich czasopism geograficznych. Jego celem jest informowanie o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych geografii polskiej i innych krajów.Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk powstały w 1952 początkowo jako "Instytut Geografii PAN". W 1974 zmienił nazwę na "Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN", zaś w 1998 otrzymał imię Stanisława Leszczyckiego. Główna siedziba instytutu mieści się w Warszawie przy ul.Twardej 51/55.

  Opublikował wiele prac z dziedziny geografii społeczno-ekonomicznej. Szczególnie interesuje się rozwojem i stosowaniem metod matematyczno-statystycznych w geografii ekonomicznej, a także metodologią geografii i nauk społecznych. Autor m.in.:

 • Analiza przepływów towarowych w Polsce w układzie międzywojewódzkim (1961)
 • Badanie przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi (1978)
 • The anatomy of the Crisis of the Polish Economy (1990)
 • Laureat kilku nagród resortowych, został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".Poznańska szkoła geograficzna – szkoła naukowa wywodząca się z grupy polskich geografów pracujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skupionych wokół prof. Zbyszka Chojnickiego.

  Bibliografia[]

 • Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Warszawa 1993
 • Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz. Profesor Zbyszko Chojnicki: Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. „Przegląd Geograficzny”. 80 (4), s. 619–625, 2008. Warszawa: IGiPZ PAN. ISSN 0033–2143. [dostęp 2016-02-15]. 
 • Linki zewnętrzne[]

 • Zbyszko Chojnicki w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim – najstarsza szkoła średnia w Ostrowie Wielkopolskim i trzecia polska na terenach zaboru pruskiego. Jej historia sięga roku 1845.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama