• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Ofiarski

  Przeczytaj także...
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Zbigniew Ofiarski (ur. 4 lipca 1959 roku w Szczecinie) – prawnik, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa finansowego.

  Wykształcenie[ | edytuj kod]

  Zbigniew Ofiarski jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Instytucje samofinansowania dewizowego jednostek gospodarki uspołecznionej w Polsce, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Eugeniusza Teglera, zaś w 1997 roku uzyskał tam stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Sytuacja prawna osoby zagranicznej w polskim prawie dewizowym. W 2003 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie. Posiada także budynek w kampusie uniwersyteckim przy al. Piastów 40b.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Sytuacja prawna osoby zagranicznej w polskim prawie dewizowym (Szczecin 1997),
 • Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa 2002),
 • Prawno-finansowe formy wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego (współautor: Eugeniusz Tegler, Zielona Góra 1996),
 • Komentarz systematyczny do ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej (w pracy zbiorowej pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Prawo bankowe, Warszawa 1997),
 • Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej i o podatku od czynności cywilnoprawnych (Warszawa 2001, 2003 i 2009),
 • Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn (Warszawa 2002),
 • Prawo dewizowe – komentarz (Kraków 2003),
 • Prawo bankowe (Kraków 2004, wyd. I; Kraków 2005, wyd. II),
 • Prawo bankowe (Warszawa 2008, wyd. III; Warszawa 2011, wyd. IV),
 • Prawo finansowe (Warszawa 2007, wyd. I; Warszawa 2010, wyd. II),
 • Prawo bankowe – komentarz (Warszawa 2013),
 • Ustawa o kredycie konsumenckim – komentarz (Warszawa 2014).
 • Pełnione funkcje[ | edytuj kod]

  Profesor Ofiarski pełnił czołowe i prestiżowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jak i poza nim:

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
 • prodziekan WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego (1990–1996)
 • dziekan WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego (1999–2005)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN (2011–2014)
 • kierownik Podyplomowych Studiów Skarbowości prowadzonych wspólnie przez WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Izbę Skarbową w Szczecinie (1998–2007)
 • kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Odznaczenia[ | edytuj kod]

  W 2004 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto wielokrotnie był nagradzany nagrodami Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (I, II oraz III stopnia) za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie (WSP) – jedna z polskich uczelni pedagogicznych, utworzona w Szczecinie 1 października 1973 roku z przekształcenia istniejącej od 1968 roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w samodzielną uczelnię, podległą bezpośrednio Ministerstwu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Uchwałą Sejmu z 21 lipca 1984 roku weszła w skład powstającego Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zbigniew Ofiarski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-04-22].
 • Życiorys na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały jako jedna z najstarszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni w 1811 roku. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawniczych i ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.616 sek.