• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Leliwa-Sujkowski

  Przeczytaj także...
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Bogusław Sujkowski (ur. 14 lipca 1900 w Warszawie, zm. 5 grudnia 1964 w Bydgoszczy – polski autor powieści historycznych przeznaczonych głównie dla młodzieży.

  Zbigniew Bronisław Leliwa - Sujkowski, Zbigniew Sujkowski, Zbigniew Leliwa (ur. 8 stycznia 1898 r., w Zagórzu - zm. 8 września 1954 r. w Quebec). Pseudonimy: "Hora", "Kuna", "Leliwa", "Rola", "Zbyszek". Polski geolog, docent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1942-1944 szef Biura Studiów Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej. Profesor Polish University College w Londynie (1946-1951) i McMaster University w Hamilton w Kanadzie. Oficer Wojska Polskiego w stopniu majora. Po 1945 używał pseudonimu Zbigniew Leliwa.

  Polskie Drużyny Strzeleckie - polska organizacja niepodległościowa powstała w 1911 roku, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie".Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

  Syn Antoniego Sujkowskiego i Heleny z Chmieleńskich Sujkowskiej. Od 1908 uczył się w Gimnazjum im. Kreczmara w Warszawie. Członek Tajnego Skautingu i od 1913 Polskich Drużyn Strzeleckich. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Polskich. Od października 1915 do grudnia 1917 w niewoli rosyjskiej. W kwietniu 1918 r. otrzymał maturę w szkole Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego Kazimierza Kulwiecia w Moskwie. Od maja do lipca 1918 w I Korpusie Polskim na Wschodzie. Wrócił do Polski w lipcu 1918 r. Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, służył w 7 pułku ułanów. W kwietniu 1919 został wysłannikiem Naczelnego Wodza na paryską konferencję pokojową. Od 1929 pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego. Wykładowca petrografii skał osadowych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Helena Antonina z Chmieleńskich Sujkowska (używała także imienia Halina) herbu Leszczyc (ur. 29 stycznia 1872 r. w Kijowie, zm. 23 września 1944 r. w Warszawie) - polska działaczka narodowa i oświatowa, senator II RP, łączniczka w powstaniu warszawskim, podporucznik Wojska Polskiego II RP.

  Po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę od końca 1939 w podziemiu. Od kwietnia 1940 szef Biura Studiów Środków Walki Sabotażowo-Dywersyjnej Związku Odwetu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, następnie od końca 1942 szef Biura Studiów Kedywu Komendy Głównej AK. Od 30 maja 1944 w Wielkiej Brytanii, ewakuowany mostem powietrznym (tzw. Most II), który odbył się 29 maja pod Tarnowem. Zbigniew Leliwa-Sujkowski jako przedstawiciel spraw szkolenia i zaopatrzenia dla celów dywersji, sytuacji ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności komunistycznej, oraz sprawy scalenia z NSZ z kraju wyleciał do Londynu wspólnie z płk Romanem Rudkowskim). Od lipca 1944 do marca 1945 kierownik Wydziału Operacyjnego Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza. 28 sierpnia 1944, w czasie Powstania Warszawskiego wygłosił przemówienie radiowe do kraju na falach BBC.

  Andrzej Krzysztof Kunert (ur. 12 października 1952 w Warszawie) – polski historyk, doktor habilitowany, od 2010 sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  W 1950 r. współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

  Zmarł tragicznie 8 września 1954 r., ratując wnuka tonącego w rzece Saguenay w prowincji Quebec.

  Z małżeństwa z Idalią Marią z Czarnockich, geograf, która aresztowana przez Gestapo poszukujące męża, 15 lipca 1943 wywieziona do KL-Auschwitz i zmarła na tyfus 6 grudnia 1943 w obozie Birkenau (Auschwitz II) miał dwoje dzieci:

 • Ziemowida
 • Danutę
 • Brat Bogusława Sujkowskiego.

  Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.Łupek osadowy – skała osadowa zbudowana z skonsolidowanych iłów, które pod wpływem zewnętrznych czynników uzyskały oddzielność łupkową. Może zawierać domieszki mułowe bądź piaszczyste, dlatego nazwę należy opatrywać odpowiednim przymiotnikiem (np. łupek ilasty, łupek piaszczysty, łupek ilasto-mulasty). Bardzo rozpowszechnione są w skałach fliszowych, gdzie powstały z najdrobniejszych frakcji osadów podwodnych osuwisk i prądów zawiesinowych w okresie zastoju sedymentacji turbidytowej.

  Oznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari (1921), Krzyżem Niepodległości (1932), Krzyżem Walecznych (1944).

  Przypisy

  1. Tadeusz Bór-Komorowski, Armia Podziemna, Wydanie 8 poprawione i uzupełnione Wyd. Bellona, Oficyna Wydawnicza RYTM, ISBN 978-83-11-11617-7, ISBN 978-83-7399-354-9 s.205.

  Prace[]

  1925. Stratygrafia i tektonika jury i kredy okolic Wolbromia (Sur la stratigraphie et la teqtonique du Jurassique et du Cretace des environs de Wolbrom). Posiedź, nauk Państw. Inst. Geol. 13, Warszawa.

  Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.

  1926. O utworach jurajskich, kredowych i czwartorzędowych okolic Wolbromia (Sur le Jurassique, le Cretace et le Quaternaire des environs de Wolbrom). Spraw, Państw. Inst. Geol. 3 z. 3/4, Warszawa.

  1927. O znalezieniu granitów na północ od Prypeci (Sur la decouverte des granites au Nord de la Prypeć dans la Polesie). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 18, Warszawa.

  1927. Z zagadek geologicznych Polesia. Czas. przyr. 1, Łódź.

  Petrografia – (od greckiego πέτρα (petra) - skała i γράφω (graphō) - pisać) - nauka o skałach, zajmująca się składem i właściwościami fizycznymi i chemicznymi skał. Uważana za fizjografię skał.Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna

  1928. Tymczasowe sprawozdanie z badań nad utworami przeddyluwialnymi (kredowymi) na obszarze między górnym Niemnem i Prypecią (C.-r. preliminaire sur les recherches geologiques entre le Niemen et la Prypeć). Spraw. TNW 21, Warszawa.

  1928. Uwagi o piaskach i lessach w Olkuskiem i ich wzajemnym stosunku (Les sables et les less des environs d'01kusz). Spraw. TNW 21, Warszawa.

  1929. Istnienie poziomu kredowego (?) starszego od albu w Lubelszczyźnie, na Wołyniu i Podolu (L^istence d'un niveau cretace (?) plus ancien que Talbien sur le plateau de Lublin, en Volhynie et en Podolie). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 24.

  Tyfus plamisty, dur plamisty (łac. Typhus exanthematicus) – bakteryjna choroba zakaźna, przyczyna ciężkich epidemii i śmierci milionów ludzi.Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) – zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 1940-1945, symbol Holocaustu. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).

  1929. Kilka nowych wierceń na kresach północno-wschodnich (Quelques sondages nouveaux dans la partie NE de la Pologne). Spraw. TNW 2(1, Warszawa.

  1929. Przyczynek do znajomości fosforytów dorzecza górnego Niemna i Szczary (Note sur les phosphorites du basin du haut Niemen et Szczara). Ar eh. Miner. TNW 4, Warszawa.

  1929. Uwagi o pochodzeniu materiału klastycznego cenomanu Solcy i Wolbromia (Recherches sur la roche-mere des depóts clastiąues au Cenomanien superieur de Solca et de Wolbrom). Spraw. TNW 21, Warszawa.

  Pierwsza Kompania Kadrowa – pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego z połączenia członków "Strzelca" i Polskich Drużyn Strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego.Zagórze – północna, wielka dzielnica Sosnowca, przeobrażona zupełnie z budową Huty Katowice (rozbudowa sięgnęła terenów Klimontowa). W latach 1967-1975 samodzielne miasto w powiecie będzińskim.

  1929. W sprawie lessów nowogródzkich (Notes sur le loess de Nowogródek). Spraw. TNW 2,1, Warszawa.

  1930. Budowa petrograficzna kredy z głębokiego wiercenia w Lublinie w porównaniu z kredą niektórych innych obszarów Polski (Structure petrographique du Cretace du forage profond a Lublin en comparaison avec celle de quelques regions en Pologne). Spraw. Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 25, Warszawa.

  Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.Tadeusz Komorowski, ps. „Bór”, „Znicz”, „Lawina”, „Korczak” (ur. 1 czerwca 1895 w Chorobrowie, zm. 24 sierpnia 1966 w Buckley w Anglii) – generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca Armii Krajowej, Naczelny Wódz, kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari.

  1930. Einige kritische Remerkungen zur Arbeit von Smit Sibinga: Über die baltischen Uraliden. Geol. Rdsch. H. 1, Leipzig.

  1930. Sprawozdanie z badań nad utworami kredowymi w dorzeczu górnej Pilicy (C.-r. des recherches sur les depóts cretaces dans le bassin de la haute Pilica). Posiedz, nauk. Państw. Inst. Geol. 28, Warszawa.

  1930. Uwagi o wapieniach towarzyszących bazaltom na Wołyniu (Remarques sur les calcaires accompagnant les basaltes en Volhynie). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 26, Warszawa.

  Uniwersytet McMaster (ang. McMaster University, potocznie zwany Mac) to uniwersytet działający w kanadyjskim mieście Hamilton, w prowincji Ontario. Ma 1152 wykładowców i około 22 tys. studentów. Założony w 1887 i nazwany na cześć swojego założyciela, Williama McMastera.Naczelny Wódz lub Naczelny Dowódca – najwyższa funkcja wojskowa w Wojsku Polskim. Od 1917 r. mianowany tylko na czas wojny.

  1930. — Różycki S. Z., Znalezienie typowych radiolarytów w Karpatach wschodnich (Trouvaille de radiolarites typiques dans les Karpates orientales). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 25, Warszawa.,

  1930. Różycki S. Z., Sujkowski Z., Radiolaryty w obrębie Karpat fliszowych. Wszechświat, Warszawa.

  1931. (Z. S.) Łupki palne w Estonii. Wszechświat, Warszawa.

  Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie (CKO) – organizacja społeczno-gospodarcza utworzona w 1914 roku za zgodą władz rosyjskich, z inicjatywy Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Polityki Realnej, która skupiała działaczy Centralnego Towarzystwa Rolniczego, Towarzystwa Przemysłowców Guberni Królestwa Polskiego, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu.Roman Rudkowski vel Leon Ratomski vel Ludwik Fedorowski pseud.: „Gangster”, „Goły”, „Rudy” (ur. 12 maja 1898 w Przemyślu, zm. 14 marca 1954 w Londynie) – oficer Wojska Polskiego II RP, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, dyplomowany pułkownik pilot służby stałej, dowódca Dywizjonu 301, cichociemny.

  1931. Petrografia kredy Polski. Kreda z głębokiego wiercenia w Lublinie w porównaniu z kredą niektórych innych obszarów Polski (fitude petrographique du Cretace en Pologne. La serie de Lublin et sa comparaison avec la craie blanche). Spraw. Państw. Inst. Geol. 6 z. 3, Warszawa.

  1931. Sprawozdanie z badań wykonanych w r. 1931 na Wołyniu (Compte-rendu des recherches effectuees en 1930 en Yolhynie). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 29, Warszawa.

  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.Hamilton – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario, położone około 70 km na południowy zachód od Toronto. Leży na zachodnim końcu jeziora Ontario i jest ważnym portem morskim i śródlądowym, połączonym z innymi Wielkimi Jeziorami i z Atlantykiem Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca.

  1931. Sprawozdanie z badań petrograficznych w Karpatach w r. 1930 (Compte-rendu des recherches petrographiques execu'tees en 1930 dans les Karpates). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 29, Warszawa.

  1931. Sprawozdanie z badań, wykonanych w woj. nowogródzkim w r. 1930 (Compte-rendu des recherches executees en 1930 dans voievodie de Nowogródek). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 29, Warszawa.

  1932. Badania geologiczne na Wołyniu (Recherches geologiques en Volhynie). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 32, Warszawa.

  Związek Odwetu (ZO) – organizacja wojskowa sabotażowo-dywersyjna Związku Walki Zbrojnej powołana do życia 20 kwietnia 1940 rozkazem komendanta ZWZ płk. Stefana Roweckiego "Grota". Dowódcą jednostki był ppor. Franciszek Witaszek „Warta”.Saguenay (fr. Rivière Saguenay) – rzeka w Kanadzie, w prowincji Quebec. Wypływa z jeziora Saint-Jean i uchodzi do estuarium Rzeki Świętego Wawrzyńca. Długość wynosi 155 km. Dolne 100 km rzeki, poniżej miasta Saguenay, to właściwie fiord, dostępny dla pełnomorskich statków.

  1932. Badania geologiczne w okolicy Pilicy (Recherches geologiques aux environs de Pilica). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 32, Warszawa.

  1932. Badania podłoża dyluwium na północnym Polesiu (Recherches sur le sub-stratum du Quaternaire dans le Nord de la Polesie). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 32, Warszawa.

  1932. Dolna kreda koło Dobromila w Karpatach (Cretace inferieur de la region de Dobromil dans les Karpates). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 32, Warszawa.

  Ziemowid Sujkowski (ur. 13 lipca 1933 - zm. 9 lipca 2006) – polski fizyk, profesor, dyrektor Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku w latach 1996 - 2006. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta w 2005 roku.Quebec (fr. Québec) – prowincja Kanady. Quebec jest największą prowincją w Kanadzie pod względem powierzchni, a jeśli chodzi o liczbę ludności ustępuje jedynie Ontario. Na zachodzie graniczy z Ontario, na północy przez Zatokę Hudsona z terytorium Nunavut, na wschodzie z kontynentalną częścią Nowej Fundlandii i Labradoru oraz z Nowym Brunszwikiem. Od południa graniczy ze stanami USA: Nowy Jork, New Hampshire, Vermont i Maine. Największym miastem prowincji jest Montreal. Inne duże miasta: Québec (stolica prowincji), Trois-Rivières, Sherbrooke i Drummondville.

  1932. The influence of the Desert on the Deposits of the Red Sea. Geol. Magaz., London. 69.

  1932. Kopalne głębie oceaniczne. Wszechświat, Warszawa.

  1932. — Łuniewski A., Radiolaryty paleozoiczne Gór Świętokrzyskich (Radio-larites paleozoiques du Massif de Ste Croix). Posiedz, nauk. Państw. Inst. Geol. 32, Warszawa.

  1932. Radiolaryty polskich Karpat wschodnich i ich porównanie z radiolarytami tatrzańskimi (Radiolarites des Karpates polonaises orientales et leur comparaison avec les radiolarites de la Tatra). Spraw. Państw. Inst. Geol. 7, z. 1, Warszawa.

  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.BBC (skrót od British Broadcasting Corporation, Brytyjska Korporacja Nadawcza) – główny brytyjski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny, największa tego rodzaju instytucja na świecie.

  1932. Czarnocki J., Sujkowski Z., O fosforytach warstw granicznych między dewonem a karbonem w Górach Świętokrzyskich (Sur les phosphorites des couches-limite entre le Devonien et le Carbanifere du Massiv de Ste Croix). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 43, Warszawa.

  1932. Uwagi o budowie kredy śląskiej (Remarques sur la construction du Cretace silesien). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 1932, Warszawa.

  Legiony Polskie – polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.Matura (łac. maturus ‘dojrzały’) – polski egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.

  1932. Wpływ pustyni na osady Morza Czerwonego (Influence du desert sur les sediments de la Mer Rouge). Spraw. TNW 24, Warszawa.

  1933. Badania skał kredy śląskiej (Recherches sur les roches du Cretace silesien). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 35, Warszawa.

  1933. Badania na Wołyniu (Recherches en Volhynie). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 35, Warszawa.

  Konferencja pokojowa w Paryżu – konferencja pokojowa, zorganizowana w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej, trwająca od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw.Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

  1933. Badania petrograficzne liasu płaszczowinowego w Tatrach (Recherches petrographiques du Lias de la Tatra). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 35, Warszawa.

  1933. Badania w Nowogródzkiem (Recherches dans la voievodie de Nowogródek). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 35, Warszawa.

  1933. Niektóre spongolity z Tatr i Karpat (Sur certains spongolithes de la Tatra et des Karpates). Spraw. Państw. Inst. Geol. 35, 7 z. 2, Warszawa.

  Pseudonim (z stgr. ψευδώνυμος pseudonymos, dosł. "pod fałszywym imieniem") – indywidualna nazwa danej osoby, inna niż oficjalne imię i nazwisko.Antoni Sujkowski (ur. 21 maja 1867 w Zakroczymiu, zm. 12 grudnia 1941 w Warszawie) – polski geograf, polityk, minister.

  1933. Presence de Radiolaires du groupe des Phaeodaria dans le Carbonifere inferieur de Pologne. C.-r. Acad. Sc. 196, Paris.

  1933. Radiolaryty dolnokarbońskie Gór Świętokrzyskich (Radiolarites du Carbonifere inferieur du Massif de Ste Croix). Spraw. Państw. Inst. Geol. 7, z. 4, Warszawa.

  1934. Badania geologiczne wykonane w r. 1933 w Tatrach (Recherches geologiques faites en 1933 dans la Tatra). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 38, Warszawa.

  7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (7 p.uł) – oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) – państwowa jednostka badawczo-rozwojowa z centralną siedzibą w Warszawie, mająca za zadanie prowadzenie wszechstronnych badawczych prac geologicznych w Polsce, zwłaszcza pod kątem zastosowania wyników w gospodarce oraz realizacji map geologicznych. Pełni funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Posiada profil badawczy zbliżony do amerykańskiej United States Geological Survey.

  1934. O bentonicie polskim z okolic Krzemieńca (The bentonite in Poland — Lower Sarmatian of Krzemieniec). Arch. Miner. TNW, 10, Warszawa. 1934. Przekopy kolei Kraków — Miechów (Sur les affleurements le long de la voie ferree Cracovie — Miechów). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 38, Warszawa. 1934. Seria szypocka nad Czarnym Czeremoszem (Sur la serie de Szipot sur Czarny Czeremosz, Karpates polonaises orientales). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol- 3.8, Warszawa.

  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.Gestapo (niem. Geheime Staatspolizei, Tajna Policja Państwowa) – tajna policja utworzona w nazistowskich Niemczech 26 kwietnia 1933, która w sposób bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu, rozwiązana wraz z upadkiem III Rzeszy w 1945 roku.

  1934. Skały kredowe między miastami Pilica i Szczekociny (Roches cretacees entre les villes Pilica et Szczekociny). Spraw. Państw. Inst. Geol. 8, z. 1, Warszawa. 1934. Sprawozdanie z badań geologicznych na Wołyniu wykonanych w r. 1933 (C.-r. des recherches executees en Volhynie en 1933). Posiedź, nauk. Państw.Inst. Geol. 38, Warszawa. 1934. Wapienie i kwarcolity astartu w Pradłach (Sur les calcaires et quarzolites astartiens de Pradła). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 38, Warszawa.

  Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (ang. Polish Society of Arts and Sciences Abroad, fr. Société Polonaise des Sciences et des Lettres à l’Etranger) – polska instytucja naukowa i dydaktyczna o charakterze organizacji non-profit, korporacja uczonych na emigracji z siedzibą w Londynie.

  1934. Znalezienie bentonitu w pow. krzemienieckim (Decouyerte du „bentonite" pres de Krzemieniec en Pologne). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 38, Warszawa.

  1935. Badania na Wołyniu w r. 1934 (Recherches en Yolhynie en 1934). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 41, Warszawa.

  1935. Badania serii szypockiej nad Czeremoszem (Recherches sur la serie de Szipot sur le Czeremosz Karpates orientales). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 41, Warszawa.

  1936. Budowa serii szypockiej (Sur la structure de la serie de Szipot). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 44, Warszawa.

  1936. Łupki zawierające nikiel w Karpatach (The nickel bearing shales in Carpathian Flysch). Arch. Miner. TNW, 12, Warszawa.

  1936. Sprawozdanie z badań wykonanych na Wołyniu w r. 1935 na ark. Mizocz (C.-r. des recherches executees en Volhynie en 1935 pour la feuille Mizocz). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 44, Warszawa.

  1936. Horwit z E., Sujkowski Z., Cenoman w pienińskim pasie skałkowym (Le Cenomanien dans la zone Pienine des Klippes). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 45, Warszawa.

  1937. Budowa mikroskopowa niektórych skał jurajskich z Pienin (Structure micro-scopiques des quelques roches jurassiques des Klippes des Pienines). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 48, Warszawa.

  1937. Czwarty komunikat o serii szypockiej (Quatrieme communication sur la serie de Szipot). Posiedź, nauk. Państw. Inst. Geol. 47, Warszawa. 1937. — Różycki S. Z., Geologia Warszawy (Atlas i tekst) (Geology of Warsaw — Atlas and 'text). Zarząd Miejski m. stoł. Warszawy, Warszawa. 1937. Radiolaryty dolnogotlandzkie Gór Świętokrzyskich (Les radiolarites du Gothlandien inferieur des monts de Ste Cr o ix en Pologne). Spraw. Państw. Inst. Geol. 9, z. 1, Warszawa.

  1937. Zarys budowy geologicznej okolic Krzemieńca. Ochr. Przyr. 17. Warszawa.

  1938. Możliwości górnicze wschodnich województw. Rocz. Ziem. Wsch. 4. Warszawa. 1938. Rozmieszczenie odsłonięć kredy między górnym Niemnem a Prypecią (Les affleurements de craie blanche entre le Niemen et la Prypeć — Pologne du Nord-Est). Spraw. Państw. Inst. Geol. 9, z. 2, Warszawa.

  1938. Serie szypockie na Huculszczyźnie (Les series de Szipot dans les Karpates polonaises orientales. Etude geologique et petrographique d'un complexe de Flysch). Pr. Państw. Inst. Geol. 3, Warszawa.

  1939. Badania geologiczne na Wołyniu i Polesiu w r. 1938 (Recherches geologiąues en 1938 en Yolhynie et Polesie). Biul. Państw. Inst. Geol. 15, Warszawa.

  1939. Osady lądowe, prawdopodobnie dolnokarbońskiego wieku, na wschodnim Polesiu (Sediments continentaux, probablement du Carbonifere inferieur en Polesie orientale). Biul. Państw. Inst. Geol. 15, Warszawa.

  1939. Przypuszczalny dolny karbon, wiercenie w Semigostyczach na Polesiu. Biul. Państw. Inst. Geol. 18, Warszawa.

  1939. Sylur na Wołyniu w świetle wiercenia w Bocianówce (Le Silurien de Volhynie d'apres le sondage de Bocianówka). Biul. Państw. Inst. Geol. 12, Warszawa.

  1945. Leliwa Z. (pseud.), The geological relation between east and west European structures. Geol. Soc. hond. Abstr. Paper, 1413, London.

  1946. The geological strudture of East Poland and West Russia; a summary of recent discoveries. Quart. J. Geol. Soc. hond. 102, nr 106, London.

  1948. Some problems of manganese nodules. XVIII Intern. Geol. Congr. hond., Abstr. 1948, Rep. 8, 1950, London.

  1951. Note on a pebble with Radiolaria from the 100 ft terrace at Swanscombe (in Baden-Powell D.F.W.: The age of interglacial deposits at Swanscombe). Geol Magaz. 88, nr 5, London.

  1952. Average composition of the sedimentary rocks. Amer. J. Sc. 250, nr 5.

  1957. Flysch sedimentation. Geol. Soc. Amer. B. 68, nr 5, New York.

  1958. Diagenesis. Amer. Ass. Petr. Geol. B. r. 42, no. U, Tulsa.

  Bibliografia, literatura, linki[]

 • Kazimierz Krajewski, Zbigniew Sujkowski w: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego t. XXXVII — Kraków 1967
 • Archiwum Zbigniewa Leliwy-Sujkowskiego w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie
 • Tadeusz Bór-Komorowski, Armia podziemna, wyd. 8. Warszawa 2009
 • Andrzej Kunert: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1945 T.1. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1987, s. 149–150. ISBN 83-211-0758-3. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.