• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zasłużony Działacz Kultury

  Przeczytaj także...
  Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury

  Zasłużony Działacz Kultury – polska odznaka honorowa, nadawana osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  Odznaka została ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 marca 1962 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”. Wzór odznaki, tryb jej nadawania oraz sposobu wręczania i noszenia określił minister kultury i sztuki zarządzeniem z dnia 14 marca 1963 r. Wygląd i wymiary odznaki określone w tym zarządzeniu nie były później zmieniane, natomiast zmieniano zasady jej nadawania – rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 1984 r., a następnie ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 7 p.1 tejże ustawy). Tryb i zasady nadawania odznaki Zasłużony Działacz Kultury oraz jej opis zostały ponownie unormowane przez rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lutego 1993. Zgodnie z nim, odznaka była nadawana przez Ministra Kultury i Sztuki osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.Odznaka - graficzny symbol lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź innych.

  Odznaka została zniesiona z dniem 2 sierpnia 2005 ustawą z 17 czerwca 2005 o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty, która zastąpiła odznakę Zasłużony Działacz Kultury odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odznaki nadane przed wejściem w życie nowelizacji zachowały jednakże ważność.

  Odznaczeni[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

  Opis odznaki[]

  Odznaka ma kształt prostokąta o wymiarach 15 x 30 mm. Na licowej stronie odznaki znajdują się dwa kwadraty. W górnym kwadracie na białym tle jest umieszczony napis „Zasłużony Działacz Kultury”, a w kwadracie dolnym na czerwonym tle - stylizowana kolumna grecka. Odznaka jest wykonana z metalu koloru żółtego. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.