• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarządzanie aktywami

  Przeczytaj także...
  Ryzyko (ang. risk, fr. risque, niem. risiko,wł. rischio) – jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania. W różnych dziedzinach nauk jest ono różnie interpretowane, dlatego zdaniem niektórych autorów stworzenie jednej uniwersalnej definicji jest niemożliwe.Instytucja finansowa - jednostka organizacyjna, której podstawowym zadaniem jest operowanie zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Do instytucji finansowych należą przede wszystkim banki, kasy oszczędnościowe, zakłady ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracyjne.
  Instrument finansowy – forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego.

  Zarządzanie aktywami (ang. asset management) należy do usług finansowych skierowanych głównie do klientów instytucjonalnych oraz segmentu najzamożniejszych klientów indywidualnych. W ramach usługi bank lub inna instytucja finansowa zarządza majątkiem klienta zgodnie z uzgodnioną strategią inwestycyjną oraz jego skłonnością do ryzyka.

  Stopa zysku – stosunek wysokości zysku do obrotu (najczęściej rozumianego jako przychody ze sprzedaży); jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji.Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  W ramach usługi instytucja finansowa inwestuje środki klienta w instrumenty rynku kapitałowego lub inne instrumenty finansowe. Celem zarządzania aktywami jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z kapitału przy uwzględnieniu oczekiwanego przez klienta poziomu ryzyka, horyzontu czasowego oraz innych preferencji.

  Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje, przeznaczone na finansowanie inwestycji. Zwyczajowo (ale też w przepisach prawnych wielu krajów), cezurą czasową oddzielającą rynek pieniężny od kapitałowego jest termin zapadalności instrumentu finansowego wynoszący jeden rok.

  Bibliografia[]

 • S. Buczek: Asset Management - zarządzanie aktywami w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. ISBN 8373782549. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.