• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zamek Królewski w Warszawie  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Giovanni Battista di Quadro (pol. Jan Baptysta Quadro, łac. Joannes Baptista Quadro) – (ur. ? – zm. między 10 kwietnia 1590 a 16 stycznia 1591) – włosko-polski architekt renesansowy, autor m.in. renesansowej przebudowy poznańskiego ratusza.Sztukateria – stiuki i inne elementy dekoracyjne (np. putta, ornamenty, gzymsy wewnątrz pomieszczeń) wykonane z gipsu lub żywicy poliestrowej, często odlewane i montowane do podłoża (do ścian, sufitów). Stosowane w architekturze od starożytności, upowszechniły się w okresie renesansu i baroku.
  Upamiętnienie[]

  7 listopada 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę z serii „Odkryj Polskę” - Zamek Królewski w Warszawie o nominale 5 zł.

  Galeria[]

 • Dawna izba poselska
 • Nowa Izba Poselska
 • Sala senatorska
 • Stara Sala Audiencyjna
 • Sala Tronowa
 • Kaplica Mała
 • Sala Rady
 • Sala Wielka (Balowa)
 • Sala Rycerska
 • Sala Canaletta
 • Pokój Marmurowy
 • Pokój Żółty
 • Pokój Konferencyjny lub Gabinet Monarchów Europejskich
 • Antyszambra przed Pokojem Towarzyskim
 • Sypialnia królewska
 • Przypisy

  1. Aleksander Gieysztor, Stanisław Herbst, Stanisław Lorentz, Władysław Tomkiewicz, Jan Zachwatowicz: Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 32.
  2. Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1979 r. w sprawie Zamku Królewskiego w Warszawie (M.P. z 1979 r. Nr 28, poz. 144).
  3. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zamku Królewskiego w Warszawie – Pomnika Historii i Kultury Narodowej (Dz. Urz. MKiDN z 2014 r. Nr BRAK, poz. 21).
  4. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 423).
  5. A. Gieysztor, Początki miasta i grodu warszawskiego, w: Zamek Królewski w Warszawie. Architektura. Ludzie. Historia, tenże i inni, Warszawa 1973, s. 11-18; Garus, Gród i zamek książąt mazowieckich w Warszawie. Nowe źródła archeologiczne i nowe spojrzenie, „Kronika Zamkowa” nr 1-2/53-54/2007, s. 7-37.
  6. A. Gieysztor, Pod znakiem Smoka i Syreny, w: Zamek Królewski..., s. 18-25; tenże Zagadnienia Historyczne Zamku piastowskiego, w: Siedem wieków Zamku Królewskiego w Warszawie. Materiały z sesji Komisji Naukowej przy Obywatelskim Komitecie Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, 16-17 lutego 1972, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 1972, s. 11-24. J. Lileyko, Wieża Grodzka Zamku królewskiego w Warszawie. Przekazy ikonograficzne a projekty odbudowy, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 33, 1971, nr 3, s. 263-270; tenże; Z badań nad średniowiecznym Zamkiem warszawskim, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 15, 1970, z. 1, s. 3-25, J. Garus, dz. cyt.
  7. A. Kąsinowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych Zamku Królewskiego w Warszawie przeprowadzonych w okresie od czerwca do listopada 1971 r., w: Siedem wieków..., s. 33-40; M. Wrede, Domus – curia – domus dualis – curia murata – domus magna lapidea – lapidea regia – stary dom murowany – kamienica. Budynek południowy Zamku Królewskiego w Warszawie (XIV-XVII). Rekapitulacja, „Kronika Zamkowa”, nr 1-2/57-58/2009, s. 9-52.
  8. J. Widawski, Początek i rozwój murowanych obwarowań Warszawy przed epoką broni palnej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 15, 1970, z. 3, s. 239-252; R.M. Kunkiel, Architektura na Mazowszu, Warszawa 2006, s. 112-134; I. Galicka, Kuria książęca na Mazowszu, w: Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 136-139; A. Gieysztor, Rozbudowa Zamku za Janusza I Starszego, w: Zamek Królewski..., s. 25-36; A. Świechowska, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Zamku Królewskim w Warszawie w 1971, w: Siedem wieków..., s. 41-62.
  9. A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434, Warszawa 1972, s. 83; A. Gieysztor, Zmierzch książąt mazowieckich, w: Zamek Królewski..., s. 36-44; A. Kąsinowski, Prace budowlane na Zamku Królewskim w Warszawie w świetle rachunków z lat 1569-1672, „Studia Warszawskie”, t. 20, Warszawa 1974, s. 65-68; Źródła do dziejów Zamku warszawskiego, wydał A. Wolff; „Rocznik Warszawski”, t. 15, s. 7-83.
  10. Dzieje Mazowsza do 1526, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994; K. Jasiński, Okoliczności śmierci ostatnich książąt mazowieckich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Nowa seria, t. III(XIV), s. 41-51; A. Gąsiorowski, Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów, „Studia Historyczne” t. 16, 1973, z. 2(61), s. 249-275; Chronologia sejmów polskich 1493-1793, zestawił i wstępem poprzedził W. Konopczyński, Kraków 1948.
  11. M. Wrede, Królowa Bona. Między Włochami a Polską, 1992, s. 66-79.
  12. M. Wrede, W sprawie stołeczności Warszawy. Wnioski z analizy podróży dwu ostatnich Jagiellonów, „Rocznik Warszawski”, t. 32, s. 171-177; M. Wrede, Chronologia budowy Nowego Domu Królewskiego, „Kronika Zamkowa”, 1(23) 1991, s. 70-79; Volumina constitutionum, t. II: 1550-1609, vol. 1: 1550-1586, do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 243.
  13. A. Kąsinowski, Prace budowlane..., passim; A. Gieysztor, Czasy jagiellońskie, w: Zamek Królewski..., s. 44-62; M. Hałówna, J. Senkowski, Materiały archiwalne do budowy Zamku Warszawskiego. Rachunki budowy z lat 1569-1572, „Teki Archiwalne”, nr 2, Warszawa 1954, s. 192-400. M. Wrede, Badania Kazimierza Skórewicza nad przebudową jagiellońską Zamku Królewskiego, „Kronika Zamkowa”, nr 2(20), 1989, s. 3-22.
  14. M. Bogucka, Anna Jagiellonka, Warszawa 1964; J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992.
  15. H. Wizner, Zygmunt III Waza, Wrocław 1971; M. Wrede, Warszawa i Mazowsze w podróżach królów polskich XVI i XVII wieku, w: Mazowsze na pograniczu kultur w średniowieczu i nowożytności (Materiały z konferencji, Pułtusk, 14-15 września 2007 r.), red. Marian Dygo, Pułtusk 2007, s. 147-180.
  16. W. Tomkiewicz, Budowa Zamku Królewskiego w Warszawie za panowania Zygmunta III, „Rocznik Warszawski”, t. 2, 1961, s. 5-34; M. Wrede, Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III, „Zamek Królewski w Warszawie. Studia i Materiały”, t. 1, Warszawa 2013; A. Fischinger, Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski, Kraków 1969; Hołd carów Szujskich, red. J. A. Chrościski, M. Nagielski, Warszawa 2012.
  17. J. Lileyko, Zamek Warszawski rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej 1569-1763, Wrocław 1984; M. Karpowicz, Królewski Zamek Wazów w Warszawie, Warszawa 1987, s. 27-93; tenże, Mateo Castello architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994; W. Leitsch, Das Leben am Hof Konig Sigismunds III. van Polen, Bd. I-IV, Wien 2009.
  18. J. Lileyko, Zamek Warszawski..., s. 98-139; tenże, Władysławowski Pokój Marmurowy i jego twórcy – Giovanni Battista Gisleni i Peter Danckers de Rij, „Biuletyn Historii sztuki”, t. 37, 1975, nr. 1, s. 13-31; K. Targosz-Kretowa, Teatr dworski Władysława IV, Kraków 1965; Opera w dawnej Polsce na dworze Władysława IV i królów saskich, „Studia Staropolskie”, t. 35, Warszawa 1973; J. Lileyko, Dawne zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1983; L. Lechicki, Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze, Warszawa 1932; B. Zielińska-Szymanowska, Kolumna Zygmunta III w Warszawie, Warszawa 1957.
  19. J. Lileyko, Zamek Warszawski..., s. 139-146; B. Fabiani, Życie codzienne na Zamku Królewskim w epoce Wazów, Warszawa 1996; J. Wegner, Warszawa w latach potopu szwedzkiego 1655-1657, Wrocław 1957; W. Tomkiewicz, Zagłada zbiorów królewskich w czasie najazdu szwedzkiego, w: Z dziejów polskiego mecenatu artystycznego w wieku XVII, oprac. tenże, Wrocław 1952, s. 48-61; B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976; K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646-1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Wrocław 1975; W. Czapliński, Na dworze króla Władysława IV, Warszawa 1959.
  20. J. Lileyko, Zamek Warszawski..., s. 150-195; tenże, Conclave Consiliorum et Officina Legum. Funkcje i ukształtowanie sal sejmowych na Zamku w Warszawie w XVI i XVII wieku, „Studia Warszawskie”, t. 24, Warszawa 1977, z. 2, s. 435-446; W. Tomkiewicz, Warszawa w XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, t. 72, 1965, z. 3, s. 587-609; W. Fijałkowski, Wnętrza pałacu w Wilanowie, Warszawa 1977.
  21. Artur Badach, Inicjatywy artystyczne z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta – ewolucja form i treści, w: Stanisław August, ostatni król polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, kat. wyst., red. nauk. Angela Sołtys, Zamek Królewski w Warszawie, 2011, s. 62-63; Andrzej Rottermund, Program polityczny i formy jego realizacji w najważniejszych inicjatywach królewskich, w: tamże, s. 116-122.
  22. Marek Kwiatkowski, Stanisław August. Król-Architekt, Wrocław 1983, s. 25-27, 66-67, 147-149; Andrzej Rottermund, Zamek Warszawski w epoce Oświecenia. Rezydencja monarsza – funkcje i treści, Warszawa 1989, s. 86-90, 201.
  23. Kwiatkowski, op.cit., s. 241-242.
  24. Tamże, s. 50-51.
  25. T. Kossecka, Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta, Warszawa 1999, s. 31-32; A. Rottermund, Zamek Warszawski, op.cit., s. 190-198.
  26. Tamże, s. 60-61.
  27. Kwiatkowski, op.cit., s. 153-156; A. Rottermund, Zamek Warszawski, op.cit., s. 190-198.
  28. Tamże, s. 257-268; Rottermund, Program polityczny, op.cit., s. 116-122.
  29. Henryk Chodźko, Jerzy Bielecki: Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa: Książka i Wiedza, 2004, s. 179. ISBN 83-05-13330-3.
  30. Krzysztof Dunin-Wąsowicz: Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974, s. 238.
  31. Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka 1939-1945, KIW, Warszawa 1972, Tom I, s. 84.
  32. Piotr Majewski: Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo TRI, 2005, s. 194. ISBN 83-7436-003-8.
  33. Piotr Majewski: Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo TRI, 2005, s. 201. ISBN 83-7436-003-8.
  34. SARP Izba Architektów RP In memoriam Pamięci architektów polskich, Mieczysław Samborski.
  35. Kuc M., Zamek Królewski w nowych barwach, „Rzeczpospolita”, 22 grudnia 2009.
  36. Odkryj Polskę - Zamek królewski w Warszawie (pol.). NBP, 2014-11-07. [dostęp 2014-11-14].
  Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātium, Palātium, Palatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.Fryderyk Wilhelm (ur. 16 lutego 1620 w Cölln (dzisiejszy Berlin), zm. 9 maja 1688 w Poczdamie) z dynastii Hohenzollernów nazwany Wielkim Elektorem.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  Ogrody Zamkowe to ogród przylegający do Zamku Królewskiego w Warszawie od strony Wisły, pomiędzy zamkiem a Wisłostradą. Obszar ten o powierzchni 5,8 ha położony jest częściowo na i poniżej skarpy warszawskiej w granicach dzielnicy Śródmieście.
  Pałac Pod Blachą w Warszawie – późnobarokowy pałac, zbudowany w latach 1720-1730 przez Jakuba Fontanę u podnóża Zamku Królewskiego w Warszawie.
  Balkon – element architektoniczny budynku, nadwieszony, posiadający formę otwartą. Stanowi część składową lokalu (mieszkania) i zazwyczaj powiązany jest z pomieszczeniem reprezentacyjnym. Jest to przestrzeń użytkowa – umożliwiająca lepszy, wzrokowy kontakt z otoczeniem i rekreacyjna – stanowiąca połączenie wnętrza budynku z zewnętrzem, będąca namiastką „zielonej izby” lub tarasu.
  Piotr I Aleksiejewicz Wielki, ros. Пётр I Алексеевич (ur. 30 maja/9 czerwca 1672 w Moskwie, zm. 28 stycznia/8 lutego 1725 w Sankt Petersburgu). Syn Aleksego (1645-1676), z dynastii Romanowów.
  Janusz III (ur. zimą 1502 r., zm. w nocy z 9 na 10 marca 1526) – książę mazowiecki, razem z bratem panujący w Czersku, Warszawie, Liwie, Zakroczymiu i Nurze w latach 1503-1524 (do 1518 regencja). Po śmierci brata Stanisława od 1524 samodzielny władca. Ostatni książę mazowiecki z dynastii Piastów.
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.12 sek.