• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakres pomiarowy

  Przeczytaj także...
  Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.Cyfrowe systemy pomiarowe – system pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występujepodział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe.
  Miernik (probierz) - przyrząd pozwalający określić wartość mierzonej wielkości (np. napięcia elektrycznego, ciśnienia, wilgotności), zazwyczaj przy pomocy podziałki ze wskazówką lub wyświetlacza cyfrowego. Szersze pojęcie to "przyrządy pomiarowe", obejmujące również urządzenia do rejestracji wartości, generatory pomiarowe, wzorce, analizatory itp.

  Zakres pomiarowy określa graniczne górne i dolne wartości, dla których dany miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie. Dokładność pomiarowa danego urządzenia jest zagwarantowana dla całego zakresu pomiarowego (przy czym nie musi być ona w całym zakresie jednakowa).

  Obecnie urządzenia pomiarowe posiadają zazwyczaj kilka przełączalnych zakresów pomiarowych, często przełączanych automatycznie w przypadku urządzeń cyfrowych.

  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Punkt pomiarowy to ściśle określona nastawa wartości pomiarowych (takich jak np. masa, częstotliwość, napięcie elektryczne lub natężenie prądu elektrycznego, itp), przy której dokonuje się danego pomiaru.

  Zazwyczaj dokładność pomiarowa na krańcach zakresu jest niższa niż w jego środku. Dla urządzeń analogowych czułość jak i dokładność pomiarowa urządzenia jest zazwyczaj niższa w dolnej części zakresu pomiarowego.

  Część przyrządów pomiarowych ma ustalony (i podany w jego danych technicznych) punkt pomiarowy (lub punkty pomiarowe), w którym został on fabrycznie wykalibrowany (bądź w którym zaleca się jego okresową kalibrację przez użytkownika) i w tym punkcie ma on zwykle najlepsze parametry pomiarowe.

  Zakres pomiarowy narzędzia pomiarowego - zakres wartości wielkości mierzonej (albo innych wielkości wyznaczających wielkość mierzoną), dla których narzędzie pomiarowe może być stosowane z błędem nie przekraczającym dopuszczalnych granic, bez szkody dla wytrzymałości trwałości narzędzia i bez naruszenia warunków bezpieczeństwa. Wyróżnia się dolną i górną granicę zakresu pomiarowego. Zastrzeżenie co do wytrzymałości i zachowania warunków bezpieczeństwa dotyczy sygnałów pomiarowych, które są nośnikami energii. Na przykład nie można mierzyć ciśnienia rzędu dziesiątek megapaskali manometrem przeznaczonym do pomiaru ciśnienia rzędu kilkudziesięciu paskali. Przyrządy działający w oparciu o sygnał elektryczny najczęściej są wielozakresowe. Wówczas jako zakres przyrządu traktuje się zakres największy.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Zakład Metrologii i Badań Jakości - "Podstawy metrologii"
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.587 sek.