• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakon - Biblia

  Przeczytaj także...
  Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.Biblia warszawska, Nowy Przekład, potocznie: „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.
  Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan, dla których spełnia się on w Jezusie Chrystusie (Por. Mt 5,17-19) poprzez tajemnicę paschalną.

  Zakon (hebr. תורה (tora), gr. νόμος (nomos), czyli Prawo) – biblijne określenie Prawa nadanego Żydom przez Boga. Słowo Zakon jest archaizmem używanym w niektórych przekładach Pisma Świętego.

  W judaizmie do Tory włączono Torę Ustną, jednak biblijne określenie Zakon nigdy nie odnosi się do Tory Ustnej.

  List do Hebrajczyków [Hbr], List do Żydów [Żyd] – jeden z listów Nowego Testamentu zamieszczany w wydaniach Biblii przed Listami powszechnymi. Imię autora nie jest w liście wymienione i od początku stanowiło kwestię sporną. Przez długie lata autorstwo przypisywano Pawłowi z Tarsu, pogląd ten jest jednak obecnie zarzucony. Również kanoniczność Listu budziła wątpliwości. Obecnie kwestie autorstwa i kanoniczności nie znajdują się w centrum zainteresowań biblistów, poruszane są natomiast zagadnienia takie jak struktura Listu, tło religijno-historyczne i główne wątki myśli teologicznej.Żydzi mesjanistyczni (pełna nazwa: Żydzi mesjanistyczni, synowie Nowego Przymierza) (hebr. ‏jehudej meszichi‎יהודי משיחי; jehudim meszichijim יהודים משיחיים, b’nej B’rit Hadasza בני ברית חדשה) – Żydzi uznający się jednocześnie za wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa. Wyznawcy judaizmu nie uznają żydów mesjanistycznych za żydów, lecz za sektę chrześcijańską, sprzeczną z judaizmem. Również prawo państwa Izrael nie uznaje ich za Żydów.

  Tłumaczenie[]

  Słowo Zakon w nowych przekładach zostało zastąpione słowem Prawo. W języku hebrajskim prawo określane jest słowem תורה (tora), które jednocześnie oznacza Pięcioksiąg Mojżeszowy.

  Przekłady używające tłumaczenia Zakon:

  List do Kolosan [Kol] – list św. Pawła, napisany do gminy chrześcijańskiej w Kolosach, stanowiący księgę Nowego Testamentu. Adresaci listu wywodzili się prawdopodobnie ze środowiska pogańskiego. List prezentuje obraz żywej, zjednoczonej i stałej w wierze, jednak nie w pełni dojrzałej duchowo wspólnoty. Został napisany w celu umocnienia wiary młodego Kościoła kolosańskiego i ostrzeżenia go przed grożącymi mu błędami. Zgodnie z listem chrześcijanie powołani są do nowego życia w Chrystusie, który jest Głową Kościoła, i nie powinni poddawać się w niewolę nauk czysto ludzkich. Jako wybrani przez Boga powinni dawać świadectwo nowego życia i w swym postępowaniu mieć wzgląd na Jezusa Chrystusa.Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584-1595.
 • Biblia Leopolity (katolicki) 1561 rok
 • Biblia brzeska (protestancki) 1563 rok
 • Biblia Jakuba Wujka (katolicki) 1559 rok
 • Biblia gdańska (protestancki) 1632 rok
 • Biblia warszawska (protestancki) 1975 rok
 • Przekłady używające tłumaczenia Prawo:

 • Biblia Tysiąclecia (katolicki) 1965 rok
 • Biblia poznańska (katolicki) 1975 rok
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (Świadkowie Jehowy) 1997 rok
 • Biblia Ewangeliczna, Przekład literacki (protestancki) 1999 rok
 • Uwspółcześniona Biblia gdańska (protestancki) 2009 rok
 • Przekłady używające tłumaczenia Tora:

  Nowe Przymierze i Psalmy (znana także jako Biblia Ewangeliczna, Przekład literacki) – protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski. Jest drugim przekładem Pisma Świętego dokonanym przez Ewangeliczny Instytut Biblijny z języków oryginalnych. Autorami przekładu są pastor Piotr Zaremba oraz Anna Haning. Jest jedyną częścią tryptyku przekładów: Dosłownego, Literackiego i Egzegetycznego, który został wydany drukiem.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
 • Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu
 • Znaczenie[]

  Prawo obowiązujące Żydów składa się z 613 micwot, w tym wyróżnić można 10 przykazań zwanych Dekalogiem.

  W mowie potocznej można spotkać użycie słowa Zakon (Tora) jako określenie samego Dekalogu.

  Nadanie[]

  Zakon (Tora, Prawo) został nadany Żydom na Górze Synaj.

  Archaizm – wyraz, konstrukcja składniowa lub związek wyrazowy, który wyszedł z użycia. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze używane, lecz postrzegane jako dawne. Te z kolei nazywa się anachronicznymi.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

  Chrześcijaństwo[]

  W kręgach chrześcijańskich można wyróżnić przynajmniej cztery stanowiska względem Tory:

 • Żydzi Mesjanistyczni uważają, że Jezus nie nadał Nowego Przymierza, a jedynie zmienił Torę poprzez usunięcie systemu ofiarniczego, a pozostawiając resztę z 613 przykazań.
 • Katolicyzm uważa, że Zakon nie obowiązuje wyznawców Jezusa (został zniesiony lub zerwany przez Żydów). Jednak uważają, że część Tory, czyli Dekalog, obowiązuje chrześcijan jako prawo moralne.
 • Luteranizm postrzega Zakon jako prawo, określające standardy moralne, których człowiek nie jest w stanie wypełnić, a także jako środek, przez który Bóg uświadamia człowiekowi, że jest grzeszny – Zakon pełni więc w pewnym sensie funkcję przygotowania na zwiastowanie Ewangelii (poprzez wywołanie w człowieku poczucia winy i skruchy) oraz funkcję moralną – określa, jak człowiek powinien postępować. Zakon jako część Słowa Bożego obiektywnie nie został zniesiony ani zmieniony, jedynie w Nowym Przymierzu zmieniła się jego rola i relacja względem człowieka i jego zbawienia.
 • Pozostali chrześcijanie uważają że, że Tora, czyli Zakon, dotyczy Żydów, a chrześcijanie są pod Nowym Przymierzem, nadanym na prawie obietnicy danej Abrahamowi. Tym samym żadne prawa zawarte w Torze (nadane czterysta trzydzieści lat po obietnicy danej Abrahamowi), ich nie dotyczą.
 • Zobacz też[]

 • Tora
 • Nowe Przymierze
 • Przypisy

  1. Wnikliwe poznawanie Pism. Watch Tower Bible and Tract Society, 2007, s. 447 (tom 2).
  2. Biblia, Wj 19:3-8
  3. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, D.H.Stern, Vocatio 2004, komentarz do Heb 7:12, s. 926
  4. Biblia, Gal 3:17
  5. Biblia, Gal 3:13–18, Gal 5:4, Kol 2:16, 17
  List do Galatów [Ga], List do Galacjan [Gal] – jeden z listów św. Pawła z Tarsu, znajdujący się w Nowym Testamencie.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bóg w judaizmie – pojmowanie Boga w judaizmie, mimo różnorodności składających się na niego tradycji, obecnych także w samej Biblii hebrajskiej, jest spójne i nieporównywalne z innymi wierzeniami (łac. sui generis). Aby poprawnie poznać żydowską koncepcję Boga, należy podejść do poszczególnych, różniących się czasem tradycji jako do elementów całości. Heterogeniczne elementy należy odczytywać w ramach jednolitej, spójnej kanonicznej doktryny, którą kierowali się ostateczni redaktorzy Biblii.
  W religijnej tradycji żydowsko-chrześcijańskiej, Nowe Przymierze odnosi się do aktu, przez który biblijny Bóg miał odnowić i przypieczętować przymierze starotestamentowe.
  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.
  Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej, założyciel Kościoła. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
  Biblia Leopolity (Szarfenbergowska, Krakowska) – pierwszy drukowany polski przekład całej Biblii wydany w 1561 roku. Dokonano go na zlecenie Marka Szarffenberga i jego syna Stanisława, stąd też inna nazwa: Biblia Szarffenbergowska.
  Księga Wyjścia [Wj], Druga Księga Mojżeszowa [2 Mojż], Exodus [Ex] (hebr. שמות (Szemot) - "imiona" - od pierwszych słów księgi, gr. Εξοδος Exodos z Septuaginty) – druga księga Pisma Świętego.
  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.