• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakład karny

  Przeczytaj także...
  Więzień polityczny – osoba, umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne lub poglądy. Często jest to związane z krytyką władzy, a czasem walkami w obrębie jednej partii politycznej. Czasami pojęcie jest utożsamiane z więźniem sumienia. Zwykle w takich przypadkach dowody są fabrykowane. Często więźniowie polityczni po uwolnieniu, jak na przykład Aleksander Sołżenicyn publikują wspomnienia (w tym wypadku Archipelag GUŁag).Recydywa (powrót do przestępstwa) – słowo to wywodzi się z języka łacińskiego, od słów: recidivus co oznacza – powrotny, powtórny, od recidere - popadać w coś na nowo, wracać.
  Młodociany – w prawie karnym osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21 roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24 roku życia (Art. 115 § 10 k.k.). Natomiast w Kodeksie karnym wykonawczym nie występuje pojęcie "młodocianego", a jedynie definicja zakładu karnego dla młodocianych, w świetle której w zakładzie karnym dla młodocianych odbywają karę skazani, którzy nie ukończyli 21 roku życia; w uzasadnionych wypadkach skazany może odbywać karę w tym zakładzie po ukończeniu 21 roku życia (art. 84 k.k.w.). Nie jest to więc materialna definicja "młodocianego" przyjęta na potrzeby postępowania wykonawczego, albowiem definicję taką oraz zasady procedowania organów wymiaru sprawiedliwości w stosunku do młodocianych, regulują przepisy Kodeksu karnego. Przepis art. 84 k.k.w. wskazuje bowiem jedynie, na podstawie jakich kryteriów należy kierować skazanych na karę pozbawienia wolności do zakładów karnych tego rodzaju.
  Więzienie we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej, widok od ul.Reymonta
  Więzienie dla kobiet w Warszawie (Areszt Śledczy Warszawa-Grochów)
  Areszt Śledczy Warszawa-Grochów (z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla kobiet)
  Zakład karny w Chełmie
  Zakład karny Kraków-Nowa Huta

  Zakład karny – miejsce, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu odbywają karę pozbawienia wolności. W Polsce do 1970 roku terminem więzienie określano nie miejsce, lecz samą karę pozbawienia wolności.

  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.W polskim systemie penitencjarnym jest 85 zakładów karnych różnego typu (ZK Łęczyca zlikwidowano 31.12.2006 r.) (dane z 2006). Zakładów karnych nie należy mylić z aresztami śledczymi.

  Rodzaje zakładów karnych[]

  Polskie zakłady karne ze względu na rodzaj dzieli się na:

 • zakłady dla młodocianych;
 • zakłady dla odbywających karę po raz pierwszy;
 • zakłady dla recydywistów penitencjarnych;
 • zakłady dla odbywających karę aresztu wojskowego.
 • Zakłady karne mogą być organizowane jako:

 • zakłady karne typu zamkniętego;
 • zakłady karne typu półotwartego;
 • zakłady karne typu otwartego.
 • Podział zakładów na różne typy różni się między sobą stopniem zabezpieczenia oraz rodzajem izolacji skazanych i wynikającymi z tego ich obowiązkami i uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Kara kryminalna – podstawowy (i szczególnie ostry) środek przymusu przewidziany przez prawo karne, wymierzany przez organ państwowy (sąd) w akcie ujemnego ocenienia zachowania sprawcy, stosowany w celu ochrony stosunków (wartości) społecznych. Wykonanie kary kryminalnej wiąże się z dolegliwością moralną lub ekonomiczną dla sprawcy oraz jego rodziny.

  Skazani odbywają w nich karę pozbawienia wolności w jednym z trzech systemów:

 • programowanego oddziaływania;
 • terapeutycznym;
 • zwykłym.
 • Podział ten służy też do klasyfikacji skazanych np: R3/p - recydywista penitencjarny (R), odbywający karę w zakładzie typu otwartego (3), w systemie programowanego oddziaływania (p). Każdy ze skazanych musi mieć przyporządkowany rodzaj i typ zakładu karnego oraz system wykonywania kary pozbawienia wolności. Daje to 27 grup klasyfikacyjnych (bez kary aresztu wojskowego), które pozwala różnicować wykonywanie tej kary.

  Kara (prawo) – określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym.Klasyfikacja skazanych - podział na grupy mający zapewnić właściwe skierowanie skazanych do rodzaju i typu zakładu karnego, systemu odbywania kary. Podział ułatwia również rozmieszczenie więźniów wewnątrz placówki penitencjarnej i ma na celu zapobieganie wzajemnej demoralizacji skazanych, zapewnienie więźniom bezpieczeństwa, stosowanie odpowiednich dla każdej grupy metod i środków oddziaływania.

  Wszystkie zakłady karne i areszty śledcze podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości. Zakłady lecznicze, w których stosuje się środki zabezpieczające, podlegają Ministerstwu Zdrowia.

  Organizacja zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce[]

  Wśród głównych jednostek organizacyjnych zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce można wyróżnić:

 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Koszalin;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Lublin;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Olsztyn;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Łódź.
 • Zobacz też[]

 • zakłady karne w Polsce
 • więziennictwo
 • więzień polityczny
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ogólnopolski portal Służby Więziennej
 • Portal o więziennictwie
 • Areszt – wspólna nazwa instytucji znanych różnym gałęziom prawa, których cechę wspólną stanowi przymusowe odizolowanie poddanej mu osoby od świata zewnętrznego. Różne natomiast są cele, którym instytucje te służą.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Zdrowia (MZ) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego; od 2011 ministrem zdrowia jest Bartosz Arłukowicz (PO).
  Ministerstwo Sprawiedliwości – urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.
  Kara pozbawienia wolności – jeden z najpowszechniejszych rodzajów kar polegający na przymusowym umieszczeniu skazanej osoby na określony czas w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym. Oprócz konieczności przebywania w zakładzie karnym, dalsze dolegliwości dla osoby skazanej polegają na poddaniu jej rygorom regulaminu więziennego, ograniczeniom w dostępie do niej osób spoza zakładu karnego oraz w kontaktach z takimi osobami, ograniczeniom lub braku możliwości wyjścia na wolność w ramach przepustek oraz stosowaniu kar regulaminowych za przewinienia przeciw dyscyplinie.
  Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.