• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zadzim - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Jeżew – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej.Wody subartezyjskie – wody podziemne (wgłębne pod ciśnieniem) występujące w warstwach wodonośnych pod skałami nieprzepuszczalnymi, pod niskim ciśnieniem hydrostatycznym, w przypadku których słup wody w odwiercie nie sięga powierzchni ziemi, jednak podnosi się wyżej, niż nawiercone zostało zwierciadło wód podziemnych.

  Zadzimgmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.

  Największą miejscowością  pod względem liczby ludności jest Zadzim  liczący 238 osób. Większe wsie liczące powyżej  200 osób to : Zygry, Pałki, Otok, Rzechta Drużbińska, Jeżew i Wola Zaleska. Najmniej liczne jest Skęczno z 73 mieszkańcami. Pod względem powierzchni największe są sołectwa Zygry 992 ha, Pałki 859 ha, Otok 759 ha i Ralewice 696 ha. Dużo poniżej średniej – 427 ha, zajmują niespełna 200-hektarowe wsie Piotrów i Stefanów.

  Bratków – sołectwo w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.

  Siedziba gminy to Zadzim.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 5416 osób. Według danych z 30 grudnia 2009 roku gminę zamieszkiwało już 5221 osób.

  Wieża kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu
  Plebania
  Aleja brukowa w parku zadzimskim
  W stronę Pęczniewa
  W stronę Pęczniewa
  w stronę Chodaków
  w stronę Zygier
  w stronę Sieradza
  Ulica koło zadzimskiego parku
  SP ZOZ Zadzim – ośrodek zdrowia w Zadzimiu
  Dziś organistówka, w czasie okupacji hitlerowskiej więzienie...
  Zespół Szkół w Zadzimiu
  Sala gimnastyczna Zespołu Szkół
  Blok przy Zespole Szkół
  OSP Zadzim
  Szwalnia Gucio
  Piekarnia zadzimska

  Historia gminy[ | edytuj kod]

  Tereny leżące w obrębie administracyjnym dzisiejszej gminy Zadzim mają długą i dosyć bogatą historię, zamieszczona ona została w „Szkicach dziejów sieradzkiego” J. Śmiałkowskiego.

  Reforma administracyjna Polski (1975) – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Na obszarze sołectwa Grabina odkryto najstarsze ślady osadnictwa zlokalizowane na terenie gminy. Położone tam obozowisko pasterzy koni datowane jest na ostatni okres ery kamienia łupanego (2500–1700 r. p.n.e.). Na młodsze ślady obecności ludzi natrafiono w sołectwie Małyń, gdzie znaleziono dwa naczynia wykonane z brązu, które według historyków powstały w latach 800 – 600 p.n.e. (ostatni okres epoki brązu). Kolejna wzmianka pochodzi dopiero z okresu wczesnego średniowiecza, kiedy to przez północno–wschodni skraj gminy przebiegał publiczny trakt łączący Ruś z Pomorzem Zachodnim.

  Gleby bielicowe – ubogie gleby z klasy gleb bielicoziemnych, wytworzone na piaskach, zawierające w profilu poziomy diagnostyczne albic i spodic, o budowie profilu Ol-Of-Oh-AEes-Bh-Bfe-C.Gmina Pęczniew – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.

  Na przełomie XI i XII w. obszar centralnej Polski pierwsi Piastowie podzielili na jednostki terytorialne zwane kasztelaniami. Tereny gminy Zadzim podzielone zostały na dwie części: północną – przynależną do kasztelanii spicmierskiej i południową włączoną do kasztelanii sieradzkiej, której zasięg wyznaczały obecne wsie Zadzim i Chodaki.

  Adamka – wieś w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Siedziba sołectwa Adamka, w którego skład wchodzi także kolonia Grabinka. Zadzim – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim, ok. 15 km na północny zachód od Szadku, przy starym szlaku handlowym, łączącym Sieradz z Łęczycą.

  Taki podział ziem przetrwał do XIV w., kiedy to na skutek kolejnej reformy ustrojowo – administracyjnej zniesiono kasztelanie, a na ich miejsce powołano nowe jednostki terytorialne – powiaty. Obszar gminy Zadzim w całości wcielony został w leżący pomiędzy Wartą a Nerem powiat szadkowski.

  W 1331 r. na ziemię sieradzką najechały wojska zakonu krzyżackiego. Jeden z oddziałów maszerując z Bałdrzychowa do Sieradza przeszedł przez teren gminy Zadzim plądrując osady wiejskie znajdujące się wzdłuż jego trasy. Mieszkańców zabijano lub brano w niewolę, a budynki łupiono i palono. Grabieżcy po zniszczeniu Sieradza wycofali się na północ w kierunku Kujaw, gdzie miała miejsce bitwa pod Płowcami.

  Bank spółdzielczy – to jedna z prawnych form działalności banku, którą (obok spółki akcyjnej i przedsiębiorstwa państwowego) przewiduje polskie prawo bankowe.Margiel – skała osadowa, zwykle szara. Składa się z węglanów (wapnia lub magnezu) i minerałów ilastych. Używany jest do wyrobu cementu, także jako nawóz mineralny (sztuczny). Ma słaby, nieprzyjemny zapach. Dobrze reaguje z kwasem solnym (HCl), pozostawiając błotnistą plamkę.

  Z 1368 r. pochodzą pierwsze wzmianki dotyczące wsi Zadzim. W dokumentach z 1386 r. możemy przeczytać o Piotrze z Zadzimia, który był proboszczem tamtejszej parafii. Pod koniec XIV w. właścicielem wsi i posiadaczem okolicznych włości był szlachcic „Bennasius de Sadzim”.

  Przed początkiem XVI w. na obszarze gminy powstały dwie nowe parafie, w Wierzchach i zlokalizowanym nad Nerem Małyniu. Według Statutu Łaskiego Hallera z 1506 r., w wyżej wymienionych miejscowościach istniały już szkoły przyparafialne, a tamtejsi proboszcze oprócz prowadzenia edukacji trudnili się także zbieraniem podatków. Rozwój gospodarczy, który objął ziemię sieradzką w XVI w. zaowocował nadaniem praw miejskich Małyniowi w 1549 r., jednak to szlacheckie miasto (jedyne, jakie kiedykolwiek znajdowało się na obszarze gminy Zadzim) dosyć szybko straciło swe znaczenie i około 1654 r. zostało zdegradowane do rangi osady wiejskiej.

  Powiat poddębicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.Kraj Warty (niem. Wartheland), Okręg Rzeszy Kraj Warty (niem. Reichsgau Wartheland lub Warthegau) – nazwa regionu administracyjnego utworzonego podczas II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej anektowanym przez III Rzeszę.

  Na XVI w. można datować również podział włości zadzimskich na trzy części: Wolę Sypińską, Wolę Zaleską i Wolę Zadzimską (obecną Wolę Flaszczynę). Posiadłości te przechodziły z rąk do rąk, aby na przełomie XVIII i XIX w. stać się własnością rodu Jarocińskich.

  W okresie zaborów powiat szadkowski, w skład którego wchodzi w całości obszar gminy Zadzim, włączony został w obręb guberni kaliskiej. Podczas istnienia Księstwa Warszawskiego (tj. lata 1807-1815) przeprowadzono reformę administracyjną, która wniosła nowe jednostki terytorialne najniższego rzędu zwane gminami. Prawdopodobnie w tamtym okresie powstał prototyp obecnej gminy Zadzim. Pierwsza wzmianka potwierdzająca istnienie tej gminy pochodzi z 1864 r., kiedy to po powstaniu styczniowym obszar gminy wraz z przylegającą na północy gminą Wierzchy (część tej gminy wchodzi w obecne terytorium gminy Zadzim) został włączony w obręb świeżo powstałego powiatu sieradzkiego. Rabunkowa działalność gospodarcza prowadzona w XIX w. przez rosyjskich zaborców doprowadziła do regresu na terenie gminy Zadzim: popularne stały się emigracje ludności, zwłaszcza do Łodzi i innych uprzemysłowionych miast, zamknięto szkołę w Zadzimiu (1821 r.), a wsie Iwonie i Charchów Księży nawiedziła epidemia tyfusu i cholery, która pochłaniając wiele ofiar, prawie całkowicie wyludniła te miejscowości.

  Dziadów – integralna część wsi Rzechta Drużbińska w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim.Wody artezyjskie – wody podziemne występujące pod ciśnieniem hydrostatycznym, zdolne do samoczynnego wypływu na powierzchnię ze studni. Odpowiednie warunki do wytworzenia ciśnienia hydrostatycznego występują najczęściej na obszarach o nieckowatym układzie warstw skalnych. Od wód gruntowych odróżnia je istnienie warstwy nieprzepuszczalnej w stropie. Dzięki tej izolacji są mniej zanieczyszczone. Wody artezyjskie najczęściej występują w niecce artezyjskiej w warstwach wodonośnych pod skałami nieprzepuszczalnymi. Występowanie wód artezyjskich może być niekiedy związane także z uskokami i systemem szczelin skalnych.

  W trakcie I wojny światowej gmina Zadzim uniknęła bezpośrednich skutków działań wojennych, nie będąc areną zmagań pomiędzy armią niemiecką i rosyjską. Pomimo tego, sytuację ekonomiczną gminy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, określić można jako nie najlepszą, a próby poprawy tego stanu (m.in. założenie kas spółdzielczo-pożyczkowych w Zadzimiu i Ralewicach w 1928 r.), nie przyniosły oczekiwanych efektów.

  Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

  Podczas drugiej wojny światowej na terenie gminy Zadzim także nie doszło do ważniejszych potyczek. Obszar gminy zajęty został przez wojska okupanta 5 IX 1939 r., kiedy to wobec krytycznej sytuacji, Armia „Łódź” wycofała się z linii obrony wzdłuż Warty i Widawki w kierunku Wisły.

  Wprowadzone przez Niemców represje bardzo dotknęły ludność wiejską gminy. Oprócz ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej i podstawowych artykułów spożywczych, uniemożliwieniu kształcenia się i rozwoju życia kulturalnego, towarzyskiego i religijnego, okupanci prowadzili zakrojoną na szeroką skalę eksterminację ludności. Na podstawie opowiadań miejscowej ludności dowiadujemy się o licznych egzekucjach, łapankach i wywózkach Polaków na przymusowe roboty w głąb Rzeszy i do okupowanych krajów.

  Dąbrowa – obszar leśny (zespół leśny), dokładnie typ lasu liściastego, z drzewostanem dębowym (różne gatunki z rodzaju Quercus).III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

  Już w 1939 r. Niemcy wprowadzili zmiany w podziale administracyjnym. Tereny zlikwidowanej gminy Zadzim włączono w obręb gminy Wierzchy, którą podobnie jak cały powiat sieradzki wcielono w skład Kraju Warty.

  W 1940 r. we wsi Zadzim hitlerowcy utworzyli organizację partyjną NSDAP. Zadaniem tej organizacji skupiającej głównie przesiedlonych Niemców, było kontrolowanie związków paramilitarnych, gospodarczych i administracyjnych działających na podległej jej obszarze.

  Obszar gminy Zadzim, podobnie jak cała północna część byłego województwa sieradzkiego, zdobyty został przez armię radziecką w połowie stycznia 1945 r. błyskawiczną ofensywą przeprowadzoną przez marszałka Żukowa. Dzięki temu zaskoczone oddziały niemieckie nie podjęły walki i okolice Zadzimia nie ucierpiały w wyniku zbrojnych potyczek.

  Ocean Atlantycki (Atlantyk) – drugi pod względem wielkości ocean na Ziemi pokrywający około jednej piątej jej powierzchni. Nazwa wywodzi się z mitologii greckiej i oznacza „Morze Atlasa”. Jak napisał Hezjod w swym eposie Prace i dni: „Ojciec Zeus utworzył, na krańcach zamieszkałego świata, gdzie nie docierają ludzie i nie mieszkają bogowie nieśmiertelni, otoczone pełnym głębokich wirów oceanem Wyspy Błogosławione, gdzie życie toczy się bez mozołu i smutku”. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Atlantycki.Dąbrówka – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim.Sołectwo to dwie wsie Wyrębów i Dąbrówka.

  Po wojnie nastąpił intensywny rozwój kulturalny i gospodarczy gminy. Duże inwestycje pozwoliły na utworzenie nowych szkół w Zadzimiu, Małyniu i Zygrach, otwarto także gminne biblioteki publiczne zlokalizowane w Zadzimiu i Wierzchach. Reforma administracyjna z 1973 r. wyznaczyła obecne terytorium gminy Zadzim, które na skutek przemian terytorialnych z 1999 r. włączone zostało w obręb powiatu poddębickiego.

  Gubernia kaliska (ros. Калишская губерния), gubernia Królestwa Polskiego istniejąca w latach 1837–1844 i 1867–1918 ze stolicą w Kaliszu; w 1919 przekształcona w województwo łódzkie ze stolicą w Łodzi.Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Na obszarze gminy Zadzim zlokalizowane są liczne obiekty zabytkowe, z których ważniejsze zostały umieszczone w rejestrze zabytków. W skład dóbr kulturowych wchodzą głównie zabudowania sakralne, szlacheckie pałace i przydworskie parki, otaczające znaczniejsze posiadłości.

  Obiekty o najwyższych walorach zabytkowych to:

  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
 • Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła w Małyniu. Powstał w latach 1907–1912 za księdza kanonika Franciszka Maliaszka, na miejscu poprzedniego drewnianego z 1752 roku. Jest to trójnawowy, bazylikowy, nieorientowany kościół zbudowany w stylu neoromańskim z krzyżowym i kasetonowym stropem. Ołtarze w stylu barokowym pochodzące z XVII i początku XVIII wieku. Kościół wielokrotnie był malowany i konserwowany, ostatnio odnawiany w 1977 r.
 • Kościół św. Andrzeja Apostoła w Małyniu
 • Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wierzchach (dekanat szadkowski). Wybudowany w 1727 roku, w miejscu pierwotnego kościoła drewnianego wzniesionego w II poł. XV w. W 1785 r. drewniana konstrukcja została umocniona kamienną podmurówką, w 1908 miał miejsce kolejny remont – wzmocniono ściany stalowymi cięgnami i podciągami. Kościół jest trójnawowy, nieorientowany o wnętrzach w barokowym
 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Rocha w Zygrach (dekanat szadkowski). Powstał w 1809 roku. Pierwotnie spełniał rolę kaplicy pw. św. Wojciecha. Jest to orientowana świątynia zbudowana w stylu klasycystycznym na planie ośmiokąta, posiada 4 przybudówki i okazałą dzwonnicę dostawioną w 2001 r. Fundatorem kościoła był prawdopodobnie miejscowy dziedzic Ignacy Cielecki.
 • Kościół św. Rocha w Zygrach
 • Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty w Zadzimiu. Jest to najstarsza z zachowanych świątyń na terenie gminy. Ten jednonawowy, późnorenesansowy kościół powstał w 1640–1642 roku. Murowany kościół sklepiony, z podziemiami wystawił w roku 1642 referendarz koronny Aleksander z Otoka Zaleski. Był co najmniej dwukrotnie remontowany w 1903 i 1929 r. Zbudowany z pełnej cegły, liczne ozdobne gzymsy i opaski. Bogato wyposażone wnętrze (5 ołtarzy w stylu barokowym i klasycystycznym, najstarszy z nich – ołtarz główny pochodzi z XVII w.) urozmaica nagrobek rodziny Burzeńskich wykonany w XVI wieku i portret fundatora kościoła naturalnej wielkości namalowany w połowie XVII w.
 • Pałac w Zadzimiu. Wymurowany z cegły pełnej w połowie XIX w., uległ wielokrotnym przeróbkom, przez co nie zachował oryginalnego wyglądu. Bogato przyozdobione elewacje (gzymsy, obramienia okienne, szlachetne tynki) uległy częściowemu zniszczeniu. Budynek ten jeszcze do niedawna spełniał funkcję Gminnej Przychodni Zdrowia, później popadł w ruinę. Aktualnie trwają prace renowacyjne.
 • Park w Zadzimiu. Ten siedmiohektarowy park otacza wyżej wspomniany pałac. Został założony w połowie XVIII wieku przez Karola Dąbrowskiego. Regularna kompozycja, oparta na dwóch orientowanych osiach (oś biegnąca z zachodu na wschód z widokiem na kościelną wieżę). Na uwagę zasługuje bogaty drzewostan parku, m.in.: aleja dereniowa i grabowa, okazałe dęby, jesiony i graby, z których część została objęta prawną ochroną i wpisana do księgi pomników przyrody. Aktualnie trwa jego remont i modernizacja.
 • Z pozostałych zabytków gminy Zadzim warto wymienić jeszcze: XIX-wieczny dwór w Małyniu, kaplicę grobową we wsi Wierzchy, dwór z parkiem we Woli Flaszczynej i w Zalesiu. Na obszarze gminy zlokalizowane są także liczne stanowiska archeologiczne i mniej ważne obiekty zabytkowe pozostające pod opieką konserwatora. Na uwagę zasługują także cmentarze w Zadzimiu, Zygrach, Małyniu i Wierzchach, na których zlokalizowane są zabytkowe nagrobki powiększające zasoby dziedzictwa kulturowego gminy.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi. Wody szczelinowe występują w spękanych skałach osadowych, magmowych lub metamorficznych. Szczeliny mogą mieć różną genezę, różny kształt, wielkość i układ. Ilość wód szczelinowych jest uzależniona od gęstości szczelin. Gęsta i wzajemnie przecinającą się sieć szczelin sprzyja połączeniu wód w jeden system, chociaż zwierciadło wód szczelinowych nie ma ciągłego charakteru. Ruch wody w szczelinach odbywa się w zmiennym kierunku i z różną prędkością, zarówno pionowo, jaki i poziomo. Jest on przyporządkowany tektonice i ciśnieniu hydrostatycznemu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Warto wiedzieć że... beta

  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.
  Wola Sipińska (do 2012 Wola Sypińska) – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim.
  Bitwa pod Płowcami – bitwa stoczona 27 września 1331 na polach wsi Płowce pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonu krzyżackiego pod wodzą komtura krajowego chełmińskiego Otto von Lauterberga, marszałka zakonu Dietricha von Altenburga, wielkiego komtura Otto von Bonsdorfa.
  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.
  Ols (inna nazwa - oles lub olszyna) – las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne.
  Kaseton (skrzyniec) – wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.197 sek.