• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Załoga - żegluga  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.Patent żeglarski – dokument uprawniający do kierowania jachtem określonej wielkości i rodzaju po określonych wodach.
  Bundesarchiv Bild 116-424-041, China, Tsingtau.jpg

  Załoga - etatowy zespół osób obsługujących jednostkę pływającą.

  Skład załogi statku handlowego oraz jego kwalifikacje i funkcje każdego z jej członków określa "lista zaciągu załogi" - inaczej musterrola. Wpisanie (wciągnięcie) marynarza do musterroli jest formalnym aktem zaliczenia go do załogi i określa się terminem zamustrowanie. Dokument ten powinien znajdować się stale na pokładzie statku. Jednocześnie każdy z marynarzy otrzymuje wpis do swojej Książeczki Żeglarskiej potwierdzającej fakt jego zamustrowania. O wszystkich zmianach w liście zaciągu informuje się właściwy Urząd Morski w kraju, w jakim jest zarejestrowany statek handlowy - sporządza się stosowny wyciąg i wysyła się go lub też zatwierdza na miejscu musterrolę we właściwym Urzędzie Morskim. Z chwilą wymustrowania wykreśla się członka załogi z listy zaciągu i dokonuje stosownego wpisu w Książeczce Żeglarskiej.

  Śródlądowe drogi wodne – akweny, na których z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej. To akweny o specjalnym statusie. Istotnie, status ten posiadają wyłącznie akweny wymienione z nazwy w przepisach.Rangi okrętów – klasyfikacja jednostek pływających marynarki wojennej pod względem wartości bojowych lub wielkości, stosowana w niektórych państwach świata po II wojnie światowej. Jest najszerszym systemem służącym do uporządkowania okrętów w ramach danej floty. Wśród krajów, które używają rang okrętów znajdują się Federacja Rosyjska oraz Rzeczpospolita Polska.

  Po 2000 roku posiadanie Książeczki Żeglarskiej nie jest już warunkiem koniecznym do zamustrowania na statku - wystarczy Paszport. Wtedy też dla osób nie posiadających Książeczki Żeglarskiej dowodem odbycia praktyki pływania jest zaświadczenie wydane przez kapitana statku.

  II mechanik (II oficer mechanik) - stanowisko oficerskie w dziale maszynowym na statku handlowym, zastępca starszego mechanika. Funkcję II mechanika zalicza się do stanowisk na poziomie zarządzania, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. W zależności od specyfiki statku może być zatrudniony w systemie wachtowym (nowe statki o nielicznych załogach maszynowych) jak i dniówkowym. W tym ostatnim przypadku kieruje pracą całej załogi maszynowej na dejmance.SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) – międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.

  Spis treści

 • 1 Załoga na statku handlowym do roku 2000
 • 1.1 Załoga pokładowa
 • 1.2 Załoga maszynowa
 • 2 Oznaczenie dystynkcji Polska Marynarka Handlowa (PMH) - żegluga wielka
 • 3 Skład załóg statków morskich po 2000 roku
 • 3.1 Załoga pokładowa
 • 3.2 Załoga maszynowa
 • 3.3 Załoga hotelowa
 • 4 Załoga na okręcie marynarki wojennej (do 1989 roku)
 • 5 Załoga na okręcie – czasy współczesne
 • 6 Załoga statku śródlądowego
 • Kapitan żeglugi wielkiej - najwyższy stopień w marynarce handlowej, oficer pokładowy, kierownik statku morskiego bez ograniczeń pojemnościowych (BRT) uprawiającego żeglugę wielką (międzynarodową).Bosman okrętowy (b.o.) (ang. boatswain ,bosun - bosman) to podoficer specjalności pokładowej na okręcie. Jest przełożonym wszystkich podoficerów i marynarzy wchodzących w skład załogi. Bosmanowi okrętowemu podlegają zawiadujący poszczególnymi częściami pokładu górnego, łodziami, masztami itp. oraz wszyscy czasowo lub na stale przydzieleni do prac, wchodzących zakres jego obowiązków. B.o. podlega bezpośrednio z.d.o., jest jego pomocnikiem i odpowiada przed nim za odpowiedni wygląd zewnętrzny, dobre utrzymanie i czystość okrętu oraz rejonu w jego pobliżu. Odpowiada szczególności za dobry stan, konserwację i działanie kotwic, łańcuchów kotwicznych wraz całym sprzętem kotwicznym i holowniczym łodzi okrętowych, ich osprzętu, urządzeń do ich podnoszenia i spuszczania,masztów ,olinowania,ożaglowania, kadłuba zewnętrznego i górnego pokładu okrętu. W czasie przygotowania okrętu do wyjścia w morze nadzoruje umocowanie łodzi, kotwic i ruchomych ciężarów oraz zajmuje się przygotowaniem łodzi ratunkowej do natychmiastowego spuszczenia. Odpowiada za właściwe rozmieszczenie kół ratunkowych i kompletne wyposażenie łodzi. Na morzu przeprowadza sztormowanie zabezpieczenia pokładów. Jest odpowiedzialny za gotowość zapasowych świateł pozycyjno-sygnałowych oraz oświetlenia naftowego. Sprawdza osobiście zamknięcie włazów i iluminatorów na całym okręcie. B.o. rozdziela załogę do prac przy czyszczeniu i konserwacji okrętu. Na postoju b.o. oraz na co dzień objeżdża okręt dookoła, żeby sprawdzić czystość kadłuba i odpowiedni wygląd omasztowania i olinowania. Na okręcie żaglowym sprawdza codziennie rano całe omasztowanie i ożaglowanie, zwracając uwagę na to, czy fały, szoty i inne liny przetarły się podczas nocy .


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.
  Mechanik wachtowy (oficer mechanik wachtowy) - stanowisko oficerskie w dziale maszynowym na statku handlowym. Funkcję II mechanika zalicza się do stanowisk na poziomie zarządzania, natomiast funkcję mechanika wachtowego zalicza się do stanowisk na poziomie operacyjnym, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
  Oficer – marynarz mający odpowiednie wykształcenie (przygotowanie) oraz wypływaną wymaganą praktykę morską, pełniący na statku morskim następujące stanowiska niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi:
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Oficer Wachtowy (owu) - stanowisko oficerskie w dziale pokładowym na statku handlowym. Funkcję oficera wachtowego zalicza się do stanowisk na poziomie operacyjnym, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. Odpowiada za aktualizację map, ksiąg locji, spisów latarń oraz za stan techniczny przyrządów nawigacyjnych. Z tego też względu nazywany jest oficerem nawigacyjnym.
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
  Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.

  Reklama