• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Złoże kopaliny

  Przeczytaj także...
  Kopalina towarzysząca – kopalina współwystępująca w granicach lub bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej, która może być eksploatowana równolegle z kopaliną główną, a nie kwalifikuje się do samodzielnej eksploatacji. Podobnie pojęcie to zdefiniował prof. A. Agopszowicz wskazując, że kopaliną towarzyszącą jest kopalina, która występuje w złożu kopaliny głównej lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie w taki sposób, że oddzielne ich wydobywanie jest niemożliwe lub gospodarczo nie uzasadnione. Analogiczną definicję podał prof. S. Piechota, który przez kopalinę towarzyszącą rozumie taką kopalinę, która współwystępuje w bezpośrednim sąsiedztwie i nie może być oddzielnie wydobywana.Kopalina lecznicza – nieprzetworzone surowce mineralne tworzące złoże w skorupie ziemskiej, mające zastosowanie dla celów leczniczych; w szczególności są to wody lecznicze i torfy lecznicze zwane także borowiną.
  Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.

  Złoże kopaliny – naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Według polskiego prawa złożem kopaliny nie są hałdy pogórnicze, nasypy, składowiska urobku i inne antropogeniczne nagromadzenia minerałów (gdyż nie są pochodzenia naturalnego).

  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.Własność górnicza – szczególny rodzaj prawa podmiotowego, przysługującego Skarbowi Państwa do złóż określonych kopalin oraz do części górotworu leżących poza granicami nieruchomości gruntowych. Składowymi prawa własności górniczej są uprawnienia do korzystania i rozporządzania przedmiotem tej własności. Pomimo zbieżności nazw, własność górnicza jest prawem odrębnym od prawa własności uregulowanej w art. 140 Kodeksu cywilnego. "Tym, co odróżnia prawo własności górniczej od „kodeksowego” prawa własności jest: przedmiot prawa, dozwolony zakres rozporządzania oraz podmiot, któremu prawo przysługuje". Przedmiot prawa własności górniczej (m. in. złoże kopaliny strategicznej, część górotworu poza złożami) nie mieści się w pojęciu nieruchomości, gdyż nie jest rzeczą.

  W doktrynie prawa górniczego zakwestionowano odwołanie w przepisie do kryterium możności osiągnięcia korzyści gospodarczej z wydobycia. Eksploatacja złoża, a w przypadku złóż objętych własnością górniczą – także ich poszukiwanie i rozpoznawanie – wymaga uprzedniego pozyskania odpowiedniej koncesji.

  Kopalina główna – kopalina wyróżniająca się spośród innych współwystępujących kopalin wartością ekonomiczną lub użytkową. Jest to najcenniejsza kopalina w złożach wielosurowcowych, wraz z którą w złożu występuje kopalina towarzysząca. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. Kopalina główna wyznacza właściwość organu koncesyjnego, tj. organu właściwego w sprawie wydania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą lub koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.Prawo geologiczne i górnicze – gałąź prawa z pogranicza zagadnień prawa cywilnego jak i administracyjnego, regulująca kwestie własności kopalin, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.

  Zobacz też[]

 • kopalina główna
 • kopalina towarzysząca
 • kopalina lecznicza
 • Przypisy

  1. Art. 6 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131)
  2. A. Lipiński, R. Mikosz: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa: 2003, s. 16.

  Bibliografia[]

 • A. Agopszowicz - Zarys systemu prawnego górnictwa, Katowice 1991
 • A. Lipiński, R. Mikosz - Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Warszawa 2003
 • H. Schwarz - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama