• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XSL Transformations  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  XSL Formatting Objects lub XSL-FO (Obiekty formatujące XSL) - oparty na XML język znaczników, stosowany do formatowania dokumentów. Według starego podziału XSL-FO jest częścią XSL, zbioru opracowanych przez W3C technik do transformacji i formatowania danych XML. Inne części XSL to XSLT i XPath. W nowym podziale nie ma takiego rozróżnienia, XSL-FO jest nazywany po prostu XSL.AWK – interpretowany język programowania, którego główną funkcją jest wyszukiwanie i przetwarzanie wzorców w plikach lub strumieniach danych. Jest także nazwą programu początkowo dostępnego dla systemów operacyjnych będących pochodnymi UNIX-a, obecnie także na inne platformy.
  Proces transformacji XSLT 1.0

  XSLT (ang. XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations) – oparty na XML język przekształceń dokumentów XML. Pozwala na przetłumaczenie dokumentów z jednego formatu XML na dowolny inny format zgodny ze składnią XML (np. na stronę WWW XHTML, wzór matematyczny MathML lub dokument biurowy ODF), jak również na zwykły HTML i czysty tekst . XSLT jest kompletny w sensie Turinga.

  OpenDocument (znany również jako ODF oraz ISO/IEC 26300, pełna nazwa: Open Document Format for Office Applications) to otwarty standard ISO formatu plików pakietów biurowych. Obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, wykresy i prezentacje multimedialne. Pierwsza wersja formatu bazowała na XML-owym formacie pakietu OpenOffice.org. Obecnie OpenDocument jest rozwijany przez niezależną organizację OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).MathML (ang. Mathematical Markup Language, matematyczny język znaczników) to język będący zastosowaniem XML-a, służący do opisywania wzorów i symboli matematycznych.

  Dzięki dużej sile wyrazu, łatwości implementacji i powszechnemu stosowaniu XML jako standardu dla zapisu informacji, XSLT jest uniwersalnym narzędziem znajdującym zastosowanie w wielu rodzajach oprogramowania. Najbardziej popularne to generowanie stron WWW w serwisach internetowych oraz konwersja pomiędzy alternatywnymi formatami np. w pakietach biurowych.

  XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

  XSLT jest rozwijany przez W3C jako część rodziny języków XSL (obok XPath i XSL-FO). Powstał pod wpływem języków funkcyjnych oraz języków opartych na dopasowywaniu wzorców (ang. pattern matching) jak awk. Jego bezpośrednim poprzednikiem jest DSSSL, odpowiednik XSLT dla SGML.

  Najnowszą wersją rekomendacji XSLT jest 2.0, ale ze względu na jej powolne rozpowszechnienie (vide brak obsługi w Xalanie, czy "fabrycznie" na platformie .NET) rekomendacja 1.0 jest nadal powszechnie wykorzystywana.

  Pakiet biurowy – zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, czy obsługa baz danych, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

  Omówienie[ | edytuj kod]

  XSLT przypomina języki funkcyjne - arkusze XSLT zbudowane są z reguł opisujących, w jaki sposób zamienić poszczególne elementy wejściowego XML. Warsztat programisty XSLT obejmuje m.in. instrukcje sterujące, możliwość definicji własnych funkcji (tzw. szablonów nazwanych), funkcje wbudowane realizujące na przykład sortowanie. Do znajdowania i wskazywania elementów źródłowego XML używany jest XPath.

  World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) – standardowy uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych). Pozwala zapisać je w formie dokumentu tekstowego i dzięki temu łatwo przenosić, wyświetlać i drukować w różnych systemach elektronicznego przekazu danych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Document Style Semantics and Specification Language, DSSSL (w wolnym tłumaczeniu Język specyfikacji i stylu semantyki dokumentu) - język formatujący dokumenty SGML; standard opublikowany przez ISO/IEC w dokumencie ISO/IEC 10179:1996.
  Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.
  Przestrzenie nazw w XML – przestrzenie nazw w języku XML, które identyfikowane są przez referencje IRI lub URI i pozwalają na stosowanie wielu języków opartych na XML-u w jednym pliku XML. Zostały stworzone przez W3C aby zapobiec problemom spowodowanym przez powtarzanie się tych samych elementów w różnych językach. Przykład: element <title/> jest używany i w XHTML-u i w Atomie, ale dzięki temu że XHTML ma przestrzeń nazw http://www.w3.org/1999/xhtml, a Atom - http://www.w3.org/2005/Atom, programy interpretujące XML mogą je rozróżniać.
  Programowanie funkcyjne (lub programowanie funkcjonalne) – filozofia i metodyka programowania będąca odmianą programowania deklaratywnego, w której funkcje należą do wartości podstawowych, a nacisk kładzie się na wartościowanie (często rekurencyjnych) funkcji, a nie na wykonywanie poleceń.
  Serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) – grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, mają często sekcję wiadomości oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje.
  XSL (ang. Extensible Stylesheet Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Arkuszy Stylów) – funkcyjny język programowania opisujący sposób prezentacji i przekształceń dokumentów zapisanych w formacie XML. W języku tym operuje się na znacznikach i ich ewaluacji, na podobnej zasadzie, co we wszystkich językach operujących na makrach.
  XPath (ang. XML Path Language, w wolnym tłumaczeniu Język ścieżek XML, Język ścieżek rozszerzalnego języka znaczników) – język służący do adresowania części dokumentu XML.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.