• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wzór Lorentza-Lorenza

  Przeczytaj także...
  Względna przenikalność elektryczna (dawn. stała dielektryczna) – bezwymiarowa wielkość określająca ilokrotnie przenikalność elektryczna danego ośrodka ε jest większa od przenikalności elektrycznej próżni ε0Ludvig Valentin Lorenz (ur. 18 stycznia 1829, zm. 9 czerwca 1891) – duński matematyk i fizyk. Opracował równanie matematyczne wyjaśniające zjawiska takie jak zależności pomiędzy załamaniem światła a gęstością czystej substancji przezroczystej, a także zależność między przewodnością elektryczną i cieplną metalu a temperaturą (prawo Wiedemanna-Franza-Lorenza).
  Refrakcja molowa – wielkość określająca polaryzację jednego mola substancji w polu elektromagnetycznym. Jest związana z polaryzacją cząsteczek substancji zgodnie ze wzorem

  Wzór Lorentza-Lorenza – równanie wiążące refrakcję molową ośrodka materialnego z bezwzględnym współczynnikiem załamania światła w tym ośrodku. Został sformułowany w 1880 roku niezależnie od siebie przez Hendrika Lorentza i Ludviga Lorenza. Wzór ten ma postać: ,

  gdzie:

  Zdzisław Ruziewicz (ur. 13 czerwca 1925 we Lwowie; zm. w 1997 roku) – polski fizykochemik, profesor Politechniki Wrocławskiej.Objętość molowa – objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji. Jednostką objętości molowej w układzie SI jest m³/mol. Objętość molową podaje się dla określonych warunków, zwykle dla warunków normalnych.
  – refrakcja molowa, – gęstość ośrodka, – współczynnik załamania światła (współczynnik refrakcji), masa molowa.

  Jeżeli uwzględni się, że to objętość molowa, wówczas refrakcja molowa:

  Współczynnik załamania ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku (pewnym ośrodku odniesienia). Dokładniej jest on równy stosunkowi prędkości fazowej fali w ośrodku odniesienia do prędkości fazowej fali w danym ośrodkuWydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.

  gdzie to objętość molowa ośrodka.

  Prawo Gladstone’a-Dale’a – prawo określające zależność bezwzględnego współczynnika załamania światła dla danego ośrodka od gęstości tego ośrodka. Prawo to jest konsekwencją przyjęcia przez jego twórców założenia, że względne spowolnienie prędkości światła w porównaniu z próżnią jest wprost proporcjonalne do liczby, masywności i koncentracji atomów ośrodka materialnego. A te trzy wymienione cechy mogą być opisane gęstością tego ośrodka. Prawo to może być zapisane równaniemKrzysztof Pigoń (ur. 2 lutego 1925 w Wilnie, zm. 5 lutego 2001) – polski fizykochemik, profesor Politechniki Wrocławskiej. Syn rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stanisława Pigonia.

  Refrakcja jest wielkością addytywną, dla związku chemicznego refrakcja jest sumą refrakcji atomowych i refrakcji wiązań. W przypadku mieszanin (np. roztworów) refrakcja jest też sumą refrakcji składników.

  Poza obszarem częstości optycznych współczynnik załamania światła można zastąpić względną przenikalnością elektryczną ośrodka , zgodnie z zależnością: .

  Uzyskany wzór nosi nazwę równania Clausiusa-Mossottiego i definiuje polaryzowalność molową:

  Masa molowa – masa jednego mola materii. Często mylona z masą cząsteczkową, lecz liczbowo jest równa tej wartości.
  .

  Zobacz też[]

 • prawo Gladstone’a-Dale’a
 • Przypisy

  1. Hendrik Antoon Lorentz, Über die Beziehung zwischen der Fortpflanzungsgeschwindigheit des Lichtes und der Körperdichte, Ann. Physik u. Chemie 9, 641, 1880.
  2. Ludvig Lorenz, Über die Refraktionsconstante, Ann. Physik u. Chemie 11, 70, 1880.
  3. Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz: Chemia fizyczna. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1980, s. 627-628, 632-633. ISBN 83-01-01586-1.

  Bibliografia[]

 • Jurgen R. Meyer-Arendt: Wstęp do optyki. Wyd. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.