• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wytyczne techniczne G-4.1 : 2007

  Przeczytaj także...
  Tachimetria (nazywana też tachymetrią) – nazwa pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza „szybki pomiar”, co uzyskuje się w praktyce przez stosowanie dalmierzy optycznych, elektrooptycznych lub laserowych do określania odległości oraz wykonywanie odczytów służących do wyznaczania kątów poziomych i pionowych ze średnią dokładnością.Metoda domiarów prostokątnych (metoda rzędnych i odciętych lub ortogonalna) – metoda pomiaru szczegółów terenowych wykorzystywana w geodezji.
  Instrukcja techniczna G-4 – standard techniczny w geodezji w Polsce, obowiązujący na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U. Nr 30, poz. 297), zbiór wytycznych dotyczących geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wprowadzonych zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 28 czerwca 1979 w sprawie stosowania instrukcji technicznej "G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe". Ostatnim wydaniem jest wydanie III z 1988 opracowane w Instytucie Geodezji i Kartografii przez Apoloniusza Szejbę, Bogdana Grzechnika, Stefana Kacprzaka, Jana Kulkę, Henryka Musiatowicza zgodnie z zaleceniami Biura Rozwoju Nauki i Techniki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii reprezentowanego przez Edwarda Jarosińskiego. W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku (Dz.U. 76 poz.489), standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowują moc do 8 czerwca 2012 roku.

  Wytyczne techniczne G-4.1 : 2007 – zbiór zasad technicznych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych w Polsce a związanych z pomiarami sytuacyjnymi i wysokościowymi metodami bezpośrednimi, wprowadzony zaleceniem Głównego Geodetę Kraju z 20 września 2007 w sprawie stosowania wytycznych technicznych "G-4.1 : 2007 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi". Przepisy tych wytycznych stanowią jednocześnie znowelizowaną wersję wytycznych G-4.1 "Sieci modularne" (wydanie 1986) oraz wytycznych technicznych G-4.3 "Bezpośrednie pomiary wysokościowe" (wydanie 1981). Wytyczne stanowią uzupełnienie instrukcji technicznej G-4 będącej do 8 czerwca 2012 standardem technicznym w geodezji.

  Wytyczne techniczne G-4.4 – zbiór zasad technicznych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych w Polsce związanych z podziemnym uzbrojeniem terenu, wprowadzony zaleceniem Dyrektora Biura Rozwoju Nauki i Techniki Stanisława Różanka z 1980 w sprawie stosowania wytycznych technicznych "G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu". Wytyczne stanowią uzupełnienie instrukcji technicznej G-4 będącej do 8 czerwca 2012 standardem technicznym w geodezji.Wytyczne techniczne G-4.3 – archiwalne wytyczne, zbiór zasad technicznych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych w Polsce, związanych z bezpośrednimi pomiarami wysokościowymi, wprowadzony zaleceniem Dyrektora Biura Rozwoju Nauki i Techniki Stanisława Różanka z 14 stycznia 1983 w sprawie stosowania wytycznych technicznych "G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe".

  Wytyczne te zostały wprowadzone w celu usprawnienia i ujednolicenia wykonywania bezpośrednich (terenowych) pomiarów geodezyjnych. Jedynym wydaniem jest wydanie I z 2007 opracowane przez Zdzisława Adamczewskiego, Stanisława Czarneckiego, Alicję Dorzak, Ryszarda Staniszewskiego zgodnie z zaleceniami Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z ramienia którego nadzór formalno-merytoryczny pełniła Elżbieta Brzostowska.

  Standardy techniczne w geodezji – instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące w geodezji na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U. Nr 30, poz. 297) w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku (Dz.U. 76 poz.489), standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowały moc do 8 czerwca 2012 roku.Zdzisław Marian Adamczewski (ur. 1931) – polski geodeta, prof. zw. dr hab. Politechniki Warszawskiej o specjalności geodezja gospodarcza,geodezyjne urządzenia rolne, informatyka geodezyjna, geodynamika, modelowanie matematyczne oraz szacowanie nieruchomości. Twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych.

  Wytyczne określają zasady projektowania, pomiaru i opracowania wyników pomiarowej osnowy sytuacyjnej i wysokościowej oraz wykonywania pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego metodami bezpośrednimi, a ponadto uwzględniają zasadnicze wymagania dokładnościowe wynikające z postępu techniki i technologii wykonywania prac geodezyjnych.

  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

  Zakres przedmiotowy wytycznych obejmuje m.in.:

 • prace przygotowawcze przed pomiarem (analizę i ocenę istniejących materiałów geodezyjnych, warunki techniczne, wywiad w terenie, przygotowanie sprzętu pomiarowego, dokumentowanie wyników pomiarów)
 • opracowanie, stabilizację, pomiar, opracowanie wyników pomiarów oraz dokumentację techniczną dotyczącą pomiarowej osnowy sytuacyjnej
 • przedmiot pomiaru sytuacyjnego, generalizację szczegółów terenowych oraz metody pomiaru (biegunowa, ortogonalna i wcięć)
 • opracowanie, stabilizację, pomiar, opracowanie wyników pomiarów oraz dokumentację techniczną dotyczącą pomiarowej osnowy wysokościowej
 • przedmiot pomiaru wysokościowego, zasady ogólne oraz metody pomiaru (niwelacja siatkowa, profilów, punktów rozproszonych, tachimetria klasyczna i dokładna)
 • zawartość merytoryczną sprawozdania technicznego
 • Wyłączone z regulacji tymi wytycznymi zostały:

  Metoda biegunowa – w geodezji metoda pomiarów szczegółów terenowych. Polega na wyznaczaniu długości d osi celowej (odległości) od znanego punktu osnowy do punktu zdejmowanego oraz kąta α pomiędzy bokiem osnowy a osią celową.Instrukcja techniczna G-5 – wytyczne techniczne zalecane do stosowania w Polsce zarządzeniem nr 16 Głównego Geodety Kraju z 3 listopada 2003.
 • pomiary sytuacyjne i wysokościowe uzbrojenia terenu – wytyczne techniczne G-4.4
 • pomiary związane z ustaleniem granic nieruchomości – instrukcja techniczna G-5
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Standardy techniczne dotyczące geodezji w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wytyczne techniczne G-4.1 : 2007. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2007.
  2. Dz.U. z 2020 r. poz. 177
  3. Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 297

  Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.94 sek.