• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wysokościomierz

  Przeczytaj także...
  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Puszka aneroidowa jest to rodzaj puszki membranowej mierzącej ciśnienie absolutne. Puszka różnicowa powstaje poprzez szczelne połączenie dwóch membran obrzeżem i usunięcie ze środka powietrza (faktycznie ciśnienie wewnątrz puszki wynosi 10-25 Pa). Spotyka się również inną nazwę – puszka zamknięta.
  Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze (zob. homosfera, warstwa o grubości do 100 km), bywa jednak odnoszone również do wszystkich sfer ziemskiej atmosfery, o różnym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych.

  Wysokościomierz – przyrząd pokładowy, stosowany na praktycznie wszystkich rodzajach statków powietrznych, a także w sportach uprawianych w urozmaiconym terenie. Jest to czuły barometr wskazujący wysokość dzięki pomiarowi ciśnienia powietrza i wyskalowany w metrach, stopach lub kilometrach. Ciśnienie odniesienia może być podane w hPa (QNH) w większości krajów świata, zaś w krajach byłego ZSRR w mm Hg.

  Poziom lotu (ang. Flight level) - powierzchnia baryczna o określonym ciśnieniu oddzielona od innych takich powierzchni o określoną różnicę ciśnienia i odniesiona do specyficznej wartości ciśnienia zwanego ciśnieniem standardowym o wartości 1013,25 hPa (760 mmHg). Wysokość określaną jako poziom lotu podaje się powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej (w FIR Warszawa wysokość bezwzględna przejściowa wynosi 6500 stóp).Lotnisko – obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce, sterowce). Ich wyposażenie zróżnicowane jest w zależności od liczby odprawianych pasażerów i przeładowywanych towarów.
  Wysokościomierz barometryczny

  Ciśnienie odniesienia[]

  Wysokościomierz posiada możliwość ustawienia ciśnienia odniesienia dla prawidłowego skalibrowania przyrządu. Ze względu na ustawione ciśnienie odniesienia wyróżniamy następujące rodzaje określania wysokości lotu:

 • Wysokość względna
 • AAL - ang. Above Aerodrome Level – wysokość nad lotniskiem. Uzyskuje się ją poprzez ustawienie na wysokościomierzu rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego na poziomie lotniska (ciśnienie to oznacza się symbolem QFE). Po wylądowaniu wysokościomierz wskaże zero.
 • AGL - ang. Above Ground Level - wysokość nad poziomem gruntu.
 • Wysokość bezwzględna (AMSL - ang. Above Mean Sea Level) – Wysokość nad poziomem morza. Uzyskiwana poprzez ustawienie ciśnienia panującego na średnim poziomie morza w danej chwili (symbol QNH).
 • Wysokość ciśnieniowa – Wysokość wskazywana przez wysokościomierz po ustawieniu ciśnienia odniesienia na tzw. ciśnienie standardowe na średnim poziomie morza przyjęte na 1013,25 hPa (760 mmHg) (symbol QNE). Określa też tzw. poziom lotu (FL) czyli 1/100 wysokości wyrażonej w stopach.
 • Budowa wysokościomierza[]

  Do określenia wysokości, należy zmierzyć ciśnienie z dajników ciśnienia statycznego, względem ciśnienia odniesienia. Dlatego też, wysokościomierz składa się z zamkniętego pojemnika, do którego doprowadzone jest ciśnienie statyczne, a wewnątrz znajduje się hermetyczna, elastyczna puszka zwana puszką aneroidową. Przy zmianach ciśnienia z dajnika puszka kurczy się bądź rozszerza. Te zmiany objętości, przeniesione przez odpowiednie przekładnie na wskazówkę wysokościomierza, dają odczyt wysokości.

  Ciśnienie statyczne – ciśnienie równe wartości siły działającej na jednostkę powierzchni, z jaką działają na siebie dwa stykające się elementy przepływającego lub będącego w spoczynku płynu, które znajdują się w danej chwili w rozpatrywanym punkcie przestrzeni.Wysokościomierz suwmiarkowy – przyrząd pomiarowy, który służy do pomiaru wysokości określonego przedmiotu. Pomiary za pomocą wysokościomierza wykonuje się ustawiając zarówno wysokościomierz jak i mierzony przedmiot na płaskiej powierzchni − najczęściej na płycie traserskiej. Odczyt wysokości odbywa się za pomocą podziałki na usytuowanej pionowej prowadnicy z wykorzystaniem noniusza.

  Procedury kontroli ruchu wymagają, aby wszystkie samoloty znajdujące się powyżej tzw. wysokości przejściowej miały wysokościomierze barometryczne ustawione na wartość ciśnienia 1013 hPa (standard), natomiast samoloty znajdujące się poniżej poziomu przejściowego - na wartość QNH.

  Wzór barometryczny – wzór określający zależność między wysokością w polu grawitacyjnym h liczoną od poziomu odniesienia, a ciśnieniem atmosferycznym pStatek powietrzny – urządzenie zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza.

  Możemy wyróżnić wysokościomierze mechaniczne i elektroniczne.

  Radiowy pomiar wysokości[]

  Przyrządem pokrewnym do wysokościomierza barometrycznego jest radiowysokościomierz (wysokościomierz radiowy), który wykorzystuje fale radiowe do określenia aktualnej odległości od terenu, nad którym statek powietrzny przelatuje.

  Zobacz też[]

 • radiowysokościomierz
 • altymetria - grupa technik pomiarowych wysokości nad powierzchnią oceanu i ziemi
 • ciśnienie statyczne
 • wysokościomierz suwmiarkowy
 • wzór barometryczny
 • Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tor (Tr, mmHg – milimetr słupa rtęci) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim. Nazwa pochodzi od nazwiska fizyka Evangelisty Torricellego.
  Poziom morza – punkt położony na wysokości teoretycznie równej zeru, w miejscu, gdzie morze styka się z lądem. Przyjęty w geografii i kartografii przeciętny poziom morza jest średnią wszystkich poziomów morza, wynikających z jego wahań, wywołanych takimi zjawiskami, jak falowanie czy pływy. Pod uwagę należy też wziąć dłuższe cykle wahań poziomu morza: 19-letni cykl Metona i 223-miesięczny cykl saros.
  Radiowysokościomierz - rodzaj lotniczego przyrządu pokładowego, który wskazuje rzeczywistą wysokość lotu nad powierzchnią ziemi.
  Barometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W zależności od zasady działania, barometry dzielą się na cieczowe i sprężynowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.204 sek.