• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyrobisko udostępniające

  Przeczytaj także...
  Szyb – wyrobisko kapitalne górnicze pionowe lub pochyłe o nachyleniu powyżej 45° o przekroju poprzecznym powyżej 4 m² i znacznej głębokości, prowadzące z powierzchni terenu do położonego w głębi ziemi złoża kopaliny użytecznej, lub łączące wyrobiska poziome pod ziemią.Podszybie – zespół wyrobisk podziemnych, bezpośrednio przylegających do szybów. Jest to kompleks wyrobisk łączących wloty szybów z przekopem kierunkowym, przecznicą, lub chodnikiem podstawowym poziomu wydobywczego, dostosowanych do zadań funkcyjnych szybu (szybów). Na podszybiu zabudowane są urządzenia sygnalizacyjne, sterownicze i techniczne służące do załadunku urobku i rozładunku materiałów, wsiadania i wysiadania załogi.
  Przecznica - poziome wyrobisko korytarzowe wykonane w skale płonnej, łączące szyb z pokładami lub pokłady w poprzek ich rozciągłości

  Wyrobisko udostępniającewyrobisko wykonane w skałach płonnych, które umożliwia dostęp do złoża lub jego części. Wyrobiska udostępniające dzielą się na: kapitalne, główne i polowe. Podziemnymi wyrobiskami udostępniającymi są np. przecznica lub przekop. Wyrobiska te zakładane są na poziomach wydobywczych. Wyrobiska udostępniające kapitalne są to wyrobiska mające kontakt z powierzchnią, np. szyb, sztolnia, upadowa z powierzchni ziemi, oraz na poziomach: podszybie, wytyczna lub przecznica. Wyrobiska udostępniające główne to przecznice kierunkowe. Wyrobiska udostępniające polowe to przecznice polowe, przekopy polowe, szybiki polowe i inne wyrobiska wykonane w skałach płonnych w obrębie pola eksploatacyjnego.

  Skała płonna – skała uważana za nieużyteczną (w odniesieniu do eksploatowanej kopaliny). Jest ona urabiana w trakcie eksploatacji złoża wraz z kopaliną użyteczną np. w celu udostępnienia właściwego złoża, ze względów technologicznych, ze względu na uwarunkowania złoża (niewielką miąższość). W przypadku złóż pokładowych jest to skała otaczająca, przerosty lub nadkład, który w trakcie eksploatacji dostaje się do urobku. W przypadku złóż metali, kiedy mineralizacja kruszcowa występuje w obrębie skał goszczących, za skałę płonną uznaje się skałę, w obrębie której koncentracja rozproszonego pierwiastka lub pierwiastków (w przypadku złóż polimetalicznych) spada poniżej arbitralnie wyznaczonej zawartości brzegowej.Złoże kopaliny – naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Według polskiego prawa złożem kopaliny nie są hałdy pogórnicze, nasypy, składowiska urobku i inne antropogeniczne nagromadzenia minerałów (gdyż nie są pochodzenia naturalnego).

  Bibliografia[]

 • S. Piechota - Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń, Kraków 2008
 • Upadowa – wyrobisko korytarzowe usytuowane w złożu, nachylone do 45°, łączące 2 wykonane na różnych poziomach chodniki – drążone po upadzie (od góry do dołu), z transportem realizowanym z poziomu dolnego na górny.Wyrobisko podziemne - pusta przestrzeń w górotworze powstała wskutek usunięcia skał w ramach robót górniczych. Aby przestrzeń ta zachowała swą funkcjonalność, najczęściej niezbędne jest jej zabezpieczenie zwane obudową górniczą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pole eksploatacyjne jest to część złoża przeznaczona do wybierania określonym systemem eksploatacji mająca w przybliżeniu kształt prostokątny o wymiarach zróżnicowanych zależnych od systemu eksploatacji.
  Poziom wydobywczy – część złoża zawarta między dwiema płaszczyznami poziomymi przeprowadzonymi przez główne punkty udostępnienia na danym poziomie. W wyrobiskach zawarte w głównej płaszczyźnie poziomu stanowią tzw. poziom wentylacyjny a wyrobiska zawarte w dolnej części poziomu stanowią tzw. poziom transportowy.
  Przekop kierunkowy - wyrobisko korytarzowe wykonane w skale płonnej, biegnące równolegle do rozciągłości pokładów, prowadzone od przecznicy głównej w celu udostępnienia złoża przecznicami polowymi.
  Sztolnia – wyrobisko korytarzowe, o małym przekroju poprzecznym, drążone w górotworze ze zbocza góry, poziomo lub pod niewielkim wzniosem w głąb góry do złóż kopaliny użytecznej.

  Reklama