• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wypaleniska - Bydgoszcz



  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Solec Kujawski (do 1924 Solec; niem. Schulitz) – miasto w centralnej części Kujaw i województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy Solec Kujawski. Leży na lewym brzegu Wisły w odległości 20 km od Bydgoszczy (zachód) i 35 km od Torunia (wschód). Tereny położone na południe od miasta porasta jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Bydgoska. Miasto na pograniczu Kujaw i Pomorza. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy – istniejące w latach 1948-2014 w Bydgoszczy zakłady branży wielkiej syntezy chemicznej.
  Historia[]

  Jednostka urbanistyczna znajduje się na terenie dawnego folwarku Żółwin w części północnej oraz fragmentu wsi Wypaleniska w części południowej. Obie miejscowości położone są przy dawnym trakcie bydgosko-gniewkowskim, który w większości przebiegał przez Puszczę Bydgoską. Początki majątku Żółwin sięgają okresu staropolskiego. W późniejszym okresie majątek przeszedł w ręce niemieckie. Zarówno rozwój Żółwina, jak i Wypalenisk w XIX wieku wiązał się z powszechną w tych okolicach kolonizacją niemiecką.

  Friedrich Leopold Reichsfreiherr von Schrötter (ur. 1 lutego 1743, zm. 30 czerwca 1815), baron rzeszy, urodził sie w majątku Wohnsdorf - obecnie: ros.Kurortnoje - w Prusach Wschodnich między Frydlandem (niem. Friedland, ros. Prawdinsk) i Albergą (niem. Allenburg, ros. Drużba) - pruski kameralista, reformator i kartografJezioro Jezuickie – jezioro wytopiskowe, położone w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim i gminie Nowa Wieś Wielka, ok. 3,5 km na południowy wschód od miejscowości Brzoza i 10 km na południe od granic miasta Bydgoszczy. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.

  Jeszcze przed I rozbiorem Polski na północ od Żółwina powstała osada Żółwin Mały. Obie oznaczono na mapie Schröttera z końca XVIII wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku na południe od folwarku istniała rozległa polana leśna, prawdopodobnie pożarzysko, przy której w I połowie XIX w. założono kolonię osadniczą Wypaleniska. Natomiast w Żółwinie Małym znajdowała się leśniczówka.

  Emilianowo – mała osada śródleśna w Puszczy Bydgoskiej położona w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka, w sołectwie Brzoza. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

  Według spisów miejscowości rejencji bydgoskiej z 1833 i 1860 r. w Żółwinie i Wypaleniskach mieszkali niemal wyłącznie ewangelicy w liczbie około 40 osób w Żółwinie i ponad 100 w Wypaleniskach. Ta ostatnia wieś wykazywała charakter rozwojowy, gdyż w 1860 r. odnotowano 174 mieszkańców w 29 domach. Żółwin należał do katolickiej parafii bydgoskiej i ewangelickiej w Łęgnowie, a Wypaleniska do parafii w Solcu. Dzieci z Żółwina Wielkiego uczęszczały do szkoły w Łęgnowie, z Żółwina Małego i Wypalenisk do szkoły w Otorowie,. .

  Bielawy – osiedle w Bydgoszczy położone na Dolnym Tarasie. Sąsiaduje ze Śródmieściem i osiedlami: Leśnym, Skrzetusko i Bartodzieje.Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).

  Według opisu Jana Nepomucena Bobrowicza z 1846 r. folwarki Żółwin Mały i Wielki należały do majątku Czersk Polski, którego właścicielką była majorowa von Lippe, natomiast Wypaleniska (Soleckie Ogniska) były kolonią osadniczą, należącą do miasta Solca.

  W okresie międzywojennym nadal istniał folwark i leśnictwo Żółwin oraz wieś Wypaleniska. Na pobliskiej polanie leśnej już od początku XX wieku funkcjonowała kopalnia piasku. W czasie II wojny światowej w sąsiedztwie miejscowości władze niemieckie zbudowały zamaskowany w Puszczy Bydgoskiej zakład produkcji materiałów wybuchowych DAG Fabrik Bromberg. Inwestycje budowlane objęły m.in. drogi w pobliżu Żółwina, które wybrukowano, bądź utwardzono płytami betonowymi. Po wojnie infrastrukturę wykorzystano dla uruchomienia Zakładów Chemicznych Zachem. Pod koniec wojny niemiecka ludność w większości wyjechała na zachód, a pozostałych wysiedlono.

  Okole (niem. Okolla - 1789, Okollo - 1867, Schleusenau - 1885) – jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, położona w jego środkowo-zachodniej części, między Kanałem Bydgoskim, a Brdą w obrębie tzw. wyspy kanałowej.Sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz, sukcesja – jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Prawidłowo sukcesja oznacza następstwo i bardzo dobrze oddaje istotę zjawiska. W odróżnieniu od cyklicznych fluktuacji sezonowych sukcesja ekologiczna jest procesem kierunkowym. Proces przebiega etapami od stadium początkowego poprzez stadia pośrednie do klimaksu. Stadium klimaksu w danych warunkach klimatyczno-siedliskowych można uznać za stadium stabilne. Jednak i to stadium podlega zmianom, dzieje się tak pod wpływem ciągłych zmian klimatu oraz ewolucji. W naturalnych warunkach Polski zmiany biocenoz klimaksowych zachodzą ok. 10 razy wolniej niż zmiany w biocenozach etapów wcześniejszych.

  Po II wojnie światowej zarówno Żółwin i Wypaleniska, jak i okoliczne miejscowości (Siedmiogóry, Łażyn) wyludniały się na rzecz bardziej atrakcyjnych osiedleńczo: Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Żółwin stał się zamarłą osadą, a południową cześć dawnej polany Wypaleniska zalesiono. W 1954 r. w obszar administracyjny Bydgoszczy włączono Żółwin razem z terenami przemysłowymi Zachemu oraz Emilianowem. 1 sierpnia 1977 roku włączono także część Wypalenisk z zamiarem ulokowania w dawnej żwirowni nowego miejskiego wysypiska śmieci. Stare wysypiska miejskie na Bielawach (między ul. Wyszyńskiego i Gajową) i Okolu (między ul. Nadrzeczną i Siedlecką) zamknięto w 1975 roku, a wysypisko na osiedlu Bydgoszcz Wschód przy ul. Inwalidów w 1985 r. Od 1990 r. właścicielem budowanego w Żółwinie-Wypaleniskach kompleksu utylizacji odpadów stała się gmina Bydgoszcz. Od połowy lat 90. XX w. kompleks na powierzchni 50 ha obejmował m.in. składowisko odpadów komunalnych, składowisko odpadów przemysłowych (mogilnik), grzebalnik dla zwierząt, małą elektrownię na biogaz. Zamieszkała tam przedtem nieliczna ludność została przesiedlona. Wkrótce w Wypaleniskach zamknięto szkołę, a na opuszczone pola zaczęła wchodzić sukcesja leśna.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Pierwszy rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, pierwszy z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku. Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej przez Prusy, Imperium Habsburgów i Imperium Rosyjskie.
  Jednostka urbanistyczna Wypaleniska w Bydgoszczy
  Relikty zabudowy w Wypaleniskach
  Opuszczona kapliczka w Wypaleniskach
  Relikty folwarku w Żółwinie Wielkim
  Zrekultywowana hałda popiołów węglowych w Żółwinie
  Opuszczony cmentarz poewangelicki w Żółwinie


  Przypisy

  1. Oficjalny Serwis Bydgoszczy - Liczba ludności w jednostkach urbanistycznych
  2. Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Praca zbiorowa pod red. Józefa Banaszaka, Wydawnictwo Tanan. Bydgoszcz 1996
  3. Licznerski Alfons: Rozwój terytorialny Bydgoszczy. [w:] Kronika Bydgoska II
  4. Rogalski Bogumił: Charakterystyka i niektóre uwagi do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. [w:] Kronika Bydgoska XVI
  5. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015
  6. Bykowski Włodzimierz: Weekend w drodzie - interaktywny przewodnik rowerowy okolic Bydgoszczy. Wydawnictwo Apeiron. Bydgoszcz 1999. ISBN 83-911441-0-0
  7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy – załącznik nr 1 do uchwały nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.
  8. Hładyłowicz Konstanty Jan: Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku. Lwów 1932
  9. Janiszewska-Mincer Barbara: Solec Kujawski – dzieje miasta i okolic do 1806 roku. Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2001. ISBN 83-7174-748-9
  10. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks mit einer geographisch-statistischen Uebersicht. Bromberg 1833
  11. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg. Bromberg 1860
  12. Jan Nepomucen Bobrowicz: Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Ksie̜stwa Poznańskiego. Lipsk: Ksie̜garnia Zagraniczna (Librairie Étrangère), 1846, s. 423.
  13. Nakielska Małgorzata: Wysypisko – składowanie i utylizacja odpadów komunalnych: [w:] Bydgoska Gospodarka Komunalna. Bydgoszcz 1996. ISBN 83-85860-37-1
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Parafia katedralna św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy – rzymskokatolicka parafia w Bydgoszczy, erygowana około 1346 r. Mieści się przy ulicy Farnej 2, należy do dekanatu Bydgoszcz II.Jan Nepomucen Bobrowicz (ur. 12 maja 1805 w Krakowie, zm. 2 listopada 1881 w Dreźnie) – polski kompozytor i wirtuoz muzyki gitarowej, nazywany Chopinem gitary.


  Podstrony: [1] [2] 3



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Solec Kujawski – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. W 1999 roku zostało uruchomione Radiowe Centrum Nadawcze, które za pomocą dwóch masztów nadajnikowych emituje 1 Program Polskiego Radia.
  Gniewkowo (niem. Argenau) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gniewkowo. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bydgoskiego. Jest lokalnym ośrodkiem przemysłowym, a także handlowo-usługowym.
  Otorowo (niem. Ottorowo, Otteraue) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski.
  Zbocze Bydgoskie zwane również Skarpą Południową – granica mikroregionów fizycznogeograficznych (315.353), fragment strefy krawędziowej wysokiego poziomu terasowego Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w obrębie Bydgoszczy o deniwelacjach 15-40 m, charakterystyczny element morfologiczny miasta, wykorzystywany rekreacyjnie dla jego walorów przyrodniczych i widokowych.
  Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (315.3, niem. Thorn-Eberswalder Urstromtal) – makroregion geograficzny w środkowej i zachodniej Polsce oraz we wschodnich Niemczech, część podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie. Ciągnie się równoleżnikowo pomiędzy Pojezierzem Południowopomorskim i Chełmińsko-Dobrzyńskim na północy, a Pojezierzem Lubuskim i Wielkopolskim na południu. Powierzchnia (w granicach Polski) – 7.169 km².
  Kotlina Toruńska (315.34), zwana także Kotliną Toruńsko-Bydgoską – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, między Nieszawą, a Nakłem nad Notecią, długości około 90 km i szerokości do 25 km.
  Żółwin – dawny folwark i wieś w Polsce położony w jednostce urbanistycznej Wypaleniska należącej do miasta Bydgoszczy. Żółwin to również leśnictwo w składzie Nadleśnictwa Bydgoszcz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.094 sek.