Wymiana studencka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wymiany studenckie – rodzaj działalności studenckiej polegającej na zdobywaniu wiedzy poprzez kontakt ze studentami z zagranicznych uczelni.

Koło naukowe - organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.Kultura studencka – zbiór zjawisk związanych z aktywnością kulturalną młodzieży w trakcie studiów. Termin ten powstał w roku 1956, analogicznie jak pojęcia kultura chłopska czy inteligencka, i był wytworem PRL-owskiej nowomowy.

Studenci z danego kraju nawiązują kontakt ze studentami z zagranicznego uniwersytetu, a następnie ustalają termin i warunki wymiany, która zazwyczaj odbywa się w lecie. W najlepszym wariancie wymiana trwa dwa miesiące (po jednym miesiącu dla studentów z każdego kraju), obydwie strony zapewniają bezpłatny nocleg w akademikach, a uniwersytety pokrywają koszty transportu. Uczestnikom wymiany studenckiej przysługują bezpłatne wizy. Podczas wymiany studenci poznają język, historię, kulturę i zabytki danego kraju, a także mają dostęp do uniwersyteckiej biblioteki. Do obowiązków gospodarzy należy oprowadzanie gości i pomoc naukowa. Po powrocie studenci piszą i publikują artykuły naukowe, wygłaszają referaty oraz organizują pokazy slajdów. Wymiany studenckie są zazwyczaj realizowane w ramach studenckich projektów danego koła naukowego – wtedy można się ubiegać o fundusze od uczelni. Wymiany studenckie są bardzo popularne na kierunkach dotyczących państw nieobjętych programem Socrates-Erasmus, z którymi polskie uniwersytety nie mają podpisanych umów o współpracy i w związku z tym studenci nie mają żadnych oficjalnych stypendiów wyjazdowych. Organizacja wymiany studenckiej jest w takim wypadku jedyną możliwością wyjazdu, który łączy cele naukowe z bardzo niskimi kosztami.

Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.Język obcy - język nie używany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi ważny element programu nauczania w systemach oświatowych większości krajów świata. W niektórych krajach (np. Japonia) obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, w innych panuje pod tym względem większa dowolność. W Europie w 13 krajach angielski jest przedmiotem obowiązkowym, uczy się go 90% uczniów.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wymiany studenckie krok po kroku
 • Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc (księżyc dosłownie syn księcia, tj. Słońca).
  Warto wiedzieć że... beta

  Socrates-Erasmus – fragment pakietu programów edukacyjnych Socrates II Komisji Europejskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Początkowo programy Socrates i Erasmus funkcjonowały oddzielnie, jednak od 1995 r., program Erasmus został włączony do całego pakietu Socrates. Program Erasmus został uruchomiony w krajach Unii Europejskiej w 1987 r.
  Biblioteka akademicka – biblioteka, której organizatorem jest uczelnia wyższa lub inna instytucja naukowa. Jej działania opierają się na wspomaganiu realizacji celów dydaktycznych uczelni poprzez kształcenie umiejętności pracy z tekstem naukowym oraz przekazywanie treści wyznaczonych przez program studiów. Biblioteka stanowi wyodrębnioną strukturę organizacyjną uczelni wyższej.
  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.
  Środki dydaktyczne (środki kształcenia) – to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości. Skracają i urozmaicają proces nauczania, wywołując wrażenia i spostrzeżenia, będące tworzywem pozwalającym w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Najstarszym i najczęściej używanym środkiem dydaktycznym jest tablica szkolna.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

  Reklama