• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wymagania metrologiczne  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.

  Wymagania metrologiczne – dokument lub przepis określający sposoby użytkowania i sprawdzania przyrządu pomiarowego oraz ich cechy i sposoby konstrukcji zapewniające określoną dokładność pomiarów w obecności zmieniających się w szerokim zakresie czynników zewnętrznych. Wymagania są formułowane przez międzynarodowe lub krajowe organizacje metrologiczne, w Polsce przez Główny Urząd Miar.

  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.Wzorcowanie - ogół czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.

  Celem wymagań metrologicznych jest z jednej strony zapewnienie możliwości porównywania wyników pomiarów wykonywanych w różnych miejscach i czasie, z drugiej zaś zapewnienie podobnej dokładności pomiarów wykonywanych różnymi przyrządami pomiarowymi, dla których określono wymagania odpowiadające klasom dokładności.

  Ocena zgodności – proces poprzedzający wprowadzenie wyrobu na rynek, przeprowadzany przez producenta w odniesieniu do norm jakościowych i aprobat technicznych, którego celem jest weryfikacja zgodności wyrobu z przepisami prawa w zakresie narzuconym przez dyrektywy UE.Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.

  Wymagania podają warunki stosowania i sposoby sprawdzania przyrządów pomiarowych. Określają warunki odniesienia, punkty charakterystyki przyrządu pomiarowego, w których dokonywane są pomiary podczas wzorcowania albo legalizacji. Mogą określać sposób i metodę dokonywania pomiarów podczas sprawdzeń. Podają wartości dopuszczalnych błędów przyrządu pomiarowego w warunkach odniesienia i dopuszczalnych błędów dodatkowych pochodzących od wielkości wpływających na pomiar. Podają, jakie cechy powinien mieć przyrząd pomiarowy zaliczany do określonej klasy dokładności, uwzględniając mogące wystąpić zmiany czynników zewnętrznych podczas pomiarów.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne.

  Ważną grupą przyrządów pomiarowych, dla których są formułowane wymagania, stanowią przyrządy stosowane do pomiarów ze względu na interes społeczny, zdrowie, bezpieczeństwo, ład, ochronę środowiska, ochronę konsumentów, nakładanie podatków i ceł oraz uczciwy handel. Przepisy dotyczące takich przyrządów są częścią prawa i ich stosowanie jest obowiązujące.

  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.Główny Urząd Miar – instytucja powołana 1 kwietnia 1919 roku podpisanym przez Józefa Piłsudskiego 8 lutego 1919 roku dekretem o miarach jako jedna z pierwszych instytucji administracji państwowej w odrodzonej Polsce.

  W Unii Europejskiej podstawowym dokumentem regulującym wymagania metrologiczne, dotyczącym większości przyrządów pomiarowych objętych prawną kontrolą metrologiczną (załączników szczegółowych), jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, w skrócie MID (Measuring Instruments Directive). Wymagania dotyczące wag nieautomatycznych reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (non-automatic weighing instruments-NAVI).

  Warunki odniesienia - zbiór wartości określonych ze znaną niepewnością, jakie powinny mieć wielkości wpływające na wynik pomiaru.

  Spis treści

 • 1 Inne metody określenia wymagań metrologicznych
 • 2 Ocena zgodności z wymaganiami metrologicznymi
 • 3 Linki zewnętrzne
 • 4 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.