• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wykroczenie skarbowe

  Przeczytaj także...
  Postępowanie przygotowawcze – pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, w sprawach tych jego przeprowadzenie jest obligatoryjne.Ustawowy próg – kwota stanowiąca kryterium rzeczowe rozgraniczające przestępstwa i wykroczenia skarbowe Kwota określana ustawowym progiem jest równa pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego. Kwota ta wyraża się w narażonej lub uszczuplonej należności publicznoprawnej bądź stanowi wartość przedmiotu czynu.
  Postępowanie mandatowe – forma orzekania administracyjnego finansowych organów postępowania przygotowawczego z możliwością nakładania kary grzywny.

  Wykroczenie skarbowe – zgodnie z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19) (zwany dalej KKS), czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

  Kodeks karny skarbowy – polska ustawa uchwalona 10 września 1999, kodeks (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765). Ustawa weszła w życie 17 października 1999.Czyn zabroniony – zachowanie wypełniające ustawowe znamiona typu czynu zabronionego, czyli odpowiadające opisowi zachowania określonego w ustawie karnej.

  Ta pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w KKS to tzw. ustawowy próg.

  Karalność wykroczeń skarbowych[ | edytuj kod]

  Zgodnie z art. 47 § 1 KKS karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo. § 2 stanowi, ze środkami karnymi są:

  Dochodzenie - uproszczona forma postępowania przygotowawczego prowadzona najczęściej przez Policję pod nadzorem prokuratora. Prokurator jeżeli uzna to za konieczne może również sam prowadzić dochodzenie. Dochodzenie może być również prowadzone przez Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerię Wojskową oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Szczegółowy sposób prowadzenia dochodzenia regulują przepisy kodeksu postępowania karnego odnoszące się do śledztwa.Grzywna – kara kryminalna o charakterze majątkowym orzekana za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenia skarbowe. We współczesnych systemach prawnych kara grzywny występuje w dwóch formach. Pierwszą jest grzywna kwotowa, polegająca na wskazaniu przez sąd konkretnej kwoty pieniężnej, którą skazany musi zapłacić. Drugą natomiast jest grzywna orzekana w stawkach dziennych, której wysokość ustalana jest na podstawie możliwości zarobkowych skazanego. W Polsce przyjęto koncepcję stawek dziennych, mającą w założeniu bardziej sprawiedliwy charakter.
  1. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
  2. przepadek przedmiotów,
  3. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

  Granice karalności wykroczeń skarbowych[ | edytuj kod]

 • Art. 48 § 1 KKS informuje, że kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.
 • § 2 tego artykułu stanowi, że mandatem karnym w przypadku wykroczenia skarbowego można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 • Natomiast § 3 informuje, iż wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 • Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, uwzględnia także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

  Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

  Postępowanie w sprawach o wykroczenia skarbowe[ | edytuj kod]

 • postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe prowadzone gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości,
 • dochodzenie, które ogranicza się do przesłuchania podejrzanego oraz w razie potrzeby także innych czynności w zakresie niezbędnym do wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia postępowania (art. 152 kks).
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19)
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.