• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Socjoterapia lub terapia społeczna - metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej.

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (WT UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze (2016-2020)
 • 3 Poczet dziekanów
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Instytucje przywydziałowe WT UO
 • 6 Pracownicy Wydziału
 • 6.1 Samodzielni pracownicy naukowi WT UO z tytułem profesora
 • 6.2 Samodzielni pracownicy naukowi WT UO zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • 6.3 Samodzielni pracownicy naukowi WT UO ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 • 6.4 Niesamodzielni pracownicy naukowi WT UO ze stopniem naukowym doktora
 • 7 Struktura organizacyjna
 • 7.1 Samodzielne Katedry
 • 7.2 Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją
 • 7.3 Instytut Liturgiki, Muzyki i Sztuki Sakralnej
 • 7.4 Instytut Nauk o Rodzinie
 • 8 Adres
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Filozofia religii - dziedzina filozofii, której głównymi przedmiotami badań są: religia, Bóg oraz poruszająca zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy spodziewanymi wydarzeniami.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

  Historia[]

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego powstał w 1994 roku z przekształcenia powstałej w 1981 roku filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

  Historia chrześcijaństwa to okres historii obejmujący czas od narodzin Jezusa Chrystusa (początek rozwoju religii chrześcijańskiej) aż do dziś. Badaniem tego okresu w sposób naukowy zajmuje się Historia Kościoła jako gałąź teologii.Radosław Andrzej Chałupniak (ur. 1967) – dr hab. nauk teologicznych, profesor Uniwersytetu Opolskiego, katolicki prezbiter.

  Wydział Teologiczny kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych i teologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Teologiczny składa się z 3 instytutów i 10 samodzielnych katedr. Aktualnie zatrudnionych jest 51 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 9 na stanowisku profesora zwyczajnego, 11 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze 14 stopniem doktora habilitowanego, 13 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, 16 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora oraz 2 asystentów z tytułem magistra).

  Muzyka liturgiczna, muzyka kościelna – muzyka służąca obrzędowi religijnemu, która według zaleceń władz danego kościoła jest odpowiednia przy odprawianiu liturgii.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Najliczniejszą grupą pracowników naukowo-dydaktycznych jest 24 adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Według stanu na 2015 rok na wydziale studenci odbywają studia w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich), a następnie studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) oraz jednolitych studiów magisterskich. Łącznie na wydziale studiuje 271 studentów w ramach studiów dziennych .

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Andrzej Tomasz Anderwald (ur. 1964) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w teologii fundamentalnej.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
  Rodzina (obecna nazwa: The Family International) - nowy ruch religijny założony przez pastora Davida Berga w latach 60. na zachodnim wybrzeżu USA. W Polsce działa pod nazwą Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych „Rodzina”.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Reklama