• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Tadeusz Wasąg (ur. 3 lutego 1926 w Rukojnie, gmina Rukojnie, powiat wileńsko-trocki) − polski chemik (chemia analityczna), profesor związany z Politechniką Szczecińską, naukowiec, nauczyciel akademicki, wieloletni dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
  Wiktor Gorzelany (ur. 21 maja1908 we Lwowie, zm. 31 października 1976 w Szczecinie) – polski chemik (spec. chemia nieorganiczna, analiza chemiczna), profesor związany z Politechniką Szczecińską.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej („Stara Chemia”), ul. Pułaskiego 10
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – „Nowa Chemia”, Aleja Piastów 42

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy al. Piastów 42 w Szczecinie. Powstał w roku 1947.

  Fryderyk Stręk (ur. 18 września 1926 w Wolicy Piaskowej, pow. Ropczyce) – polski inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie inżynierii procesowej i aparatury chemicznej, naukowiec i pedagog, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska.Maria Jolanta Kurzawa (ur. 2 października 1941, zm. 10 września 2005) – polska chemiczka, profesor (specjalności: chemia nieorganiczna, fizykochemia ciała stałego).

  Struktura[]

 • Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska
 • Zakład Chemii Organicznej
 • Zakład Chemii Fizycznej I Podstaw Ochrony Środowiska
 • Zakład Analizy Instrumentalnej
 • Laboratorium Chemii Materiałów I Ochrony Środowiska
 • Laboratorium Chemii Ogólnej
 • Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
 • Zakład Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami
 • Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska
 • Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza
 • Zakład Inżynierii Chemicznej i Procesów Reaktorowych
 • Zakład Inżynierii Procesowej, Informatyki Procesowej i Ochrony Atmosfery
 • Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej
 • Instytut Polimerów
 • Zakład Technologii Materiałów Polimerowych
 • Laboratorium Polimerów Powłokowych i Ekologicznych
 • Ośrodek Dydaktyczno - Informacyjny
 • Zakład Technologii Elastomerów, Włókien Chemicznych i Chemii Fizycznej Polimerów
 • Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych (www.zbtm.ps.pl )
 • Pracownia i Laboratorium Towaroznawstwa
 • Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
 • Zakład Technologii Chemicznej Organicznej
 • Zakład Syntezy Organicznej i Technologii Leków
 • Laboratorium Utylizacji Odpadów Przemysłu Organicznego
 • Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych
 • Laboratorium Towaroznawstwa Żywności
 • Laboratorium Oceny Towaroznawczej Artykułów Małotonażowych
 • Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
 • Zakład Biotechnologii
 • Zakład Nanotechnologii
 • Zakład Nowych Materiałów i Katalizy
 • Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii
 • Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej
 • Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska
 • Laboratorium Badania Towarów Przemysłowych
 • Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Zakład Chemii Nieorganicznej
 • Zakład Chemii Analitycznej
 • Kierunki studiów[]

 • Chemia (specjalności: chemia bioorganiczna, chemia ogólna i analityka chemiczna)
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Nanotechnologie
 • Ochrona środowiska
 • Technologia chemiczna
 • Towaroznawstwo
 • Władze[]

  Dziekan: dr hab. inż. Jacek Soroka, prof. ZUT
  Prodziekan ds. nauki: prof. dr hab.inż. Eugeniusz Milchert
  Prodziekani ds. nauczania: dr hab. inż. Andrzej Wieczorek, dr inż. Henryk Łącki oraz dr inż. Beata Schmidt

  Nanotechnologia – ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Rozmiary nanometryczne nie są jednoznacznie zdefiniowane. Powszechnie znany przedział 1,5 - 100 nm nie znajduje potwierdzenia praktycznego. Obecnie uważa się iż granice rozmiarów nanometrycznych leżą tam, gdzie rozmiar struktury koreluje z właściwościami fizycznymi materiału.Jadwiga Walczak (ur. 22 maja 1927 w Badówce na Wołyniu, zm. 15 października 1997 w Szczecinie) – polska chemiczka, specjalistka w zakresie fizykochemii ciała stałego, profesor, związana z Politechniką Szczecińską (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej).

  Zobacz też[]

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna wydziału
 • Kierunki studiów
 • Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.Tadeusz Aleksander Rosner (ur. 2 stycznia 1899 w Krakowie, zm. 5 czerwca 1972 w Szczecinie) – specjalista w zakresie technologii włókien sztucznych, jeden z twórców Politechniki Szczecińskiej (PS) i jej rektor w latach 1953–1958, jeden z twórców i dziekan Wydziału Chemicznego PS, członek założyciel Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Doctor Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących).
  Stanisław Bursa (ur. 9 listopada 1921 w Skierniewicach, zm. 7 czerwca 1987 w Szczecinie) – chemik, specjalista w zakresie chemii fizycznej, naukowiec i nauczyciel akademicki.
  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Kazimierz Kałucki (ur. 17 sierpnia 1935 w Sasowie, zm. 8 maja 2005 w Szczecinie) – chemik, specjalista w zakresie technologii chemicznej, naukowiec i nauczyciel akademicki.
  Joanna Maria Kośmider (ur. 2 sierpnia 1938 w Warszawie) – polska inżynier-chemik, specjalizująca się w dziedzinie inżynierii środowiska, w olfaktometrii przemysłowej i środowiskowej. Jest badaczką psychofizyki węchu, prof. dr hab. n. techn. inż., związana z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.
  Walerian Arabczyk (ur. 8 czerwca 1944 w Paźniakowszczyźnie, ZSRR) – polski chemik, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, były prorektor Politechniki Szczecińskiej, członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Wydawnictw Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Jerzy Szmid (ur. 18 września 1904 w Mysłowej, zm. 18 lutego 1983 w Warszawie) – polski chemik, nauczyciel akademicki, twórca Wydziału Chemicznego Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie (później – Politechnika Szczecińska).

  Reklama