• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Włodzimierz Kaczorowski – polski prawnik i historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) - jeden z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 października 2006 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji w pełnoprawny wydział. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Piotr Ludwik Stec (ur. w 1973 w Bielsku - Białej) - polski prawnik, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym porównawczym, nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Gliwicach, Częstochowie i Opolu.Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

  Wydział Prawa i Administracji składa się z czterech katedr, ośmiu zakładów, trzech pracowni naukowych, sześciu centrów naukowych, kliniki prawa i biblioteki. Aktualnie zatrudnionych jest 60 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 7 na stanowisku profesora zwyczajnego, 12 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem doktora habilitowanego, 3 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, 29 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora oraz 9 asystentów z tytułem magistra).

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Najliczniejszą grupą pracowników naukowo-dydaktycznych jest 32 adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Według stanu na 2015 rok na wydziale studenci odbywają studia w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich), a następnie studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Łącznie na wydziale studiuje 1915 studentów, z czego 1423 osób w ramach studiów dziennych i 492 osób w ramach studiów zaocznych.

  Józef Koredczuk (ur. 1956) – polski prawnik, historyk prawa i specjalista prawa wyznaniowego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr).Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Spis treści

 • 1 Władze dziekańskie 2016–2020
 • 2 Poczet dziekanów
 • 3 Historia
 • 3.1 Geneza wydziału
 • 3.2 Utworzenie wydziału
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Główne kierunki działalności
 • 6 Struktura
 • 6.1 Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych
 • 6.2 Katedra Prawa Karnego
 • 6.3 Katedra Prawa Administracyjnego
 • 6.4 Katedra Teorii i Filozofii Prawa
 • 6.5 Zakład Postępowania Administracyjnego i Procedur Administracyjnych
 • 6.6 Zakład Prawa Międzynarodowego i Unijnego
 • 6.7 Zakład Prawa Karnego Procesowego
 • 6.8 Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
 • 6.9 Zakład Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego
 • 6.10 Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • 6.11 Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego
 • 6.12 Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
 • 6.13 Pracownia Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych
 • 6.14 Pracownia Prawa Finansowego
 • 6.15 Pracownia Kryminalistyki
 • 6.16 Centrum Badań i Ekspertyz
 • 6.17 Centrum Badań nad Rodziną
 • 6.18 Centrum Mediacji
 • 6.19 Centrum Prawa Komunikacyjnego
 • 6.20 Centrum Dokumentacji Europejskiej
 • 6.21 Centrum Prawa Własności Intelektualnej
 • 6.22 Klinika Prawa
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Malarski (ur. 1931) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, specjalista prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.
  Marek Maciejewski (ur. 1950) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych, profesor zwyczajny w Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
  Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.