• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Prawo konstytucyjne (dawniej: prawo polityczne, prawo państwowe) – zespół norm prawnych określających ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów.

  Wydział powstał 27 czerwca 1990 r. w wyniku przekształcenia z Instytutu Prawa w strukturach Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wydział Prawa jest częścią Uniwersytetu w Białymstoku od 19 czerwca 1997 roku.

  Od 1994 r. Wydział Prawa UwB posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a od 1997 r. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

  Semiotyka (rzadziej używa się terminów "semiotyka logiczna", "semiologia" i "semantyka", z których dwa ostatnie mają też inne znaczenia) - jeden z trzech głównych (obok logiki formalnej i metodologii nauk) działów logiki, sam dzielący się na semantykę, pragmatykę i syntaktykę. Podział semiotyki na trzy główne działy pochodzi od Charlesa W. Morrisa. Semiotyka logiczna stanowi ogólną teorię znaków, zwłaszcza znaków językowych - wyrażeń. Zbliżony charakter ma semiotyka językoznawcza, która nie bada języków sformalizowanych, a jedynie języki naturalne (sama semiotyka logiczna, poza językami sformalizowanymi, bada także język naturalny). Zbliżony do syntaktyki logicznej charakter ma syntaktyka językoznawcza, semantyka logiczna ma swój odpowiednik w postaci semantyki językoznawczej.Cezary Ryszard Kosikowski (ur. 1942) – profesor zwyczajny doktor habilitowany. Specjalista w dziedzinie prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego.

  Spis treści

 • 1 Wyróżnienia
 • 2 Władze
 • 2.1 Kadencja 2012-2016
 • 2.2 Kadencja 2008-2012
 • 2.3 Kadencja 2004-2008
 • 2.4 Wcześniejsze kadencje
 • 3 Struktura
 • 4 Inni profesorowie Wydziału (lista niepełna)
 • 5 Studia
 • 6 Lokalizacja
 • 7 Absolwenci
 • 8 Zobacz też
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Wyróżnienia[]

 • 1. miejsce w I rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej" (2012)
 • 5. miejsce w VI rankingu wydziałów prawa Gazety Prawnej (2012)
 • 6. miejsce w V rankingu wydziałów prawa Gazety Prawnej (2011)
 • 4. miejsce w IV rankingu wydziałów prawa Gazety Prawnej (2010)
 • Polska Komisja Akredytacyjna przyznała jednostce ocenę wyróżniającą za kształcenie prowadzone na kierunku "prawo" 2011.

  Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej jak i pośrednio przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  30 września 2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ocenę parametryczną jednostek naukowych, będącą miernikiem sukcesów badawczych uczelni. Wydział Prawa UwB uzyskał ocenę parametryczną - A. W ramach przeprowadzanej oceny, przyznawano odrębną punktację za osiągnięcia w ramach czterech kryteriów: I. osiągnięcia naukowe i twórcze (33,53 pkt), II. potencjał naukowy (278 pkt), III. materialne efekty działalności naukowej (0,63 pkt), IV. pozostałe efekty działalności naukowej (40,00 pkt). Po ostatecznej ocenie Wydział Prawa UwB uzyskał 61,49 pkt, co pozwoliło uzyskać mu pierwsze miejsce wśród 25 ocenianych wydziałów prawa z całej Polski.

  Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.Adam Jamróz (ur. 5 grudnia 1945 w Jaworznie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1997–2002, senator V kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Stanisław Stefan Bożyk (ur. 1951) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku.
  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.
  Leonard Etel (ur. 1960) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, od 2012 rektor Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Prawa UwB.
  Publiczne prawo gospodarcze – prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce. Określa, przez normy prawne, władztwo państwa w dziedzinie gospodarki i jego granice. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego są podmioty gospodarcze.
  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
  Dariusz Ryszard Kijowski (ur. 24 października 1955 w Białymstoku) – polski prawnik, specjalista prawa administracyjnego, wykładowca akademicki, sędzia Trybunału Stanu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.