• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały jako jedna z najstarszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni w 1811 roku. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych i ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (niem. Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)) – uniwersytet znajdujący się we Frankfurcie nad Odrą, w kraju związkowym Brandenburgia, we wschodnich Niemczech. Nazwa Viadrina pochodzi z łaciny i oznacza nad Odrą. Kontakty z Polską są priorytetem uczelni, dlatego też w 1998 utworzono Collegium Polonicum w Słubicach jako jednostkę wspólną z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Wydział jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 3 instytuty, 11 katedr, 3 pracownie, centrum badań i biblioteka wydziałowa. W 2009 na Wydziale zatrudnionych było 220 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 31 osób posiadających tytuł naukowy na stanowisku profesora zwyczajnego, 35 osób posiadających stopień doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 148 adiunktów ze stopniem doktora oraz 6 asystentów z tytułem magistra).

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, którzy angażują się w proces dydaktyczny, i przede wszystkim we współpracę międzynarodową.

  Według stanu na 2011 rok na Wydziale studiowało łącznie 9022 studentów (w tym 4400 na studiach dziennych, 4622 na studiach zaocznych i 936 na studiach wieczorowych), a także 200 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest największym wydziałem Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Seweryn Wysłouch (ur. 19 marca 1900 w Pirkowiczach koło Drohiczyna, zm. 28 lutego 1968 we Wrocławiu) – polski profesor, historyk państwa i prawa.Józef Koredczuk (ur. 1956) – polski prawnik, historyk prawa i specjalista prawa wyznaniowego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr).

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze w kadencji 2012-2016
 • 3 Władze w kadencji 2016-2020
 • 4 Poczet dziekanów
 • 5 Kierunki kształcenia
 • 6 Struktura organizacyjna
 • 7 Absolwenci
 • 8 Adres
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Pierwsze próby uruchomienia we Wrocławiu studiów prawniczych miały miejsce w XVI wieku, kiedy król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk wydał 20 lipca 1505 roku w Budzie dokument fundacyjny dla uczelni we Wrocławiu. W dokumencie tym zaproponowano powstanie uczelni wyższej złożonej z czterech wydziałów: teologicznego, filozoficznego, medycznego i prawniczego. Pomysł utworzenia uniwersytetu na Dolnym Śląsku upadł jednak na skutek braku potwierdzenia przez papieża Juliusza II.

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Król Pruski Fryderyk Wilhelm III twórca Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

  Pierwszą wrocławską szkołę wyższą utworzono dopiero na mocy Złotej Bulli cesarza niemieckiego Leopolda I Habsburga z 21 września 1702 roku, a była nią Akademia Leopoldyńska. Uczelnia posiadała dwa wydziały: teologiczny i filozoficzny. Mimo starań nie utworzono wydziałów: prawniczego i medycznego. Miała ona prawo do nadawania tytułów: bakałarza, licencjata, magistra i doktora prawa kanonicznego.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  W na mocy decyzji króla Prus Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna z 25 kwietnia 1811 roku utworzono we Wrocławiu państwowy Uniwersytet Wrocławski, który powstał w wyniku połączenia dotychczasowej Akademii Leopoldyńskiej z protestanckim Uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą (Viadrina). Wśród nowo powstałych jednostek tej uczelni znalazł się Wydział Prawniczy.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Marek Maciejewski (ur. 1950) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych, profesor zwyczajny w Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

  Aktywność Wydziału nie ograniczała się wyłącznie działalności naukowo-dydaktycznej, ale obejmowała także sądownictwo. Wydział Prawniczy stanowił kolegium orzekające, wydające opinie prawne w sprawach, które zostały doń skierowane. Kres jurysdykcyjnej działalności wrocławskiego fakultetu prawniczego położyła ustawa o ustroju sądów z 1877 roku. W 1913 roku Wydział Prawniczy został przemianowany na Wydział Nauk o Prawie i Państwie.

  Witold Świda (ur. 10 lutego 1899, zm. 21 lutego 1989) - polski prawnik, profesor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (rektor 1959-1962). Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1988).Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.

  Reaktywowanie Uniwersytetu Wrocławskiego po zakończeniu II wojny światowej jako polskiej uczelni państwowej nastąpiło 15 sierpnia 1945 roku, a 24 sierpnia tego samego roku powołano do życia jego sześć wydziałów, w tym Wydział Prawno-Administracyjny (WPA). Pierwsze zajęcia na wydziale rozpoczęły się w grudniu 1945 roku. Kadra naukowa rekrutowała się głównie z pracowników Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Proces kształtowania się struktur tego wydziału został zakończony formalnie w 1946 roku organizacją na nim 17 katedr.

  Barbara Grażyna Adamiak, z domu Wojtowicz (ur. 2 stycznia 1949 w Sanoku) – profesor zwyczajny nauk prawnych od 1997 roku.Marek Bojarski (ur. 13 marca 1946 r. w Przemyślu) – polski prawnik specjalizujący się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego od 2008 r.

  W 1950 roku wydział otrzymał nową nazwę - Wydział Prawa (WP). W 1956 roku powstał Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Prawa w Opolu, a od 1959 roku działało trzyletnie Zawodowe Studium Administracyjne, które dało początek drugiemu kierunkowi studiów administracji. Rozwój studiów administracyjnych doprowadził do zmiany nazwy wydziału w 1969 roku na Wydział Prawa i Administracji. Kolejna zmiana nazwy wydziału związana była z utworzeniem w roku akademickim 1999/2000 trzeciego kierunku studiów ekonomii. Od 2001 roku wydział nosi nazwę Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAiE).

  Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.Adam Błaś (ur. 4 sierpnia 1946 r. w Tarnowie) - polski prawnik, specjalizujący się w naukach administracji i prawie administracyjne, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Polonijną w Częstochowie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia wieczorowe – system studiów niestacjonarnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do wieczornych.
  Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Doktorant – osoba pisząca rozprawę doktorską. W rozumieniu polskiej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant to uczestnik studiów doktoranckich.
  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  Frankfurt nad Odrą (niem. Frankfurt (Oder), dawniej Frankfurt an der Oder) – miasto na prawach powiatu, leżące na zachodnim brzegu Odry, we wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia. Leży na wysokości od 19 do 135 m n.p.m. i wraz z polskimi Słubicami (które do 1945 stanowiły jego wschodnią dzielnicę) tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Miasto jest siedzibą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.
  Władysław II Jagiellończyk (ur. 1 marca 1456 w Krakowie, zm. 13 marca 1516 w Budzie) – król czeski od 1471, węgierski od 1490, syn króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki króla Niemiec, Czech i Węgier Albrechta II Habsburga.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.