• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Powstał w 1969 jako Wydział Pedagogiczny. W latach 2001–2005, kiedy w jego strukturze znajdował się Instytut Kształcenia Medycznego, funkcjonował pod nazwą Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu. W 2005 został przekształcony w Wydział Pedagogiczny i Artystyczny.

  Od 2007 Rada Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Dziekanem Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego jest dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK.

  Wydział kształci studentów na pięciu kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, pedagogika, praca socjalna i wzornictwo.

  W skład Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego wchodzą cztery instytuty, tj. Instytut Edukacji Muzycznej z 3 zakładami, Instytut Edukacji Szkolnej z 6 zakładami, Instytut Pedagogiki i Psychologii z 9 zakładami oraz Instytut Sztuk Pięknych z 4 zakładami.

  Design (dizajn) – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie.Medycyna paliatywna (łac. pallium – płaszcz) – dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez:

  Instytut Edukacji Szkolnej oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii mieszczą się w budynku przy ul. Krakowskiej 11. Instytut Sztuk Pięknych zlokalizowany jest przy ul. Podklasztornej 117, natomiast Instytut Edukacji Muzycznej ma swoją siedzibę w centrum miasta, przy ul. Mickiewicza 3.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze
 • 2.1 Władze wydziału
 • 2.2 Dyrektorzy instytutów
 • 2.3 Poczet dziekanów
 • 3 Struktura organizacyjna
 • 3.1 Instytut Edukacji Muzycznej
 • 3.2 Instytut Edukacji Szkolnej
 • 3.3 Instytut Pedagogiki i Psychologii
 • 3.4 Instytut Sztuk Pięknych
 • 4 Przypisy
 • Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.Władysław Szczepański (ur. 18 lipca 1951 we Lwowie), artysta grafik, profesor zwyczajny Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sztuki plastyczne – jeden z podstawowych obok literatury i muzyki działów sztuk pięknych, obejmuje dziedziny wizualnej twórczości artystycznej.
  Tadeusz Wróbel (ur. 20 listopada 1910, zm. 17 kwietnia 1987 w Warszawie) – polski pedagog, specjalista w zakresie nauczania początkowego i pedagogiki porównawczej.
  Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
  Prof. dr hab. Wiktor Łyjak (ur. 1 czerwca 1954 r. w Skierniewicach) – muzyk – organista, publicysta, doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, rzeczoznawca Ministra Kultury ds. organów. Główny organista Parafii Polskokatolickiej pw. Św. Ducha w Warszawie oraz tytularny organista w rzymskokatolickim kościele prokatedralnym (Seminaryjnym) w Warszawie. Wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Wiesław Konrad Łuczaj (ur. 1960) – polski artysta i pedagog, profesor sztuk plastycznych, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Witold Dobrołowicz (ur. 29 kwietnia 1932 w Kiełojciach) – polski pedagog i psycholog. Doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności psychologia ogólna, psychologia twórczości naukowo-technicznej.
  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – instytucja państwowa działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.