• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Przeczytaj także...
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (WP UR) – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego sięgający historią do powstania w 1965 Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, która została przekształcona w 2001 po połączeniu z filiami innych uczelni w Uniwersytet Rzeszowski. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach, należących do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Wydział zatrudnia 86 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 1 na stanowisku profesora zwyczajnego, 16 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 57 adiunktów ze stopniem doktora oraz 12 asystentów z tytułem magistra). Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.

  Według stanu na 2012 na wydziale studiuje łącznie 2522 studentów (w tym 1490 na studiach dziennych, 1032 na studiach zaocznych).

  Władze (2012-2016)[]

 • Dziekan: dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
 • Prodziekan ds. Nauki Jakości Kształcenia: dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Studenckich: dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: dr hab. Marta Uberman, prof. UR
 • Poczet dziekanów[]

 • 2005-2012: dr hab. Mieczysław Radochoński, prof. UR - psycholog (psychologia kliniczna, psychologia rodziny)
 • od 2012 r.: dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR - pedagog (dydaktyka ogólna, pedagogika wczesnoszkolna)
 • Kierunki kształcenia[]

  Wydział kształci studentów na studiach licencjackich (3 letnie) na następujących kierunkach i specjalnościach:

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
 • nauki o rodzinie
 • pedagogika
 • Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających (2 letnie) na kierunkach i specjalnościach:

 • pedagogika
 • Ponadto wydział prowadzi również następujące studia podyplomowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego,
 • Asystent rodziny,
 • Diagnoza dziecka i jego rodziny,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Edukacja przedszkolna,
 • Mierzenie jakości pracy szkoły,
 • Nauczanie przyrody,
 • Pedagog szkolny,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • Surdopedagogika,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Wychowanie przez sztukę,
 • Zarządzanie instytucją oświatową,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Struktura organizacyjna[]

 • Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Katedra Pedagogiki Medialnej
 • Katedra Nauk o Rodzinie
 • Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej
 • Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii
 • Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych
 • Zakład Pedagogiki Specjalnej
 • Zakład Pedagogiki Opiekuńczej
 • Zakład Historii i Teorii Wychowania
 • Zakład Pedagogiki Szkolnej
 • Zakład Psychologii
 • Adres[]

  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
  Uniwersytetu Rzeszowskiego
  ul. ks. J. Jałowego 24
  35-959 Rzeszów

  Przypisy

  1. Historia WP-A UR na stronie IFP UR [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
  2. Oferta kształceniowa UR na rok akademicki 2011/2012 [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
  3. Wykaz pracowników WE UR [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
  4. Informator UR na rok akademicki 2011/2012 z liczbą studentów [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
  5. Struktura organizacyjna WP-A UR [on-line] [dostęp: 13.05.2012]

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Profil Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w bazie "Nauka Polska"
 • Uniwersytet Rzeszowski – największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1965 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, drugą samodzielną uczelnie wyższą na Rzeszowszczyźnie (wcześniej przez 2 lata istniało w Rzeszowie Studium Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Fizycznego WSP w Krakowie). W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1973 Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  Asystent (łac. assistens – towarzyszący; pot. asystent profesora) – najniższe rangą stanowisko na uczelni dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra (ew. magistra inżyniera) lub stopień naukowy doktora (ew. dr inż.).
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie – uczelnia pedagogiczna i humanistyczna, istniejąca od 1965 do 2001 w Rzeszowie.
  Wydział – komórka organizacyjna urzędu organu władzy publicznej albo biura innej instytucji, wyodrębniona ze względu na zakres działania (innymi niż wydział komórkami organizacyjnymi są referat, zespół, stanowiska wieloosobowe, stanowisko jednoosobowe), np. Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny.
  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.
  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Reklama