• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kineza – ruch całego drobnego, prostego organizmu (np. bakterii, glonu, pierwotniaka, bezkręgowca) będący reakcją na bodziec. W odróżnieniu od taksji, ruch ten nie jest związany z kierunkiem działania bodźca, ale z jego natężeniem i nie jest skierowany w konkretnym kierunku. Kinezy mogą być mylone z taksjami, gdyż nierzadko dają złudzenie ruchów kierunkowych. Kinezy mogą być pozytywne, tj. wzrost natężenia bodźca powoduje przyspieszenie ruchu lub częstotliwość zmian jego kierunku, lub negatywne, gdy następuje wówczas jego zwolnienie. W niektórych przypadkach brak bodźca (np. ciemność) powoduje całkowite ustanie ruchu. Wzrost natężenia może wywoływać różne reakcje w różnych zakresach. Przykładem jest fotokineza u sinicy Anabaena variabilis: Wzrost natężenia światła od 10 do 10 lx powoduje przyspieszenie ruchu, wzrost powyżej 10 lx powoduje jego spowolnienie, a powyżej 10 lx ruch ustaje.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Powstał w 2005 pod nazwą Wydział Nauk o Zdrowiu (na bazie założonego cztery lata wcześniej Instytutu Kształcenia Medycznego). W 2009 Rada Wydziału uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o zdrowiu. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Radzie Wydziału w 2015, jednak pierwsze kolokwium habilitacyjne odbyło się w 2012 (po wcześniejszym uzyskaniu zgody na jego przeprowadzenie). W 2015 uruchomiono studia na kierunku lekarskim i zmieniono nazwę jednostki na Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  Od maja 2007 dziekanem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek.

  Wydział prowadzi studia na ośmiu kierunkach: kierunek lekarski (jednolite studia magisterskie; kierunek uruchomiony w roku akademickim 2015/2016), fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne (studia I i II stopnia), kosmetologia, ratownictwo medyczne oraz wychowanie fizyczne (studia I stopnia).

  W latach 2010–2015 na wydziale obroniono 22 doktoraty.

  Medycyna paliatywna (łac. pallium – płaszcz) – dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez:Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu tworzą cztery instytuty: Instytut Fizjoterapii z sześcioma zakładami; Instytut Nauk Medycznych z czterema zakładami (utworzony w 2015); Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa z siedmioma zakładami i jedną pracownią oraz Instytut Zdrowia Publicznego z pięcioma zakładami i jedną pracownią. WLiNoZ w zakresie realizacji zajęć z nauk podstawowych współpracuje z Instytutem Biologii, Instytutem Chemii, Instytutem Fizyki i Instytutem Matematyki UJK.

  Grażyna Maria Rydzewska (ur. 1958) – polska lekarz gastroenterolog, profesor nauk medycznych, w latach 2004–2014 krajowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii.Mariusz Bidziński (ur. 1957) – polski lekarz ginekolog i położnik, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Od 2003 do 2013 uczelnia wydała 29 tomów kwartalnika „Studia Medyczne” (wcześniej „Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej”). Następnie jego wydawaniem – w nakładzie do 2,5 tys. egzemplarzy – zajęła się firma Termedia Wydawnictwa Medyczne. Za publikację w czasopiśmie można otrzymać dziesięć punktów.

  Stanisław Szczepan Góźdź (ur. 25 listopada 1948 w Kielcach) – polski lekarz, samorządowiec i nauczyciel akademicki, od 1991 dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Instytut Kształcenia Medycznego
 • 1.2 Wydział Nauk o Zdrowiu
 • 1.3 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • 2 Władze
 • 2.1 Władze wydziału
 • 2.2 Dyrektorzy instytutów
 • 2.3 Poczet dziekanów
 • 3 Struktura organizacyjna
 • 3.1 Instytut Fizjoterapii
 • 3.2 Instytut Nauk Medycznych
 • 3.3 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • 3.4 Instytut Zdrowia Publicznego
 • 4 Przypisy
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wychowanie fizyczne (w-f, WF) stanowi zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Jan Osiński, 2011)
  Mieczysław Szalecki (ur. 25 kwietnia 1954 w Kielcach) – polski lekarz pediatra, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 2011 roku kierownik kliniki Endokrynologii i Diabetologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
  Pielęgniarstwo – termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanymi.
  Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".
  Kosmetologia, kosmetyka lekarska – dział dermatologii zajmujący się leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną.
  Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Wiesław Caban (ur. 26 marca 1946 w Mierzycach) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.