• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Akademia Rolnicza w Szczecinie – akademicka państwowa uczelnia wyższa, po 54 latach istnienia zniesiona 31 grudnia 2008 roku. Nazwa powstała w 1972 roku po przemianowaniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie działającej od 17 lipca 1954 roku.Bezpieczeństwo żywności – ogół koniecznych do spełnienia warunków i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu handlowego żywnością, celem zapewnienia życia i zdrowia ludzi.

  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z 10 wydziałów tej uczelni. Posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (w dyscyplinach rybactwo oraz technologia żywności). Do czasu powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (1 stycznia 2009 r.) wchodził w skład Akademii Rolniczej w Szczecinie.

  Rybactwo – (gospodarka rybacka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje: 1. rybołówstwoHabilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Spis treści

 • 1 Historia Wydziału
 • 2 Studia inżynierskie na kierunkach
 • 3 Studia magisterskie
 • 4 Władze
 • 5 Samorząd Studencki
 • 6 Adres
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia Wydziału[]

  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa był najstarszym wydziałem Akademii Rolniczej w Szczecinie – starszym od samej Uczelni. Powstał w 1951 roku w strukturze ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie jako

  Wydział Rybacki. Był to wtedy jedyny taki wydział w Europie. Pierwszym dziekanem i organizatorem był prof. dr Stanisław Korwin – Sakowicz, wybitny ichtiolog. Decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego główna część wydziału została przeniesiona w latach 1966 – 1968 do Szczecina, w struktury utworzonej w 1954 roku Wyższej Szkoły Rolniczej jako Wydział Rybactwa Morskiego, który następnie od 1971 funkcjonował pod nazwą Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie, by w 2002 zmienić nazwę na obecną – Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Po połączeniu Akademii Rolniczej z Politechniką Szczecińską, uczelnią funkcjonującą pod tą nazwą od 1955 roku, a wcześniej od 1946 r. pod nazwą Szkoły Inżynierskiej Wydział stanowi część Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

  Organizacja Wydziału w czasie tych lat zmieniała się od katedralno – zakładowej, poprzez zespoły dydaktyczne, instytuty by powrócić w 1973 r. do zakładów i katedr. W Szczecinie Wydział kształcił na początku w dwóch specjalnościach: ichtiologia, eksploatacja zasobów i ochrona morza oraz technologia żywności pochodzenia morskiego. Od 1975 r. prowadzone było kształcenie w specjalności ekonomika i organizacja gospodarki rybnej, która w 1987 r. została przeniesiona na tworzony wówczas Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (obecnie Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego). Od roku akademickiego 1993/1994 wprowadzono dwa osobne kierunki kształcenia: rybactwo oraz technologia żywności i żywienie człowieka.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Żywienie człowieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowienich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Pokarmy te mogą być pobierane w stanie naturalnym lub w postaci różnorodnych potraw czy napojów. Racjonalne żywienie człowieka jest dostosowane do jego wieku, płci, zapotrzebowania energetycznego, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowotnego, klimatu w którym żyje oraz innych czynników.

  Rybactwo, pierwszy kierunek studiów tego Wydziału obejmował początkowo głównie rybactwo śródlądowe, jednak już od 1953 uległ on rozszerzeniu o rybactwo morskie.

  Początków kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka natomiast należy upatrywać w roku 1955, kiedy utworzono Zakład Zabezpieczenia Surowców Rybnych i Zakład Przetwórstwa Rybnego. W roku 1962 powstała Katedra Technologii Przemysłu Rybnego.

  Na kierunku Towaroznawstwo pierwszy rocznik rozpoczął studia w roku akademickim 2001/2002, jednak początki towaroznawstwa na Wydziale są znacznie wcześniejsze. W latach 1983 – 2008 kierownikiem najpierw Zakładu, a później Katedry Towaroznawstwa i Oceny Jakości była prof. dr hab. Anna Kołakowska, która była głównym organizatorem powstającego kierunku. W ramach kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka uhonorowanych certyfikatem inżyniera europejskiego Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI studenci mogli aż do roku 2003 uzyskać magisterium m.in. w specjalności Towaroznawstwo i ocena jakości.

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 roku w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki, do tej pory pełniący funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej. Uniwersytet posiada 10 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 15 tys. studentów . Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1306. pośród wszystkich typów uczelni.Biotechnologia – dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji:

  Wydział pełnię praw akademickich posiada nieprzerwanie od 1956 roku. Obecnie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo oraz dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka. Wydział w swojej historii wypromował również kilkunastu doktorów w dziedzinie nauk o Ziemi lub nauk przyrodniczych w dyscyplinie oceanologia.

  Samorząd studencki – działa w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni.Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ocean (łac. Oceanus, stgr. Ὠκεανός Okeanos – u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka oblewająca cały świat, także nazwa jej boga) – wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody. Wody słone pokrywają w sumie blisko 3/4 (70,8%) Ziemi. Powierzchnia oceanów wynosi ok. 361 mln km², a ich łączna objętość ok. 1,3•10 m³.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.
  Eksploatacja jest to zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.