• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Marian Brzeziński (ur. 13 kwietnia 1947 w Pelplinie) – polski psycholog, prof. dr hab. nauk humanistycznych specjalizujący się w metodologii psychologii, diagnostyce psychologicznej, psychologii ilościowej oraz psychometrii. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNS UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów w sześciu kierunkach zaliczanych do nauk społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Mieści się on budynkach: przy ul. Szamarzewskiego 89a-c.

  Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć w szkołach wyższych, obejmująca w Polsce najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Wydział powstał na mocy decyzji rektora UAM w roku 1975. W ramach Wydziału funkcjonują 4 instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Socjologii, Instytut Psychologii oraz Instytut Kulturoznawstwa. W 2008 roku z wydziału wyłączył się Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, tworząc oddzielną jednostkę - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.Zbigniew Drozdowicz (ur. 30 kwietnia 1948 w Gryficach) – profesor filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w nowożytnej filozofii francuskiej oraz filozofii religii.

  W roku akademickim 2010/2011 na wydziale kształciło się 5 120 studentów, co daje mu trzecie miejsce wśród wydziałów uczelni.

  Wydział prowadzi studia na następujących kierunkach:

  1. Filozofia
  2. Kulturoznawstwo
  3. Socjologia
  4. Psychologia
  5. Kognitywistyka
  6. Praca socjalna

  Wydział prowadzi również studia doktoranckie: Wydziałowe Studium Doktoranckie oraz Studium Doktoranckie Instytutu Filozofii.

  W ramach Wydziału prowadzone są także studia podyplomowe na 16 różnych kierunkach.

  Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na czterech kierunkach zaliczanych do nauk politologicznych i dziennikarskich, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Budynek wydziału mieści się na terenie kampusu Morasko, przy ul. Umultowskiej 89a.

  W latach 1999-2008 dziekanem wydziału był dr hab. Jan Grad, prof. UAM. Od roku 2008 jest nim prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz.

  Spis treści

 • 1 Władze Wydziału
 • 1.1 Kadencja 2012-2016
 • 1.2 Kadencja 2016-2020
 • 2 Struktura organizacyjna
 • 2.1 Instytut Filozofii
 • 2.2 Instytut Kulturoznawstwa
 • 2.3 Instytut Psychologii
 • 2.4 Instytut Socjologii
 • 2.5 Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych
 • 3 Zobacz też
 • 4 Linki zewnętrzne
 • 5 Przypisy
 • Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Instytut Kulturoznawstwa UAM – jednostka dydaktyczno-naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powstała w 1976 r. na Wydziale Historycznym UAM, przeniesiona w 1985 r. na Wydział Nauk Społecznych. Obok Wrocławia i Łodzi, jeden z najstarszych ośrodków kulturoznawczych w kraju. Do głównych inicjatorów założenia Instytutu należeli Jerzy Kmita, Krzysztof Kostyrko i Walerian Sobisiak. Teoria kultury opracowana przez Kmitę i jego współpracowników oraz nacisk kładziony na zagadnienia metodologiczne stanowiły differentia specifica jednostki, a Instytut stał się głównym ośrodkiem poznańskiej szkoły metodologicznej. W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015 kulturoznawstwo poznańskie uplasowało się na trzeciej pozycji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.