• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Teresa Łoś-Nowak (ur. 16 stycznia 1945 r. w Zawadach) - polska politolog, specjalizująca się w międzynarodowych stosunkach politycznych i stosunkach międzynarodowych, nauczyciel akademicki związany z wrocławskimi uczelniami.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNS UWr) – jeden z wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych.

  Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr. Początki instytutu sięgają roku 1965 kiedy to przy Wydziale Prawa utworzone zostało Studium Nauk Politycznych. Zostało ono przekształcone w Instytut Nauk Politycznych w 1969 roku.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Wydział Nauk Społecznych jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 4 instytuty i 1 katedra (logiki i metodologii nauk). Aktualnie zatrudnionych jest 322 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 14 profesorów na stanowisku profesora zwyczajnego, 27 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 16 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 2 docentów z tytułem naukowym doktora, 142 adiunktów i 10 starszych wykładowców ze stopniem doktora, 2 wykładowców i lektor z tytułem magistra). Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Według stanu na 2012 rok na wydziale studiuje łącznie 4724 studentów (3037 na studiach dziennych i 1687 na studiach zaocznych) oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze (2012-2016)
 • 3 Poczet dziekanów
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Instytut Filozofii
 • 5.2 Instytut Politologii
 • 5.3 Instytut Socjologii
 • 5.4 Instytut Studiów Międzynarodowych
 • 5.5 Katedra Logiki i Metodologii Nauk
 • 6 Adres
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr.Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.
  Dyplomacja – negocjowanie umów między państwami, w celu zawarcia korzystnych umów handlowych oraz pozyskania wsparcia wojskowego dla reprezentowanego kraju. Dyplomacja wiąże się też z rozwiązywaniem w pokojowy sposób problemów między państwami. Dwa tysiące lat temu wielki rzymski prawnik i filozof, Cyceron powiedział: „Istnieją dwa sposoby rozstrzygania sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły; a ponieważ pierwszy z nich jest właściwy człowiekowi, a drugi dzikim zwierzętom, należy uciec się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwszego”. Inaczej mówiąc, siła argumentów, a nie argument siły – oto kwintesencja dyplomacji.
  Wanda Patrzałek (ur. 1955 r.) – polska ekonomistka, socjolog, specjalizująca się w zachowaniach konsumenckich, mikroekonomii, marketingu, komunikacji społecznej oraz komunikacji rynkowej; nauczyciel akademicki związana z uczelniami we Wrocławiu.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Maciej Benedykt Mróz (ur. 1960 r.) - polski historyk i politolog, specjalizujący się w dyplomacji watykańskiej, historii Kościoła w Polsce, historii Polski XIX-XX w., historii powszechna XIX-XX w., problematyce narodowościowo-wyznaniowej; nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu, Częstochowie i Polkowicach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.