• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego



  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Małgorzata Karolina Suchacka, z domu Budniok (ur. 1973 r. w Katowicach) – polska socjolog, specjalizująca się w socjologii rozwoju oraz socjologii rozwoju regionalnego; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.Kazimierz Miroszewski (ur. 1957 w Myszkowie) – polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej Polski, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚl w kadencji 2016–2020.
  Struktura organizacyjna[]

  Instytut Filozofii[]

   Osobny artykuł: Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.
  Dyrektor: dr hab. Dariusz Kubok Zastępca ds. Nauki: prof. dr hab. Bogdan Dembiński Zastępca ds. Dydaktycznych (studia stacjonarne z filozofii): dr Mariola Sułkowska Zastępca ds. Dydaktycznych (wszystkie pozostałe studia): dr Agnieszka Woszczyk Kontakt: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice www: www.filozofia.us.edu.pl

  Instytut Filozofii UŚ dzieli się na 7 zakładów:

  Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
 • Zakład Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacyjnej
 • Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kiepas
 • Zakład Etyki
 • Kierownik: dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ
 • Zakład Filozofii Społecznej
 • Kierownik: dr hab. Tomasz Czakon], prof. UŚ
 • Zakład Filozofii w Polsce
 • Kierownik: dr hab. Barbara Szotek , prof. UŚ
 • Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
 • Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Noras
 • Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
 • Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Dembiński
 • Zakład Logiki i Metodologii
 • Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek
 • Instytut Historii[]

   Osobny artykuł: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego.
  Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Sperka Zastępca ds. Naukowych: dr hab. Dariusz Rolnik Zastępca ds. Dydaktycznych: dr Jakub Morawiec Zastępca ds. Dydaktycznych: dr Maciej Fic Kontakt: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice www: www.historia.us.edu.pl

  Instytut Historii UŚ dzieli się na 8 zakładów:

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
 • Zakład Historii Starożytnej
 • Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
 • Zakład Historii Średniowiecznej
 • Kierownik: prof. dr hab. Idzi Panic
 • Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
 • Kierownik: dr hab. Ryszard Skowron
 • Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
 • Kierownik: dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ
 • Zakład Historii Najnowszej 1918-1945
 • Kierownik: dr hab. Sylwester Fertacz
 • Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Nowak
 • Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii
 • Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Pawelec
 • Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
 • Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
 • Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa[]

   Osobny artykuł: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.
  Dyrektor: dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ Zastępca ds. Naukowych: dr Rafał Glajcar Zastępca ds. Dydaktycznych: dr Katarzyna Czornik Zastępca ds. Dydaktycznych: dr Bernard Grzonka Kontakt: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice www: www.inpidz.us.edu.pl

  Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ dzieli się na 9 zakładów:

  Andrzej Jan Noras (ur. 1960 r.) – polski filozof, specjalizujący się w filozofii niemieckiej, historii filozofii nowożytnej i współczesnej; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Katowicach.Tomasz Pawelec (ur. 1964 w Lublinie) - historyk polski, metodolog historii, historyk historiografii. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktora w 1993 roku tamże: Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor Jan Pomorski). Habilitacja w 2004 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii). W latach 1987 -1994 zatrudniony na Uniwersytetecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1994 pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN, współredaktor międzynarodowego półrocznika "INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology", członek Kolegium Redakcyjnego rocznika "Historyka".
 • Zakład Badań nad Zachowaniami Politycznymi
 • Kierownik: dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ
 • Zakład Dziennikarstwa
 • Kierownik: dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ
 • Zakład Komunikacji Społecznej
 • Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Michalczyk
 • Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych
 • Kierownik: dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ
 • Zakład Polityki Społecznej
 • Kierownik: dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ
 • Zakład Stosunków Międzynarodowych
 • Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
 • Zakład Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych
 • Kierownik: dr hab. Jan Iwanek, prof. UŚ
 • Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Kierownik: dr hab. Marek Barański, prof. UŚ
 • Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej
 • Kierownik: dr hab. Sylwester Wróbel, prof. UŚ
 • Instytut Socjologii[]

   Osobny artykuł: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
  Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz Zastępca ds. Nauki: dr Robert Pyka Zastępca ds. Kształcenia: dr Małgorzata Tyrybon Zastępca ds. Dydaktycznych: dr Ewa Leśniak–Berek Kontakt: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice www: www.is.wns.us.edu.pl

  Instytut Socjologii UŚ dzieli się na 6 zakładów i 1 studium:

  Marek Stanisław Szczepański (ur. 13 kwietnia 1956 w Częstochowie) – polski socjolog, profesor, wykładowca akademicki.Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.
 • Zakład Socjologii Ogólnej
 • Kierownik: prof. dr hab. Urszula Swadźba
 • Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych
 • Kierownik: dr hab. Adam Bartoszek]], prof. UŚ
 • Zakład Socjologii Polityki
 • Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wódz
 • Zakład Badań Kultury Współczesnej
 • Kierownik: prof. dr hab. Kazimiera Wódz
 • Zakład Socjologii Wiedzy
 • Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 • Zakład Socjologii Rozwoju
 • Kierownik: prof. dr hab. Marek Szczepański
 • Studium Pracy Socjalnej
 • Kierownik: prof. dr hab. Kazimiera Wódz
 • Zakład Historii Sztuki[]

  Kierownik: dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda, prof. UŚ Kontakt: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice www: www.zhs.us.edu.pl

  W Zakładzie Historii Sztuki UŚ pracuje aktualnie 7 pracowników naukowych: dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda, dr hab. Irma Kozina, dr Aneta Borowik, dr Jerzy Gorzelik, dr Karolina Stanilewicz, dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska oraz mgr Ryszard Szopa.

  Jan Piotr Iwanek (ur. 1952) – profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalista z zakresu systemów politycznych.Jerzy Sperka – profesor UŚ, dr hab., polski mediewista, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Przypisy

  1. Fakty i liczby na Uniwersytecie Śląskim, stan na 2014 rok [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  2. Wykaz wydziałów na stronie UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  3. Historia WNS UŚ na stronie wydziału [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  4. Oferta edukacyjna WNS UŚ na rok akademicki 2015/2016 [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  5. Struktura organizacyjna WNS UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  6. Informacje uzyskane w Dziekanacie WNS UŚ w Katowicach, stan na rok akademicki 2015/2016
  7. Studia podyplomowe prowadzone przez WNS UŚ w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  8. Studia doktoranckie prowadzone przez WNS UŚ w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  9. Uprawnienia do nadawania tytułów naukowych przez WNS UŚ w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  10. Struktura organizacyjna IF UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  11. Struktura organizacyjna IH UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  12. Struktura organizacyjna INPiD UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  13. Struktura organizacyjna IS UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  14. Struktura organizacyjna ZHS UŚ [on-line] [dostęp: 1.11.2015]
  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Jan Przewłocki (ur. 1939 r., zm. 2011 r.) - polski historyk, politolog specjalizujący się w historii najnowszej Polski, współczesnych stosunkach międzynarodowych; nauczyciel akademicki, związany z uczelniami w Katowicach, Opolu i Częstochowie.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Wiesław Kaczanowicz (ur. 1949) - historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych (tytuł naukowy profesora nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 kwietnia 2000 r.), badacz dziejów historii starożytnej, szczególnie Cesarstwa rzymskiego. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Od września 2008 roku pełni także funkcję dziekana tego wydziału.
  Dariusz Kubok – dr hab. filozof, profesor UŚ w Katowicach . Autor studium myśli Parmenidesa z Elei pt. "Prawda i Mniemania". W swoich poglądach próbuje nawiązywać do tradycji filozofii antycznej, za główne środki nauczania uznaję ironię i pytania sokratejskie.
  Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
  Bogdan Dembiński (ur. 1954) - polski filozof i historyk filozofii, miłośnik astronomii, taternik i żeglarz morski, profesor nauk humanistycznych. Jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, wykłada na Uniwersytecie Śląskim.
  Ulica Wita Stwosza w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. Rozpoczyna swój bieg przy placu Karola Miarki, ulica jest przedłużeniem ul. Jana Kochanowskiego. Biegnie około 1280 metrów na południe krzyżując się m.in. z ulicami: Juliusza Ligonia, Powstańców, Ceglaną.
  Krzysztof Wieczorek (ur. 16 sierpnia 1961 w Słomnikach), polski pilot liniowy i sportowy, archeolog. Trzykrotny mistrz świata w lataniu precyzyjnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.