• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Małgorzata Karolina Suchacka, z domu Budniok (ur. 1973 r. w Katowicach) – polska socjolog, specjalizująca się w socjologii rozwoju oraz socjologii rozwoju regionalnego; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.Kazimierz Miroszewski (ur. 1957 w Myszkowie) – polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej Polski, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚl w kadencji 2016–2020.
  Poczet dziekanów[]
  1. 1973-1976: doc. dr Janusz Kolczyński - politolog (współczesna polityka międzynarodowa)
  2. 1977-1978: doc. dr hab. Bohdan Jałowiecki - socjolog (socjologia miasta)
  3. 1978-1979: doc dr hab. Jan Kantyka - historyk (historia ruchu robotniczego)
  4. 1979-1980: doc. dr hab. Jan Przewłocki - historyk (historia najnowsza Polski)
  5. 1981-1981: doc. dr hab. Jerzy Szydłowski - archeolog (archeologia wczesna średniowieczna)
  6. 1981-1987: prof. dr hab. Jan Kantyka - historyk (historia ruchu robotniczego)
  7. 1987-1993: dr hab. Adam Hrebenda prof. UŚ - historyk (historia polityczna nowożytna i najnowsza)
  8. 1993-1999: dr hab. Jan Iwanek prof. UŚ - politolog (współczesne systemy polityczne)
  9. 1999-2005: prof. dr hab. Józef Bańka - filozof (antropologia filozoficzna)
  10. 2005-2008: dr hab. Bogdan Łomiński prof. UŚ - politolog (polityka międzynarodowa)
  11. 2008-2016: prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz - historyk (historia starożytna)
  12. od 2016: dr hab. Kazimierz Miroszewski - historyk (historia najnowsza)

  Kierunki kształcenia[]

  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi następujące kierunki studiów:

  Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
 • Studia licencjackie (pierwszego stopnia)
 • doradztwo filozoficzne i coaching
 • filozofia
 • historia
 • turystyka historyczna
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • doradztwo polityczne i publiczne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosowane nauki społeczne
 • historia sztuki
 • Studia licencjackie (pierwszego stopnia) i magisterskie (drugiego stopnia):
 • filozofia
 • historia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • politologia
 • socjologia
 • Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe w zakresie historii, dziennikarstwa, menedżerskie, organizacji pomocy społecznej, wiedzy o regionie, edukacji obywatelskiej.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

  Na wydziale prowadzone są także studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w następujących dziedzinach.:

 • historia
 • socjologia
 • filozofia
 • politologia
 • Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych.

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie: filozofii, historii,
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: filozofii, historii
 • doktora nauk społecznych w zakresie: nauk o polityce, socjologii
 • doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie: nauk o polityce, socjologii


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Jan Noras (ur. 1960 r.) – polski filozof, specjalizujący się w filozofii niemieckiej, historii filozofii nowożytnej i współczesnej; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Katowicach.
  Tomasz Pawelec (ur. 1964 w Lublinie) - historyk polski, metodolog historii, historyk historiografii. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktora w 1993 roku tamże: Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor Jan Pomorski). Habilitacja w 2004 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii). W latach 1987 -1994 zatrudniony na Uniwersytetecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1994 pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN, współredaktor międzynarodowego półrocznika "INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology", członek Kolegium Redakcyjnego rocznika "Historyka".
  Marek Stanisław Szczepański (ur. 13 kwietnia 1956 w Częstochowie) – polski socjolog, profesor, wykładowca akademicki.
  Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.
  Jan Piotr Iwanek (ur. 1952) – profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalista z zakresu systemów politycznych.
  Jerzy Sperka – profesor UŚ, dr hab., polski mediewista, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.