• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Małgorzata Karolina Suchacka, z domu Budniok (ur. 1973 r. w Katowicach) – polska socjolog, specjalizująca się w socjologii rozwoju oraz socjologii rozwoju regionalnego; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.Kazimierz Miroszewski (ur. 1957 w Myszkowie) – polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej Polski, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚl w kadencji 2016–2020.

  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (WNS UŚ) – jeden z 12, a także jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego powstały w 1973 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Wydziału Humanistycznego. Kształci studentów na ośmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Wydział Nauk Społecznych jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 4 instytuty oraz 1 zakład (historii sztuki). Aktualnie zatrudnionych jest około 180 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego na stanowisku profesora zwyczajnego, na stanowisku profesora nadzwyczajnego i adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, na stanowisku doktora habilitowanego, na stanowisku doktora).

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

  Liczna jest również grupa adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Według stanu na 2014 rok na wydziale studiuje łącznie 3779 studentów (w tym na studiach dziennych, na studiach zaocznych oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Andrzej Jan Noras (ur. 1960 r.) – polski filozof, specjalizujący się w filozofii niemieckiej, historii filozofii nowożytnej i współczesnej; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Katowicach.Tomasz Pawelec (ur. 1964 w Lublinie) - historyk polski, metodolog historii, historyk historiografii. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktora w 1993 roku tamże: Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor Jan Pomorski). Habilitacja w 2004 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii). W latach 1987 -1994 zatrudniony na Uniwersytetecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1994 pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN, współredaktor międzynarodowego półrocznika "INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology", członek Kolegium Redakcyjnego rocznika "Historyka".

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze (2012-2016)
 • 3 Poczet dziekanów
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Instytut Filozofii
 • 5.2 Instytut Historii
 • 5.3 Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • 5.4 Instytut Socjologii
 • 5.5 Zakład Historii Sztuki
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Marek Stanisław Szczepański (ur. 13 kwietnia 1956 w Częstochowie) – polski socjolog, profesor, wykładowca akademicki.Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Piotr Iwanek (ur. 1952) – profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalista z zakresu systemów politycznych.
  Jerzy Sperka – profesor UŚ, dr hab., polski mediewista, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Jan Przewłocki (ur. 1939 r., zm. 2011 r.) - polski historyk, politolog specjalizujący się w historii najnowszej Polski, współczesnych stosunkach międzynarodowych; nauczyciel akademicki, związany z uczelniami w Katowicach, Opolu i Częstochowie.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Wiesław Kaczanowicz (ur. 1949) - historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych (tytuł naukowy profesora nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 kwietnia 2000 r.), badacz dziejów historii starożytnej, szczególnie Cesarstwa rzymskiego. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Od września 2008 roku pełni także funkcję dziekana tego wydziału.
  Dariusz Kubok – dr hab. filozof, profesor UŚ w Katowicach . Autor studium myśli Parmenidesa z Elei pt. "Prawda i Mniemania". W swoich poglądach próbuje nawiązywać do tradycji filozofii antycznej, za główne środki nauczania uznaję ironię i pytania sokratejskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.