• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Jerzy Szmajke (ur. 1953 r. we Wrocławiu) - polski psycholog, specjalizujący się w zakresie autoprezentacji, postrzegania ludzi, psychologii osobowości i psychologia społecznej, nauczyciel akademicki, związany z uczelnia we Wrocławiu i w Opolu. Profesor nauk humanistycznych (2008).Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHiP UWr) - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 r. w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na ośmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Stefania Ochmann-Staniszewska (ur. 1940) – polska historyk, specjalizująca się w zagadnieniach historii nowożytnej i parlamentaryzmu, profesor nauk humanistycznych.Grzegorz Piotr Hryciuk (ur. 8 września 1965 r.) - polski historyk, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowsza, historii politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w., stosunkach polsko-ukraińskich w XX w.; nauczyciel akademicki związani z Uniwersytetem Wrocławskim.

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 6 instytutów oraz 2 katedry (etnologii i muzykologii). Aktualnie zatrudnionych jest 265 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 24 na stanowisku profesora zwyczajnego, 35 na stanowisku profesora nadzwyczajnego i adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, 24 na stanowisku doktora habilitowanego, 182 na stanowisku doktora).

  Rościsław Żerelik (ur. 27 marca 1956 r. w Środzie Śląskiej) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowiecza, naukach pomocniczych historii, historii Śląska w średniowieczu, nauczyciel akademicki.Marek Górny (ur. 1957) – polski historyk, specjalizujący się w historii społeczno-gospodarczej, demografii historycznej, genealogii i antroponimii historycznej.

  Liczna jest również grupa 106 adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Według stanu na 2008 rok na wydziale studiuje łącznie 5237 studentów (w tym 3041 na studiach dziennych, 2196 na studiach zaocznych oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze
 • 3 Poczet dziekanów
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Instytut Archeologii
 • 5.2 Instytut Historyczny
 • 5.3 Instytut Historii Sztuki
 • 5.4 Instytut Kulturoznawstwa
 • 5.5 Instytut Pedagogiki
 • 5.6 Instytut Psychologii
 • 5.7 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
 • 5.8 Katedra Muzykologii
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Prehistoria, prahistoria (łac. præ - przedrostek oznaczający uprzedniość, "przed", "wcześniej") to najdłuższy okres dziejów ludzkości - od pojawienia się na Ziemi pierwszych człowiekowatych lub człowieka rozumnego do powstania pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie metodami archeologicznymi. Na terenach Afryki zaczyna się około 5 mln lat temu razem z pojawieniem się pierwszych człowiekowatych, na terenie Europy około 1 mln lat temu, natomiast na innych terenach z momentem pojawienia się tam człowieka. Dzieli się na sześć podstawowych epok - daty w nawiasach nakładają się na siebie, ze względu na to, że na różnych terenach epoki te zaczynały się i kończyły w różnym czasie:

  Historia[]

  Po przejęciu Wrocławia przez władze polskie utworzono Uniwersytet Wrocławski, w ramach którego działał od 1946 r. Wydział Humanistyczny. 5 lat później został podzielony na 2 jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym studenci mogli pobierać naukę na takich kierunkach jak: historia, historia sztuki, prehistoria i etnologia, archeologia, filozofia, pedagogika.

  Jerzy Piekalski (ur. 19 grudnia 1956 roku w Górze) - polski archeolog, specjalizujący się w archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, architekturze i budownictwie ogólnym; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  W 1969 r. zreorganizowano strukturę wydziału, tworząc 2 Instytuty: Historyczny oraz Filozofii, Socjologii i Logiki. Utrzymano działalność dotychczasowych katedr: Pedagogiki, Psychologii, Historii Sztuki, Etnografii, Archeologii. W tym samym roku włączono Instytut Kulturoznawstwa w skład wydziału.

  Ostatnia jak dotychczas reorganizacja Wydziału nastąpił w 1988 r. Wydzielono wtedy Wydział Nauk Społecznych i utworzono nowy Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, w ramach którego aktualnie działają: Instytut Historyczny, Instytut Archeologii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Katedra Etnologii i Katedra Muzykologii. W latach 1999-2003 w jego ramach funkcjonowało Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki.

  Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.Stefania Maria Walasek (ur. 19 grudnia 1947 r. w Świeradowie Zdroju) – polski pedagog, specjalizująca się w historii oświaty i wychowania.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
  Marek Czapliński (ur. 31 grudnia 1940 r. w Krakowie) - prof. dr hab., polski historyk, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
  Stanisław Ciesielski (ur. 25 kwietnia 1954 w Poznaniu) – polski historyk specjalizujący się w historii najnowszej, absolwent i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim.
  Teresa Maria Kulak (ur. 16 października 1941 r. w Donaborowie koło Kępna) – polska historyk specjalizująca się w historii Polski i powszechna XIX i XX wieku, polskiej myśl polityczna XIX i XX wieku, dziejach Śląska XVIII-XX wieku oraz historii Niemiec, nauczyciel akademicki związana z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Opolskim.
  Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. W 1950 roku na UWr utworzono Katedrę Etnografii, która w lutym 1994 roku zmieniła nazwę na Katedrę Etnologii.
  Włodzimierz Wojciechowski (ur. 1932) – polski archeolog, specjalizujący się w archeologii pradziejowej i młodszej epoce kamienia.
  Krzysztof Wachowski (ur. 1942) - polski archeolog, specjalizujący się w archeologii wczesnego średniowiecza i kulturze materialnej; nauczyciel akademicki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.