• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

  Przeczytaj także...
  Ulica prez. Gabriela Narutowicza w Łodzi – mająca 2900 metrów długości, łączy ulicę Piotrkowską z ulicą Konstytucyjną.Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka w Łodzi – muzeum z siedzibą w Łodzi, działające w ramach Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Siedzibą muzeum jest budynek sąsiadujący bezpośrednio z siedzibą Wydziału (Collegium Geographicum) przy ul. Kopcińskiego 31.
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi. Powstał w 2001 roku.

  Struktura[]

 • Instytut Nauk o Ziemi
 • Katedra Badań Czwartorzędu
 • Pracownia Kartografii i Teledetekcji
 • Katedra Geografii Fizycznej
 • Pracownia Gleboznawstwa i Geoekologii
 • Zakład Dynamiki Środowiska i Bioklimatologii
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii
 • Pracownia Geologii
 • Zakład Geomorfologii
 • Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni
 • Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
 • Zakład Geografii Politycznej
 • Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
 • Zakład Polityki Przestrzennej
 • Zakład Zagospodarowania Środowiska
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego
 • Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej
 • Laboratorium Usług Technicznych
 • Instytut Geografii Miast i Turyzmu
 • Zakład Geografii Hotelarstwa
 • Zakład Geografii Miast
 • Zakład Geografii Turyzmu
 • Zakład Urbanizacji Przestrzeni
 • Pracownia Regionalna GIS
 • Pracownia Reprograficzna
 • Zakład Dydaktyki Geografii
 • Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych
 • Biblioteka Geograficzna
 • Mapiarnia
 • Muzeum Geologiczne
 • Kierunki studiów[]

 • geografia
 • geoinformacja
 • geomonitoring
 • turystyka i rekreacja
 • gospodarka przestrzenna
 • Władze[]

  Dziekan: prof. dr hab. Tadeusz Marszał
  Prodziekan ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II°, kierunki „geografia” i „gospodarka przestrzenna”: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Szkurłat
  Prodziekan ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I°, kierunki „geografia” i „gospodarka przestrzenna”: dr Elżbieta Papińska
  Prodziekan ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II°, kierunek „turystyka i rekreacja”: prof. nadzw. dr hab. Jacek Kaczmarek

  Tadeusz Marszał (ur. 1952) - polski ekonomista, geograf i urbanista, profesor, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, dziekan (od września 2008) Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, członek (od 1993) Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, wiceprzewodniczący (od 2007) Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Łodzi, także od 2007, członek Zespołu Konsultacyjnego ds.Wojewódzkiego programu ochrony środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, redaktor (od 2001) serii wydawniczej Biuletyn Szadkowski. Ponadto pełni różne inne funkcje w wielu krajowych i zagranicznych organizacjach naukowych. Autor licznych publikacji naukowych, promotor i recenzent prac magisterskich i doktorskich.Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.

  Bibliografia[]

 • Historia Wydziału Nauk Geograficznych. geo.uni.lodz.pl. [dostęp 2013-10-20]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".
  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.