• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Adam Myślicki (ur. 1932, zm. 2013) - polski fizyk, specjalizujący się w fizyce teoretycznej, mechanice kwantowej procesów optymalnych, nauczyciel akademicki, związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu.Bogdan Sujak (ur. 1924) - polski fizyk, specjalizujący się w fizyce ciała stałego, fizyce doświadczalnej oraz fizyce powierzchni ciała stałego, nauczyciel akademicki.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 2 instytuty. Aktualnie zatrudnionych jest 72 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 8 na stanowisku profesora zwyczajnego, 12 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem doktora habilitowanego, 3 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, 33 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora oraz 16 asystentów z tytułem magistra).

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Najliczniejszą grupą pracowników naukowo-dydaktycznych jest 36 adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Według stanu na 2012 rok na wydziale studenci odbywają studia w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich, a następnie studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Łącznie na wydziale studiuje 537 studentów, z czego 439 osób w ramach studiów dziennych i 98 osób w ramach studiów zaocznych. Kilkanaście osób odbywa studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Piotr Garbaczewski (ur. 1948 r. w Opolu) - polski fizyk, specjalizujący się w fizyce teoretycznej; nauczyciel akademicki, związany z uczelniami we Wrocławiu, Zielonej Górze i Opolu.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Spis treści

 • 1 Władze (2012-2016)
 • 2 Poczet dziekanów
 • 3 Kierunki kształcenia
 • 4 Główne kierunki działalności
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Instytut Matematyki i Informatyki
 • 5.2 Instytut Fizyki
 • 6 Adres
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Biernat (ur. 21 czerwca 1909 r. w Rabie Niżnej, zm. 8 października 1989 r. we Wrocławiu) – polski chemik, specjalizujący się w polarografii, nauczyciel akademicki, związany z uczelniami we Wrocławiu i Opolu.
  Nauka ścisła - nauka, w której ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do opracowywania danych doświadczalnych stosowana jest statystyka. Nauki ścisłe to nauki matematyczne i nauki przyrodnicze.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
  Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.
  Józef Franciszek Musielok (ur. 8 lutego 1946 w Toszku) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, w latach 2002–2005 rektor Uniwersytetu Opolskiego.
  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.