• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Historia[]

  Wydział Humanistyczny został powołany 28 czerwca 1969 zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego w sprawie organizacji Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Utworzono wówczas dwa kierunki: filologię polską z historią i filologię rosyjską. Pierwszym dziekanem został doc. dr Michał Jaworski, natomiast we wrześniu na wydziale pracę podjęło czterech docentów, pięciu adiunktów ze stopniem doktora, dwóch wykładowców i trzech lektorów. Siedzibą Wydziału Humanistycznego stał się budynek dawnego Studium Nauczycielskiego przy ul. Leśnej 16, który został zmodernizowany i wyposażony za kwotę blisko 5,1 mln zł, przyznaną przez prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach.

  Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.

  W 1970 powołano Samodzielny Zakład Historii, którego organizacją zajęli się doc. dr hab. Zenon Guldon i doc. dr hab. Wacław Urban. W roku akademickim 1970/1971 uruchomiono również kolejny zakład i kierunek kształcenia – bibliotekoznawstwo. Nieco później podjęto decyzję o przeniesieniu Zakładu Historii do budynku przy ul. Okrężnej 4. W czerwcu 1973 ministerstwo wyraziło zgodę na organizację studiów magisterskich na polonistyce, rusycystyce, historii i bibliotekoznawstwie. W latach 70. zaczęto przekształcać zakłady w instytuty. Powstały więc: Instytut Filologii Polskiej z trzema zakładami, Instytut Historii (1976), w którym zatrudnionych było 20 historyków i który wchłonął Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, oraz Instytut Filologii Rosyjskiej z 33 nauczycielami akademickimi.

  Jolanta Elżbieta Chwastyk-Kowalczyk (ur. 1958) – polska literaturoznawczyni, bibliolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Na początku lat 80. studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii uczestniczyli w protestach antyrządowych, domagając się uznania przez władzę Niezależnego Zrzeszenia Studentów i NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981, pracownicy Wydziału Humanistycznego zostali internowani, a później relegowani z uczelni (m.in. dr Stanisław Żak). Represje dotknęły również kilku studentów. Podjęte w latach 80. starania o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora zakończyły się w 1989, kiedy Rada Wydziału otrzymała prawo doktoryzowania z historii. Wcześniej jednak Instytut Historii borykał się z problemami lokalowymi – najpierw przeniósł się do byłych akademików przy ul. Krakowskiej 11, a później do prywatnej kamienicy przy zbiegu ul. Prostej i Śniadeckich. Dopiero w 1991, po trwającym kilka tygodni strajku okupacyjnym pracowników i studentów oraz mediacjach ministra Henryka Samsonowicza, Instytut Historii otrzymał gmach przy ul. Żeromskiego 5, należący w okresie PRL do Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

  Jadwiga Zuzanna Muszyńska (ur. 1946) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.
  Budynek dawnego Wydziału Humanistycznego przy ul. Leśnej. Zajęcia odbywały się tutaj do 2013
  Oddane do użytku w 2013 Centrum Języków Obcych. Obok Instytutu Filologii Obcych mieści się tutaj Instytut Dziennikarstwa i Informacji

  Zmiany ustrojowe w Polsce doprowadziły do spadku liczby studentów rusycystki. W 1990 zmieniono nazwę Instytutu Filologii Rosyjskiej na Instytut Filologii Słowiańskiej. W 1991 przekształcono powołany cztery lata wcześniej Samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w instytut o tej nazwie. Ponadto w czerwcu tego roku Senat uczelni powołał Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, w którego skład weszły dwie sekcje: angielska i niemiecka. Pięć lat później NKJO przekształcono w Zakład Neofilologii. Celem uzyskania prawa do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa powołano w 1997 11 wewnętrznych jednostek badawczo-dydaktycznych. W 1998 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Radzie Wydziału wspomniane uprawnienia.

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Wiesław Jan Krajka (ur. 26 stycznia 1949 w Jaszczowie) – polski filolog angielski, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych.

  24 czerwca 2002 Rada Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora. Decyzja ta zapoczątkowała starania o przekształcenie uczelni w uniwersytet. Pierwsze kolokwium habilitacyjne przeprowadzono w 2004 – dr Marek Przeniosło, adiunkt w Instytucie Historii, przedstawił rozprawę pt. Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914–1918. W tym samym roku Instytut Filologii Słowiańskiej przekształcono w Instytut Filologii Rosyjskiej. W 2012 Rada Wydziału uzyskała prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Również w 2012 połączono Instytut Filologii Rosyjskiej z Samodzielnym Zakładem Neofilologii, tworząc Instytut Filologii Obcych.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  W 2013 wydział opuścił budynek przy ul. Leśnej, w którym zajęcia odbywały się od momentu powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Do końca stycznia 2014 uczelnia trzykrotnie wystawiła gmach na sprzedaż (początkowo wyceniono go na 17 mln zł, ale po dwóch próbach cenę zmniejszoną o milion), jednak nikt nie złożył oferty. Nadto w 2013 otwarto Centrum Języków Obcych przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie przeniósł się Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. W nowym budynku powstało sześć sal wykładowych, cztery laboratoria językowe, 17 sal ćwiczeniowych, trzy sale komputerowe (wyposażone łącznie w 64 stanowiska) oraz 25 pokoi kadry dydaktycznej.

  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.Militaria – wszelkiego rodzaju historyczne i kolekcjonerskie przedmioty związane z wojskiem i w niewielkim zakresie z dziedziną niewojskową (np. broń myśliwska).

  W grudniu 2014 Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa został przekształcony w Instytut Dziennikarstwa i Informacji.

  Władze[]

  Władze wydziału[]

  Władze Wydziału Humanistycznego wybrane w 2012:

 • dziekan: dr hab. Janusz Detka, prof. UJK
 • prodziekan ds. naukowych: dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
 • prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich: dr Tomasz Chrząstek
 • prodziekan ds. ogólnych i współpracy z zagranicą: dr hab. Marzena Marczewska
 • Dyrektorzy instytutów[]

 • Instytut Dziennikarstwa i Informacji: dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK
 • Instytut Filologii Obcych: dr hab. Kazimierz Luciński, prof. UJK
 • Instytut Filologii Polskiej: dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK
 • Instytut Historii: dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
 • Poczet dziekanów[]

  Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Wojciech Józef Iwańczak (ur. 19 stycznia 1948 we Wrocławiu) – polski historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
 • 1969–1974: doc. dr Michał Jaworski
 • 1974–1978: doc. dr Zdzisław Adamczyk
 • 1978–1982: doc. dr hab. Jan Pacławski
 • 1982–1984: doc. dr Zdzisław Adamczyk
 • 1984–1990: doc. dr hab. Czesław Szczepańczyk
 • 1990–1996: prof. dr hab. Józef Rurawski
 • 1996–2002: prof. dr hab. Mieczysław Bolesław Markowski
 • 2002–2005: prof. dr hab. Regina Renz
 • 2005–2008: prof. dr hab. Wiesław Caban
 • 2008–2012: dr hab. Jadwiga Muszyńska, prof. UJK
 • Od 2012: dr hab. Janusz Detka, prof. UJK
 • Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Marek Pąkciński (ur. 11 sierpnia 1960 w Warszawie) - historyk literatury polskiej, także pisarz i tłumacz fantastyki. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Tomasz Stanisław Polański (ur. 1956 w Krakowie) – polski literaturoznawca, hellenista, profesor nauk humanistycznych.
  Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
  Wacław Urban (ur. 28 czerwca 1930 w Niwce, zm. 25 maja 2009 w Krakowie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.
  Transformacja systemowa w Polsce – ogół zmian zapoczątkowanych w Polsce w latach 80. XX wieku, które ukierunkowane są na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację.
  Zdzisław Jerzy Adamczyk (ur. 5 stycznia 1936 w Suchedniowie) – polski historyk literatury, profesor nauk humanistycznych.
  Wiedza o społeczeństwie (często zapisywany skrótowo WoS) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.