• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Jana Kochowskiego w Kielcach.

  Powstał w 1969. Był jednym z trzech pierwszych wydziałów w ówczesnej Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach. Rada Wydziału Humanistycznego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie: historii (1989), językoznawstwa (1998) i literaturoznawstwa (2012). Ponadto 24 czerwca 2002 uzyskała prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

  Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.

  Dziekanem Wydziału Humanistycznego został w 2012 literaturoznawca dr hab. Janusz Detka, prof. UJK. Na WH zatrudnionych jest 17 profesorów zwyczajnych, 32 profesorów nadzwyczajnych, 11 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 65 adiunktów ze stopniem doktora, a ponadto czterech asystentów, 13 starszych wykładowców oraz czterech wykładowców.

  Jolanta Elżbieta Chwastyk-Kowalczyk (ur. 1958) – polska literaturoznawczyni, bibliolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Wydział kształci studentów na 11 kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europejskie studia kulturowe, filologie: angielska, germańska, polska i rosyjska, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w przestrzeni publicznej, organizacja turystyki historycznej oraz militarystyka historyczna. Ponadto w ramach studiów podyplomowych dostępne są trzy kierunki: archiwistyka, logopedia i wiedza o społeczeństwie.

  Jadwiga Zuzanna Muszyńska (ur. 1946) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  W skład Wydziału Humanistycznego wchodzą cztery instytuty, tj. Instytut Dziennikarstwa i Informacji z czterema zakładami, Instytut Filologii Obcych z czterema zakładami i jedenastoma pracowniami, Instytut Filologii Polskiej z sześcioma zakładami i Instytut Historii z siedmioma zakładami.

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Wiesław Jan Krajka (ur. 26 stycznia 1949 w Jaszczowie) – polski filolog angielski, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze
 • 2.1 Władze wydziału
 • 2.2 Dyrektorzy instytutów
 • 2.3 Poczet dziekanów
 • 3 Struktura organizacyjna
 • 3.1 Instytut Dziennikarstwa i Informacji
 • 3.2 Instytut Filologii Obcych
 • 3.3 Instytut Filologii Polskiej
 • 3.4 Instytut Historii
 • 4 Przypisy
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.
  Militaria – wszelkiego rodzaju historyczne i kolekcjonerskie przedmioty związane z wojskiem i w niewielkim zakresie z dziedziną niewojskową (np. broń myśliwska).
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Wojciech Józef Iwańczak (ur. 19 stycznia 1948 we Wrocławiu) – polski historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
  Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Marek Pąkciński (ur. 11 sierpnia 1960 w Warszawie) - historyk literatury polskiej, także pisarz i tłumacz fantastyki. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.061 sek.