• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Przeczytaj także...
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

  Struktura[edytuj kod]

  Jednostki Wydziału Filozoficznego UJ:

 • Instytut Filozofii
 • Instytut Pedagogiki
 • Instytut Psychologii
 • Instytut Religioznawstwa
 • Instytut Socjologii
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
 • Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.
  Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Filozoficznego UJ, założoną na mocy zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku. Jej celem jest inicjacja aktywności naukowej i dydaktycznej z zakresu etyki stosowanej i zawodowej, w szczególności bioetyki i etyki medycznej. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim poprzez organizację i prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu bioetyki na Wydziale Filozoficznym, organizacja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o profilu bioetycznym dla doktorantów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, prowadzenie prac badawczych, a także prowadzenie portalu internetowego, będącego zbiorem materiałów z zakresu etyki stosowanej i zawodowej. Działalność Centrum finansowana jest z grantów i dotacji, otrzymywanych od rządowych i pozarządowych instytucji polskich i zagranicznych, jak również ze środków pozyskanych z płatnych programów badawczych, szkoleniowych i konsultacyjnych.
 • Centrum Badań nad Historią Idei
 • Kierunki studiów[edytuj kod]

 • filozofia
 • kognitywistyka
 • religioznawstwo
 • socjologia
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • psychologia
 • etyka
 • Władze[edytuj kod]

  Dziekan: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
  Prodziekan ds. ogólnych: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
  Prodziekan ds. dydaktycznych: dr hab. Leszek Sosnowski
  Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Ewa Bobrowska

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Przypisy

  1. Jednostki Wydziału Flozoficznego UJ (pol.). www.phils.uj.edu.pl. [dostęp 2013-06-21].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).
  Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
  Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.
  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.