• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.
  Główny gmach wydziału

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.

  Wydział Filologiczny jest jednostką interdyscyplinarną. Dzieli się na 8 instytutów oraz jedną samodzielną katedrę (filologii niderlandzkiej). Aktualnie zatrudnionych jest 372 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 33 z tytułem profesora, 57 na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, 9 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 246 adiunktów ze stopniem doktora oraz 17 asystentów z tytułem magistra).

  Milica Anna Semków właśc. Milica Jakóbiec-Semków (ur. 1942 w Brzeżanach) - polska slawistka, prof. dr hab. nauk filologicznych.Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Według stanu na koniec 2011 roku na wydziale studiuje łącznie 7752 studentów studiów I i II stopnia (5109 na studiach dziennych i 2643 na studiach zaocznych) oraz 302 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze (2012-2016)
 • 3 Poczet dziekanów
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Struktura organizacyjna
 • 5.1 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • 5.2 Instytut Filologii Angielskiej
 • 5.3 Instytut Filologii Germańskiej
 • 5.4 Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
 • 5.5 Instytut Filologii Polskiej
 • 5.6 Instytut Filologii Romańskiej
 • 5.7 Instytut Filologii Słowiańskiej
 • 5.8 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • 5.9 Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Stanisław Prędota (ur. 1 lipca 1944 w Zaczarniu) – polski filolog, niderlandysta, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Historia[]

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego wywodzi się z Wydziału Humanistycznego, jednego z sześciu uniwersyteckich wydziałów wspólnego zespołu Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, założonego w 1945 roku na fundamentach dawnego Friedrich-Wilhelms Universität zu Breslau. W 1952 roku Wydział Humanistyczny przekształcono i podzielono na dwie odrębne jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny.

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Joanna Sachse (ur. 14 lutego 1948 r. we Wrocławiu) - polska filolog, specjalizująca się w filologii indyjskiej, filologii klasycznej i literaturoznawstwie; nauczyciel akademicki.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr.
  Serbia, Republika Serbii (serb. Република Србија/ Republika Srbija – państwo w południowej Europie, powstałe 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie federacji Serbii i Czarnogóry. Stolicą jest Belgrad. Serbia graniczy z Węgrami na północy, Rumunią i Bułgarią na wschodzie, Macedonią i Albanią na południu oraz z Czarnogórą, Chorwacją i Bośnią i Hercegowiną na zachodzie. De facto na południu Serbia graniczy z Kosowem, którego jednostronnie ogłoszoną niepodległość uznała część państw świata. Od 29 lutego 2012 r. kraj ten posiada status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej, a w czerwcu 2013 UE wyraziła zgodę na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych w styczniu 2014.
  Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.
  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
  Krystyna Gabryjelska (ur. 28 września 1941 r. w Międzylesiu) – polska filolog romańska specjalizująca się w historii XVII- i XVIII-wiecznej literatury francuskiej.
  Iberystyka - dział nauki zajmujący się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim. Iberystyka jako nauka na uniwersytecie podzielona jest na dwie sekcje:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.