• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu. Został wyodrębniony z Wydziału Humanistycznego 1 października 2010 roku. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Lokalizacja[]

  Wydział zlokalizowany jest w Krakowie. Siedziba dziekanatu znajduje się w budynku głównym uczelni przy ul. Podchorążych 2.

  Władze Wydziału[]

  Dziekan Wydziału:

 • dr hab. prof. UP Bogusław Skowronek
 • Prodziekani zajmujący się sprawami studenckimi:

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.
 • dr hab. prof. UP Dorota Dziewanowska (studia podyplomowe, filologia - wszystkie specjalności)
 • dr hab. prof. UP Grażyna Wrona (filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)
 • Struktura Wydziału[]

  W ramach wydziału działają 3 instytuty:

 • Instytut Filologii Polskiej
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Instytut Neofilologii
 • Bibliografia[]

 • Wydział Filologiczny - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (pol.). [dostęp 2012-10-14].
 • Wydziały Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (pol.). [dostęp 2012-10-14].
 • Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w zaskresie historii, nauk o polityce i filozofii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.
  Ulica Podchorążych – ulica w Krakowie biegnąca od ulicy Królewskiej (skrzyżowanie z ul. K. Wielkiego), w kierunku zachodnim do ulicy Bronowickiej. Wytyczona w latach 1938-1939, nazwa ulicy pochodzi od istniejącej tu od 1918 Szkoły Podchorążych Piechoty (Instytut Kadetów). Szkoła zajmowała teren dawnego Pałacu Królewskiego w Łobzowie, a obecnie budynek ten należy do Politechniki Krakowskiej.
  Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINiB) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna wchodząca w skład Wydziału Filologicznego. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z bibliologią, historią książek, bibliotek i czytelnictwa; organizacją i metodyką bibliotekarstwa współczesnego i działalności informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i działalności biblioteki szkolnej i rolą bibliotekarza szkolnego we współczesnych placówkach oświatowych; biblioterapią; prasoznawstwem; informacją naukową, architekturą informacji; kulturą literacką, literaturą polską i obcą, literaturą dla dzieci i młodzieży; zagadnieniami wydawniczymi i księgarskimi, edytorstwem; współczesnymi mediami.
  Filologia – jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.