• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Przeczytaj także...
  Iranistyka – jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języków irańskich i irańskiego obszaru kulturowego, do którego zalicza się współczesne państwa: Afganistan, Iran oraz Tadżykistan. Obok badań skupionych przede wszystkim na Iranie i jego języku - perskim, badacze opracowują kultury i języki pozostałych ludów irańskich, np. Beludżów, Kurdów, Osetyjczyków czy Tadżyków. Z tego powodu iranistyka dzieli się wewnętrznie na powiązane ze sobą poddyscypliny np. afganologię, której przedmiot badań ogranicza się do Afganistanu, kurdologię - Kurdystan, tadżykologię - Tadżykistan.Orientalistyka – nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych (np. francuska, zob. INALCO) także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej.
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedziba dziekanatu znajduje się przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie, w gmachu Collegium Novum.

  Struktura[]

 • Instytut Filologii Angielskiej
 • Instytut Filologii Germańskiej
 • Instytut Filologii Klasycznej
 • Instytut Filologii Romańskiej
 • Instytut Filologii Słowiańskiej
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
 • Instytut Językoznawstwa (w skład którego wchodzi Zakład Filologii Węgierskiej)
 • Instytut Orientalistyki
 • Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
 • Biblioteka Wydziału Filologicznego (rozproszona)
 • Kierunki studiów[]

 • filologia angielska
 • filologia angielska z językiem niemieckim
 • filologia germańska
 • filologia germańska z językiem angielskim
 • filologia szwedzka
 • filologia klasyczna
 • filologia romańska
 • filologia rumuńska
 • filologia hiszpańska
 • filologia włoska
 • filologia portugalska
 • filologia słowiańska (bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, słowacystyka, serbistyka)
 • filologia rosyjska
 • filologia ukraińska
 • kultura Rosji i narodów sąsiednich
 • filologia węgierska
 • filologia orientalna (japonistyka, arabistyka, indianistyka, iranistyka, turkologia, sinologia)
 • Kulturoznawstwo
 • lingwistyka
 • Władze[]

 • Dziekan: dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ
 • Prodziekan ds. dydaktyki: dr hab. Władysław Witalisz
 • Prodziekan ds. ogólnych: dr hab. Dorota Szumska
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Iberystyka - dział nauki zajmujący się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim. Iberystyka jako nauka na uniwersytecie podzielona jest na dwie sekcje:
  Japonistyka, inaczej japonologia – w szerokim rozumieniu, dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Japonii: językiem japońskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką itd. W wąskim znaczeniu japonistyka jest synonimem filologii japońskiej.
  Bohemistyka – interdyscyplinarna nauka humanistyczna, poświęcona studiom nad literaturą, językiem, kulturą, sztuką, historią, cechami narodowymi, obyczajami i tradycjami Czechów. Zaczęła rozwijać się pod koniec XVIII wieku.
  Ukrainistyka – to dział slawistyki zajmujący się badaniem literatury, języka i kultury ukraińskiej. Jest to też potoczna nazwa kierunku studiów związanego z tymi badaniami.
  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie IFWsch UJ lub IFW UJ) – jednostka naukowo-dydaktyczna na Wydziale Filologicznym UJ.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.